Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

РОСЕКСИМБАНК АД

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

РОСЕКСИМБАНК АД                                    
9000 Варна, ул. "Драган Цанков" 8
тел. 052/ 606 310, факс 052/ 606 311
http://www.roseximbank.bg
http://www.ultranet.bg/rosexim.htm

Обща информация
Банката е създадена през 1994 год. в град Пловдив под името “ТракияБанк” основно за банкова дейност в национален мащаб. В началото на 1998 год. банката се пререгистрира в Софийския градски съд с настоящото си име - РОСЕКСИМБАНК АД, и премества централата си в София. Това води не само до смяна на акционерите, но и до избор на нови приоритети и тенденции в развитието на банката. Банката разширява дейността си и я разгръща на международно ниво, създавайки кореспондентски отношения с първокласни банки в САЩ, Германия, Швейцария, Англия, Франция, Япония и др.

Кредитиране
Взаимоотношенията по кредитните сделки между банката и нейните клиенти се уреждат с договор, в който подробно се определят всички съществени условия по сделката.
Като кредит може да се разглежда всяко вземане от или поемане на задължение към едно лице или свързани лица, което е резултат от:
-    предоставяне на паричен заем от всякакъв вид, вкл. акцептен кредит;
-    предоставяне на кредитно улеснение независимо от неговата форма;
-    сконтиране на менителница, запис на заповед или чек;
-    менителнично поръчителство (авал);
-    поръчителство, издаване на банкова гаранция или предоставяне на друго обезпечение;
-    придобито вземане чрез цесия;
-    встъпване в дълг или поемане на дълг;
-    прехвърляне на менителница, запис на заповед или чек чрез джиро;
-    други вземания или поети ангажименти, независимо от използвания финансов инструмент.
Банката предоставя следните видове кредити:
-    в зависимост от срока на погасяване: краткосрочни /до 12 месеца/, средносрочни /12 - 36 месеца/, дългосрочни /над 36 месеца/;
-    в зависимост от предназначението си: за оборотни средства, за инвестиционни цели и потребителски;
-    в зависимост от характера на обезпечението: кредити срещу ипотека на недвижим имот; кредити срещу залог на ценни книжа, благородни метали, антики и предмети на изкуството, конвертируема чуждестранна валута; кредити срещу залог на движими вещи /ДМА, КМА, материали, суровини, готова продукция, стоки и т.н./; кредити срещу гаранции и поръчителства от трети лица; кредити срещу друг вид обезпечения - залог върху вземания, залог върху търговско предприятие и т.н.;
-    в зависимост от начина на предоставяне: обикновен кредит с регламентиран срок на усвояване и погасяване, револвиращ кредит, кредитна линия, овърдрафт, сконтов кредит, акцептен кредит, гаранционен кредит, стенд-бай кредит, банков авал, лизингови операции, форфетиране и т.н.
Банката предявява към клиентите-кредитоискатели основни изисквания за:
1.    Легитимност - установен и доказуем правен статут.
2.    Коректност - чисто съдебно, кредитно и данъчно досие, представяне на вярна и точна счетоводна и икономическа информация.
3.    Платежоспособност.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направиха Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии