Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

СИБАНК

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

СИБАНК                                                       
9000 Варна, ул. “Княз Борис I” 17
тел. 052/ 601 983, 601 987, факс 052/ 600 016
e-mail: bribvn@mbox.infotel.bg,
http://www.eibank.bg

През 1994 г. е учредена е Българо-руска инвестиционна банка АД като една от първите инвестиционни институции в България.
През юни 2000 г. Софийски градски съд одобрява сключения между синдиците на СТОПАНСКА БАНКА АД /в несъстоятелност/ и БРИБАНК АД договор за продажба на СТОПАНСКА БАНКА АД /в несъстоятелност/ като предприятие. През септември 2000 г. се провежда общо събрание, на което акционерите приемат решение за промяна на наименованието на банката от БРИБАНК АД на “Стопанска и инвестиционна банка” АД, а през 2001 г. е вписано съкратеното търговско наименование СИБАНК.
СИБАНК има 32 регионални клона и офиси и много отдалечени работни места в цялата страна, съобразно нуждите на своите клиенти.

Услуги
•    Отдалечено банкиране
•    Телефонно банкиране
•    Банкови карти
•    MoneyGram
•    Овърдрафт по картова разплащателна сметка
•    Срочни депозити
•    Преводи на пари в брой
•    Спестовни влогове и разплащателни сметки
•    Кредитиране
•    Други услуги
-    Издаване и приемане за инкасо на поименни чекове
-    Издаване и изкупуване на пътнически чекове
-    Операции с ценни книжа и компенсаторни записи и бонове
-    Граждански трезор

Основните изисквания, които банката спазва при кредитната си дейност, са:
•    Доказване целесъобразността на кредита и възможностите за погасяване в договорения срок
•    Предпазливост на кредитния ресурс
•    Обезпеченост на кредитите и възможност за непрекъсната актуализация на обезпеченията съобразно настъпилите промени на пазара
•    Определяне на оптимални срокове за връщане на кредитите
•    Определяне цената на кредита съобразно кредитния риск
•    Определяне цената на кредита съобразно цената на ресурса на банката

СИБАНК предоставя следните видове кредити
Според срока
•    Краткосрочни – със срок за издължаване до 1 година
•    Средносрочни – със срок за издължаване 1 –3 години
•    Дългосрочни – със срок за издължаване 3 –10  години
Според начина на погасяване
•    Кредити с еднократен падеж
•    Кредити, издължавани с периодични погасителни вноски
Според начина на предоставяне
•    Еднократни и кредитни линии
Според обезпечението
•    Ломбардни
•    Кредити срещу ипотека на недвижим имот
•    Кредити, обезпечени със залог на стоки, машини и съоръжения, суровини и др.
•    Кредити, обезпечени със залог на вземания от банката или от трети лица (залог на финансови активи)
•    Гаранции и поръчителство от трети лица
Според предназначението
•    Кредити с текущо предназначение
•    Оборотни
•    Потребителски

Лихви по предоставени кредити
Лихвените равнища на отпусканите от банката кредити се определят от ОЛП на БНБ плюс договорираната между кредитополучателя и банката надбавка. При забава банката автоматично начислява наказателна лихва.

Такси и комисиони по предоставянето на кредити
-    такса за предоставяне на задължителния пакет документи -  лв.
-    такса за проучване, обработка  и оформяне на кредитно досие – заплаща се еднократна такса в размер на 100 лв. за кредити до 100 000 лв. и 150 лв. за кредити над 100 000 лв.
-    такса за управление – 0,5% върху размера на кредита
-    комисиона за неусвоена част от кредита – 5% годишно
-    при оценка на обезпеченията по кредита от експерт на СИБАНК се дължат следните такси и комисиони:
    за единични машини и съоръжения – 0,25% от оценката, но минимум 10 лв.
    за технологична линия – 0,30% от оценката, но минимум 15 лв.
    за жилище – 0,20% от оценката, но минимум 12 лв.
    за сгради – 0,20% от оценката, но минимум 20 лв.
    за сгради и съоражения – 0,20% от оценката, но минимум 25 лв.
-    за изготвяне на проект на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека – 0,50% върху стойността на ипотекираното имущество, но не по-малко от 10 лв.
-    за извършване на действия по вписване на ипотека – 0,50% върху стойността на ипотекираното имущество, не по-малко от 20 лв.
-    за управление на гаранционен депозит – 0,20% върху размера на депозита.

Банката изисква от своите клиенти във връзка със сключване на кредитна сделка комплект от документи и сведения, като приоритетно място сред тях заемат презентацията на клиента и бизнес планът.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направиха Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

Filling Machine: 2012-06-16 14:27:32 |

An embroidery machine manufacturer and supplier of embroidery machine equipment, We are energy saving lamp enterprises,yield energy saving lamp,sales energy saving lamp The laminate flooring Guide is the A to Z of laminate flooring and professinal Punch press, our technology of Punch press is very advanced you can not only order a water pumps, Honda Water Pump, Car jet pump, Auto jet pump

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии