Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Пълно описание на предстоящите промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

В чл. 6 се създава ал. 5: Която ще гласи:

„В експертните съвети по устройство на територията се включват и представители на извънредните ситуации.”. 

 

В чл. 7 след думите „горски територии” се добавя „територии на транспорта, територии заети от води и водни площи,”.

 

В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

В т. 4  думите „водоизточници със санитарно-охранителните им зони, водни площи” се заличават;

Създават се т. 6 и 7:

Точка 6 ще гласи: „в територии на техническата инфраструктура–за пътища (републикански и местни), железопътна инфраструктура, пристанища, летища и летищни площадки, въжени линии за превоз на хора или товари, енергоснабдителни мрежи и съоръжения, мрежи и съоръжения за газоснабдяване, канализационни и водоснабдителни системи, с прилежащите им площи и сервитути, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и на минерални води, с техните санитарно-охранителни зони”.

Точка 7 ще гласи: „в територии, заети от води и водни площи – за реки, езера, язовири, за вътрешните морски води и териториалното море”.

 

В чл. 12, ал. 2 след думите „подробен устройствен план” се добавя „придружен задължително с планове и схеми  по чл. 108, ал. 2 и ал. 3”.

 

В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 3 се изменя така:

„Специфичните правила и нормативи по ал. 2 се приемат от Националния експертен съвет по предложение на общинския съвет (общинските съвети) и се одобряват заедно с устройствения план от компетентния орган.”

Създава се ал. 7: Която ще гласи:

С цел предотвратяване или намаляване на вредните последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните операции, при устройството на територията, строителството и експлоатацията на съоръженията и инфраструктурата се прилагат мерки, определени с наредба на Министерския съвет по чл. 10, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.”.

 

В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 5 се изменя така:

„Регулационните линии по ал. 3 стават граници на поземлените имоти, когато подробният устройствен план се приложи по отношение на регулацията.”

Създава се ал. 6: Която ще гласи:

„Урегулираните поземлени имоти запазват идентификатора на поземления имот по кадастралната карта или получават нов при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.”

 

В чл. 15 ал. 7 след думите „ал. 3, 4 или 5” се поставя запетая и се добавя „и нанасяне на промените в кадастъра”.

 

В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1, изречение второ, след думата „прехвърлят” се добавя „безвъзмездно”, а след думите „определена с плана” се добавя „еднаква за всички имоти”;

Алинея 2 се изменя така:

„Когато процентната част по ал. 1 е различна за отделните имоти, се определя средна процентна част за всички имоти. За площта, съответстваща на разликата между процентната част от площта на поземления имот и  средната процентна част за всички имоти, се заплаща от общината на собственика на поземления имот, когато процентната част за имота му е по-голяма от средната, съответно собственикът на поземления имот заплаща на общината, когато процентната част е по-малка от средната. Дължимото обезщетение се определя с решение на комисията по чл. 210 и се вписва в заповедта по ал. 5.”

В ал. 4, изречение първо, думите „В случаите по ал. 1 на всеки собственик на поземлен имот общината определя” се заменят със „С плана по ал. 1 на всеки собственик на поземлен имот се определя”, а изречение трето се заличава;

В ал. 5, изречение трето се заличава.

Създава се нова ал. 6: Която ще гласи:

„Заповедта по ал. 5 заедно с решението по ал. 2 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и може да се обжалва по реда на чл. 215. Заповедта влиза в сила след изплащане на дължимите обезщетения по ал. 2. Влязлата в сила заповед, придружена със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху новообразувания урегулиран поземлен имот”.

Досега съществуващата ал. 6 става ал. 7 и в нея думата „Ипотеките” се заменя с „Вещните тежести”

Досега съществуващата  ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:

„В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 5 и 6 копие от нея се изпраща на службата по вписванията, а копие от одобрения план по ал. 1 - на Агенцията по геодезия, картография и кадастър-за служебно вписване в имотния регистър и нанасяне в кадастъра. С нанасянето в кадастъра планът се счита за приложен”.
В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 3 се отменя.

Създава се ал. 4: Която ще гласи:

„При наклонени терени сградите могат да бъдат с  различни височини по отделните фасади, определени с  влязъл  в сила подробен устройствен план и в съответствие с плановете за вертикално планиране и план-схеми за комуникационно–транспортната мрежа, без да се нарушава установения за устройствената зона характер на застрояване, за всяка фасада”.

 

В чл. 27, ал. 2 след думите „най-малко на 2 м” се поставя запетая и се добавя „когато ъгълът на пресичане е равен или по-малък от 90 градуса”.

 

В чл. 31, ал. 5 се изменя така:

„Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се прилагат за сгради с дълбочина до 14 м. За частта от сградата с по-голяма дълбочина към разстоянията до страничните граници на урегулираните поземлени имоти по ал. 1 и 2 се добавя 30 на сто от увеличената дълбочина. В урегулиран имот с лице към две улици (ъглов урегулиран имот) разстоянията за дълбочината над 14м се увеличават, докато достигнат стойност с 2м по-голяма от норматива за разстояние до странична граница по ал. 1 и 2”.

 

В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1 думите „височината на жилищните сгради” се заменят с „височината на сградата, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване”.

В  ал. 2  изречение второ се заличава.

Ал. 3 се изменя така:

„При наклонен терен разстоянието по ал. 1 и 2 се увеличава или намалява с разликата между средните нива на прилежащия терен при двете сгради, в зависимост от посоката на наклона спрямо по-благоприятната посока за ослънчаване”.

Създава се ал. 4: Която ще гласи:

„Височината на жилищна сграда, разположена откъм по-благоприятната посока за ослънчаване, може да се завиши с височината на първия и следващите нежилищни етажи на засенчената сграда, при спазване на установените с подробния устройствен план показатели по чл. 18”.
 

 

В чл. 35 се създава ал. 3: Която ще гласи:

Сградите за обществено обслужване в центровете на много големите, големите и средните градове, нямат ограничения по отношение на височината, но при спазване на изискуемите отстояния от жилищни сгради, детски заведения, учебни заведения и лечебни заведения за болнична помощ, на противопожарните изисквания и на изискванията на наредбата по чл. 13, ал. 7. В тези случаи, при сгради с височина над 45 м,  виза за инвестиционно  проектиране се издава въз основа на работен устройствен план, одобрен от съответния общински съвет.”

 

В чл. 36, ал. 4 думите „в централните части на градовете” се заличават.

 

В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 5 след думите „жилищна сграда” се добавят думите „с изключение на обектите по ал. 9”;

Създава се ал. 9: Която ще гласи:

„Предназначението на подземни и надземни паркинги и гаражи в съществуващи сгради не може да се променя”.

 

В чл. 41, ал. 2 накрая на изречение второ се поставя запетая и се добавя „която се съобщава на  собствениците на съседните поземлени имоти, по границите на които се разполагат постройките”.
В чл. 42 се създават ал. 5 и 6: Които съответно ще гласят:

Алинея 5: „Подземни  постройки, с превишение до 0,30 м над прилежащия терен, могат да се разполагат до границите на урегулирания поземлен имот, но без да се допуска намаляване на минимално изискуемия  процент озеленена площ”.

Алинея 6: „Когато постройките по ал. 5 не са предвидени с действащия подробен устройствен план, те се допускат от главния архитект на  общината при спазване на правилата и нормативите за съответната устройствена зона с виза за проучване и проектиране по чл. 140 от ЗУТ, която се съобщава на собствениците на съседните поземлени имоти, по границите на които се разполагат постройките”.
В чл. 48, ал. 4  думите „при спазване изискванията на ал. 3, изречение второ” се заменят с „без писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти, ако разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата”.
В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 2 думите „или е наложена строителна забрана, с изключение на свлачищни райони” се заличават.

В ал. 3 след думите „ал. 1” се добавя „и 2”, след думите „при условие, че” се добавя „не е наложена строителна забрана или”.

 

В чл. 53а, изречение второ, думите „началника на Дирекцията за национален строителен контрол или на упълномощено от него длъжностно лице по реда на наредбата по чл. 225, ал. 4” се заменят с „кмета на общината”.
 

 

В чл. 56, ал. 1, след думите „павилиони, кабини, маси” се поставя зяпетая и се добавя „които не са трайно свързани с терена  и могат без разглобяване да се демонтират и преместват”, думата „други” пред думите „елементи на градското обзавеждане” се заличава.

 

В чл. 59, ал. 1, накрая се добавя „при спазване разпоредбите на чл. 12, ал. 2 и чл. 109, ал. 2, 3 и 4”.

 

В чл. 69, второ изречение, накрая се поставя запетая и се добавя „и при спазване на нормативните изисквания, определени в специален закон”.
В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

Съществуващият текст става ал. 1.

Създава се ал. 2:Която ще гласи:

„Строителството на нови сгради се разрешава само ако с инвестиционните проекти се осигуряват необходимите места за паркиране и гариране в границите на урегулирания поземлен имот, съгласно наредбата по чл. 75, ал. 4, изречение първо”.

 

В чл. 90, ал. 4, след думата „сгради” се поставя запетая, а думите „по реда на Закона за енергетиката и енергийната ефективност” се заменят с „като присъединяването се извършва по реда на Закона за енергетиката”.
 

 

В чл. 98, ал. 3, думите „Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда” се заменят със „Закона за управление на отпадъците”.
 

 

В чл. 98б, ал. 1, думите „Закона за енергетиката и енергийната ефективност” се заменят със „Закона за енергетиката”.
 

 

В чл. 103, ал. 6 накрая се добавя „При необходимост се извършва и експертиза на територията по Закона за защита при бедствия за изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия”.
 

 

В чл. 106, т. 5 се изменя така:

„териториите с вероятно разпространение на бедствия и необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните операции, определени с наредбата по чл. 13, ал. 7”.

 

В чл. 107 се създава т. 6: Която ще гласи:

„териториите с вероятно разпространение на бедствия и необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните операции, определени с наредбата по чл. 13, ал. 7”.
 

 

В чл. 108, ал. 2, изречение трето, думите „в обем, достатъчен за издаване на виза по чл. 140” се заменят с „необходими за нормалната експлоатация на строежите”.

 

В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „в съответствие с действащ общ устройствен план”;

Създават се ал. 3 и 4: Които ще гласят:
 

Ал. 3: „Когато няма действащ общ устройствен план, извън границите на урбанизираните територии подробен устройствен план за един поземлен имот или за група поземлени имоти може да се разработва за:
 

1. обекти с национално значение;
 

2. национални инфраструктурни обекти по смисъла на Закона за държавната собственост;
 

3. обекти с регионално значение;
 

4. обекти - публична собственост;
 

5. обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите;
 

6. обекти на техническата инфраструктура;
 

7. специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
 

8. обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата, определени по реда на Закона за регионалното развитие.

Ал. 4: „Планът по ал. 3 се разработва в обем и съдържание, съгласно чл. 108, ал. 2 и наредбата по чл. 117, и при спазване на изискванията на чл. 59 и 60.”
 

 

В чл. 112, ал. 2 се създава т. 12: Която ще гласи:

"кварталите и поземлените имоти с вероятно разпространение на  бедствия и необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на вредните последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните операции, определени с наредбата по чл. 13, ал. 7.”
 

 

В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 2  след думите „при условията на” се добавя „чл. 35, ал. 3 и/или”;

В ал. 3 думите „чл. 17” се заменят с „чл. 15”;
 

Създават се нови ал. 5 и 6: Които ще гласят:
 

Ал. 5: „Работният устройствен план се съобразява с действуващия план за регулация и застрояване и одобрения технически план за вертикално планиране”.

Ал. 6: „При липса на одобрен технически нивелетен проект работният устройствен план се съобразява с идейния проект за вертикално планиране, а при липса на такъв - със съществуващите теренни коти на изградените улици.”

Досегашните ал. 5 и 6 стават ал. 7 и 8.
 

 

В чл. 114, ал. 1, т. 2 след думите „чл. 140” се добавя „ал. 4”.
 

 

В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 5 думите „с допълнителни кадастрални данни по чл. 32, ал. 1” се заменят със „със специализирани данни по чл. 32, ал. 1 и набирането на допълнителни кадастрални данни по чл. 34”.

В ал. 6 след думите „общинска администрация” се добавя „или други лица имащи право да възлагат устройствени планове по чл. 124”.
В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 2 накрая се добавя „Съгласуването с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности за защитени територии за опазване на културното наследство се извършва при условията и по реда на чл. 125, ал. 5.”.

Ал. 5 се изменя така:

„Проектите за устройствени схеми, обхващащи територията на една област или определящи варианти за избор на трасета на линейни обекти на техническата инфраструктура с регионално значение и/или с обхват и значение за повече от една община, се разглеждат от областния експертен съвет, а проектите за устройствени схеми, обхващащи територията на повече от една област или определящи варианти на трасета на линейни обекти на техническата инфраструктура с национално значение и/или с обхват и значение за повече от една област – от националния експертен съвет, в двумесечен срок от внасянето им в съответния експертен съвет.”
 

 

В чл. 125 се създава нова ал. 7: Която ще гласи:

„Заданието по ал. 1 се внася в Министерството на извънредните ситуации или в негова териториална структура за оценяване на необходимостта от извършване на експертиза по чл. 103, ал. 6, изречение второ, по реда на Закона за защита при бедствия.”. 
 

 

В чл. 127, ал. 10 след думите „селищни образувания с национално значение” се добавя „и за обекти с национално значение”, а след думите „общинския съвет” се добавя „и приемане от Националния експертен съвет”.
 

 

В чл. 128 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 12 след думите „една община” се добавя „и за обекти с регионално значение”, след думите „една област” се поставя запетая и се добавя „за обекти с национално значение”.

Създава се ал. 14: Която ще гласи:

„Заповедите за одобряване на подробни устройствени планове за поземлени имоти извън границите на урбанизирани територии за обекти за възобновяеми енергийни източници, губят правно действие, когато в продължение на 2 години от влизането им в сила не е започнало строителството.”

 

В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 2 след думите „в обхват до три квартала” се поставя запетая и се добавя „както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания,”.

В ал. 3 след думите „повече от една община” се добавя „или предвиждащ изграждане на обект с регионално значение”.
 

 

В чл. 130 накрая се добавя „Заповедта по чл. 129, ал. 2 за одобряване на подробен устройствен план в обхват два или три квартала в Столичната община и в градовете с районно деление се изпраща в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник”.
 

 

В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 се изменя така:

„Заинтересувани лица при съобщаването на подробните устройствени планове и техните изменения и на актовете за одобряването им са собствениците и носителите на ограничени вещни права според данните от имотния регистър, и лицата, на които е предоставена концесия, чиито недвижими имоти са непосредствено засегнати от предвижданията на плана.”

В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

т. 5 се изменя така:

"имотите, които попадат в сервитути или в охранителни или защитни зони, включително такива с обекти, свързани със сигурността на страната, за които с нормативен акт са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.”.
 

 

В чл. 132, ал. 1, т. 3 се изменя така:

„от датата на потвърждаването им от съда.”.

 

В чл. 135, ал. 3 думите „допуска с мотивирано предписание” се заменят с „издава заповед, с която мотивирано допуска”.
 

 

В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1:

 в т. 1:
 

- в буква „г” след думите „въздействие върху” се добавя „здравето на гражданите и/или”;
 

- в буква „д” думите „с обем над 50 млн.куб.м или с височина на язовирната стена над 80м” се заменят с „и прилежащите им съоръжения и временно строителство”;
 

- буква „к” се изменя така:
„к) производствени предприятия на металургичната и химическата промишленост;
 

- буква „н” се изменя така:
н) реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на строежите от тази категория.”

в т. 2:
 

- буква „в” и „г” се изменят така:
„в) съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;
г) сгради с високо застрояване над 30 м;”;
 

- буква „з” се изменя така:
„з) реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на строежите от тази категория с изключение на тези по буква „г”, „д” и „е”;”;
 

- буква „и” се отменя.

в т. 3:
 

- в буква „в” думите „жилищни и смесени сгради с високо застрояване” се заменят със „сгради с високо застрояване до 30 м”;
 

- букви „ж” и „з” се изменят така:
„ж) сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. и за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им;
з) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани извън или в урбанизирани територии – на национално ниво или свързващи общински и областни центрове;
 

- създава се буква „и”: Която ще гласи:
 

„и) реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на строежите от тази категория с изключение на тези по буква „в”, „г” и „е”;”;

в т. 4:
 

- в буква „б” думите „жилищни и смесени” се заличават;
 

- букви „д”, „е” и „ж” се изменят така:
„д) електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани извън урбанизирани територии или в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, с изключение на мрежите и съоръженията по т. 3, буква „з”;
е) недвижими културни ценности с категория „местно значение” и „ансамблово значение”;
ж) реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на строежите от тази категория, на строежите от втора категория букви „г”, „д” и „е” и на строежите от трета категория букви „в”, „г” и „е”.

в т. 5:
 

- в буква „а” думите „жилищни и смесени” се заличават, след думите „ниско застрояване” запетаята и думите „вилни сгради” се заменят с „и”;
 

- буква „г” се изменя така:
„г) реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на строежите от тази категория.”.

Ал. 3 и 4 се изменят така:

Ал. 3: „При промяна на предназначението строежът или частта от него се категоризира по критериите по ал. 1, съобразно новото си предназначение”.

Ал. 4: „Строеж, който по един от критериите по ал. 1 попада в една категория, а по друг – в по-висока, се категоризира в по-високата категория.”

 

В чл. 138 се правят следните изменения и допълнения:

Съществуващият текст става ал. 1.

Създава се ал. 2: Която ще гласи:

"Възложителят възлага дейностите по ал. 1, както и изработването на инвестиционните проекти чрез обществена поръчка, в случаите когато това се изисква по Закона за обществените поръчки.”
 

 

В чл. 139, ал. 2 и ал. 3 се изменят така:

Ал. 2: „Възложителят, в зависимост от спецификата на обекта, задължително възлага всички части на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 и да се изпълни строежът”.

Ал. 3: „Всички документи (графични и текстови) по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя.”

 

В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 2 накрая се добавя ново изречение: „Когато кадастралната карта е одобрена след одобряването на действащия подробен устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица за пълна или частична идентичност, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър.”

В ал. 3 след думите „чл. 41, ал. 2” се добавя „чл. 42, ал. 6”, а накрая се добавя ново изречение: „За тези строежи визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131.”

В наименованието на Раздел ІІ от глава осма думите „одобряване на инвестиционните проекти” се заменят с „оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите”.
 

 

Чл. 141 се изменя така:

„Чл. 141. (1) Идейните инвестиционни проекти за строежи, финансирани изцяло или частично със средства от републиканския бюджет, се разглеждат от:
 

1. Областен експертен съвет - за обекти с местно или регионално значение и/или с обхват повече от една община;
 

2. Националния експертен съвет - за обекти с национално значение и/или с обхват повече от една област.
(2) Идейните инвестиционни проекти за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се разглеждат от специализирания експертен съвет по чл. 3, ал.

3.
(3) Идейните инвестиционни проекти за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони се съгласуват с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности при условията и по реда на чл. 125, ал. 5.
(4) Съгласуването на идейните проекти се извършва в едномесечен срок от постъпване на писмено искане.”

 

В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 и ал. 2 се изменят така:

Ал. 1: „Техническите и работните инвестиционни проекти се оценяват за съответствие с изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3, съгласуват се и са основание за издаване на разрешение за строеж”.

Ал. 2: „За съгласуване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси или по Закона за местните данъци и такси.”

В ал. 5 се правят следните изменения:

-думите „съответствие със” се заличават;

-в т. 1 в началото се добавя „съответствие с”;

-в т. 2 в началото се добавя „съответствие с”;

-в т. 3 в началото се добавя „съответствие с”, а думите „чл. 169, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 169, ал. 1, 2 и 3”.

създават се нови т. 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14: Които ще гласят:

т. 8. „съответствие с правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд”.

т. 9. „наличие на административните актове, които в зависимост от вида и големината на строежа се изискват като условие за разрешаване на строителството по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и др. специални закони”.

т. 10. „наличие на положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа и втора категория”.

т. 11. „наличие на необходимите документи за собственост и съгласия, а за сгради на жилищностроителни кооперации – и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта”.

т. 12. „наличие на предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура”.

т. 13. „наличие на съгласуване с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 – за недвижими културни ценности и на строежи в техните граници и охранителните им зони”.

Т. 14. „наличие на виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3.”

Ал. 6, 7, 8 и 9 се изменят така:
Ал. 6: „Оценката за съответствие се извършва като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма–консултант, несвързана с проектанта – за строежи от първа до пета категория включително”.

Ал. 7: „За специалните обекти на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност”, информацията за които съставлява държавна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, оценката за съответствие се извършва от експерти, назначени със заповед на съответния министър или на председателя на агенцията.”

Ал. 8: „Всички документи (графични и текстови) по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от квалифицирания специалист по съответната част и управителя на фирмата-консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 се подписва от управителя на фирмата-консултант и от квалифицираните специалисти, извършили оценката”.

Ал. 9: „Част „Конструктивна” се подписва и подпечатва и от физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна” от състава на фирмата-консултант, извършила оценката за съответствие. Лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна” трябва да е включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник”.

Създава се ал. 10: Коята ще гласи:
 

„Част „Енергийна ефективност” се подписва и подпечатва от лице от състава на фирмата-консултант, извършила оценката за съответствие, отговарящо на изискванията на чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона за енергийната ефективност.”
 

 

Чл. 143 се изменя така:
 

„Съгласуваният инвестиционен проект, освен за издаване на разрешение за строеж, може да служи и за учредяване на право на строеж и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки.”.

 

В чл. 144 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 се изменя така:

„Инвестиционните проекти се съгласуват по писмено заявление на възложителя за издаване на разрешение за строеж, към което са представени:
 

1. документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
 

2. виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3;
 

3. три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5;
 

4. доклад за оценка за съответствието по чл. 142, ал. 6 или 7.”

Ал. 3 се изменя така:

„Инвестиционните проекти се съгласуват или се отказва съгласуването им от органа по чл. 145 в 7-дневен срок от внасянето им от възложителя.”

В чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1 думите „и одобряват”се заличават.

В ал. 2, в изречение първо думите „се одобряват” се заменят с „и за обекти с регионално значение се съгласуват”, а във второ изречение думите „и одобряват” се заличават.

В ал. 3 думата „одобрените” се заменя със „съгласуваните”.

Ал. 4 се отменя.

В ал. 5, в изречение първо думите „одобрените инвестиционни” се заменят с „инвестиционните”, а думите „по чл. 144, ал. 1, т. 1, 2, 3, и 5 и ал. 2” се заменят с думите „чл. 144, ал. 1 и 2”, в изречение второ думите „одобрява от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект за строежа” се заменят с думите „съгласува от компетентния орган по ал. 1 или 2.”.
 

 

В чл. 146 в първото и второто изречение думата „одобри” се заменя със „съгласува”.
 

 

В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1:
-думата „одобряване” се заменя с „представяне и съгласуване”.

-създава се т. 13: Която ще гласи:

„фотоволтаични системи с мощност до 100 киловата за собствени битови и стопански нужди.”

В ал. 2 след думите „ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 12” се добавя „и т. 13”.

В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 4 се изменя така:

„Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на извършена оценка за съответствие и съгласуван технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Разрешението за строеж се издава едновременно със съгласуването на инвестиционния проект в срока по чл. 144, ал. 3. Разрешение за строеж на обекти в защитени територии за опазване на културното наследство се издава при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство.”.

Ал. 6 се изменя така:

„При аварийни ситуации до издаване на разрешение за строеж на геозащитни обекти се допуска изпълнението на неотложни мерки за защита при условията и по реда на наредбата по чл. 96, ал. 3.”.
В ал. 8 думата „Одобреният” се заменя със „Съгласуваният”;

Ал. 9 се изменя така:

„В разрешението за строеж се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, категорията на строежа, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой, премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа. В разрешението за строеж се вписват и необходимите временни строежи по чл. 54, ал. 1 и мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението, опазване на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване и други условия в зависимост от спецификата на конкретния строеж.”.

Създава се ал. 13: Която ще гласи:

„Разрешение за строеж за извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване и преустройства, с които се засяга конструкцията на сградата, се издава, ако е извършено обследване по реда на чл. 176в или е съставен технически паспорт по реда на чл. 176а.”.

 

В чл. 149 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 2, т. 1 след думите „специален закон” се поставя запетая и се добавя „собствениците и носителите на ограничени вещни права в съседните имоти, включително имотите през улица”.

В ал. 3 думите „с одобрения” се заменят със „със съгласувания”.

В ал. 4 думите „с одобрените” се заменят със „със съгласуваните”.

Ал. 5 се изменя така:

„Органите, издали разрешение за строеж, уведомяват писмено съответните регионални дирекции за национален строителен контрол за издадените разрешения за строеж и изпращат копия от тях в 3-дневен срок от издаването им. Към тях се прилагат копие от действащия подробен устройствен план (или фрагмент) и от акта за одобряването му, копие от визата за проектиране - в случаите по чл. 140, ал. 3, и копия от чертежите на водещата част на съгласувания инвестиционен проект, в необходимия обем за извършване на проверката по чл. 156, ал. 2.”.
В чл. 150, ал. 3 думите „чл. 130” се заменят с „чл. 149, ал. 1 или 4” и се добавя ново изречение: „Разрешението за строеж влиза в сила след промяна на предназначението на земята, ако е необходимо, по реда на специален закон.”.
В чл. 151, ал. 1 се създава т. 8: Която ще гласи:

„леки прогледни огради без плътна надземна част, които не са трайно свързани с терена.”

 

В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1, изречение първо, думите „В случаите, когато не се изисква одобряване на инвестиционен проект” се заменят с „В случаите по чл. 147, ал. 1”;

В ал. 2 думите „неговото издаване” се заменят с „влизането му в сила”, думите „издаването му” се заменят с „влизането му в сила”;

В ал. 3, изречение второ, думата „одобреният” се заменя със „съгласуваният”.

 

В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 думата „одобрения” се заменя със „съгласувания”.

В ал. 5, изречение първо, думата „одобрения” се заменя със „съгласувания”, а думата „одобрен” се заменя с „оценен за съответствие и съгласуван”.
 

 

В чл. 155 ал. 3 думата „одобрения” се заменя със „съгласувания”.
 

 

Чл. 156 се изменя така:

Ал. 1: „Издадените разрешения за строеж заедно със съгласуваните инвестиционни проекти, както и разрешенията за строеж в случаите по чл. 147, ал. 1, могат да се отменят само по законосъобразност при подадена жалба от заинтересуваното лице в срока по чл. 149, ал. 3 или при служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол в 14-дневен срок от уведомяването им по реда на чл. 149, ал. 5”.

Ал. 2: „Органите на Дирекцията за национален строителен контрол проверяват служебно съответствието на издадените разрешения за строеж и съгласуваните инвестиционни проекти, когато такива се изискват, с предвижданията на действащия подробен устройствен план, нормативната уредба по устройство на територията и на правилата и нормите за проектиране”.

Ал. 3: „При констатиране на нарушения по ал. 2, началникът на Дирекция за национален строителен контрол или оправомощено от него лице отменя с мотивирана заповед разрешението за строеж и съгласуваните инвестиционни проекти и образува административно-наказателно производство срещу проектанта, лицето, извършило оценка за съответствието и/или органа, издал разрешението за строеж. Заповедите на началника на Дирекцията за национален строителен контрол могат да се обжалват по реда на чл. 215”.

Ал. 4: „Разрешения за строеж, издадени въз основа на инвестиционни проекти, които в нарушение на чл. 108, ал. 1 не са съобразени с предвижданията на подробния устройствен план, са нищожни. Това обстоятелство се установява без ограничение във времето от органите по ал. 2 и се предприемат действията по ал. 3.”

Ал.5: „Влезлите в сила разрешения за строеж не подлежат на отмяна, освен в случаите по ал. 4.”

 

В чл. 157 се създава ал. 3: Която ще гласи:

„Неявяването на служител по чл. 223, ал. 2 в 3-дневен срок от внасяне на писмено искане в общинската (районната) администрация, удостоверено по законоустановения ред, не препятства съставянето на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.”
В чл. 160, ал. 1 след след думите „техническият ръководител” се поставя запетая и се добавя „координаторът по безопасност и здраве”.

 

В чл. 162 се създава ал. 4: Която ще гласи:

„Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.”.

 

В чл. 163, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

В т. 1 след думите „чл. 169, ал. 1” се добавя „ал. 2 и ал. 3”.

В т. 2 в края се поставя запетая и се добавя „както и за спазване на технологичните изисквания за полагането им”.

Създава се нова т. 3: Която ще гласи:

„своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на сткроителството, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и т. 2;”;

Досегашната т. 3 става т. 4.

Досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:

„съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.”.

 

В чл. 163а се правят следните изменения:

В ал. 2 след думата „архитект” се поставя запетая и добавят думите  „или с квалификация „урбанист” или „ландшафтен архитект”;

В ал. 4 в края на първото изречение се добавя „и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, а за строежите от пета категория и отговорностите по чл. 168, ал. 1 и по чл. 169б, ал. 1”.

 

Създава се чл. 164: Който ще гласи:

„Чл. 164 (1) Възложителят е отговорен за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите.
 

(2) Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве:
 

1. за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на повече от един проектант;
2. за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
(3) Координаторите по ал. 2 трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на строителните и монтажните работи.
 

(3) Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват:
1. за етапа на инвестиционното проектиране - от консултант (за строежи от всички категории);
2. за етапа на изпълнението на строежа от:
а) консултант (за строежи от всички категории);
б) технически ръководител (за строежи от пета категория).
 

(4) Минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и правата и задълженията на участниците в строителството за тяхното изпълнение са определени в съвместна наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.
 

(5) Възложителят или упълномощеното от него лице не се освобождава от отговорност по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд независимо от това, че е определил координатори по ал. 2.”
 

 

В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 и 2 се изменят така:

„Консултантът извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор, както и извършва обследване на строежите и съставя технически паспорт по реда на наредбата по чл. 176а, ал. 6, въз основа на писмен договор с възложителя”.

Консултантът може да изпълнява по договор с възложителя и други дейности - прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес, координация на строителния процес и подготовка на документацията за въвеждането на строежа в експлоатация.”

Ал. 5 и 6 се отменят.

 

Чл. 167 се изменя така:

„Чл. 167. (1) Дейностите като консултант по чл. 166, ал. 1 се извършват от лица, вписани в публичен регистър и получили удостоверение за вписване в регистъра от началника на Дирекцията за национален строителен контрол.
 

(2) Условията и редът за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за вписване по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.
 

(3) Удостоверението по ал. 1 се издава на лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава – членка  на Европейския съюз, или на друга държава – страна  по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и отговаря на следните изисквания:
1. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица:
а) са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” и имат пълна проектантска правоспособност и най-малко 5 години стаж по специалността;
б) не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, освен ако не са реабилитирани;
в) не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му през последните две години, преди подаване на заявление за вписване в регистъра.
 

(4) За вписване в регистъра лицето по ал. 3 подава заявление по образец, определен в наредбата по ал. 2, към което прилага:
1. актуално удостоверение за регистрация по Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или друг еквивалентен документ според законодателството на държавата на тяхната регистрация;
3. списък на правоспособните физически лица, наети по трудов или друг договор за осъществяване на дейностите по чл. 166, ал. 1;
4. доказателства, че са налице условията по ал. 3, т. 2, буква „а” и „б”;
5. декларации от членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица, че са налице условията по ал. 3, т. 2, буква „в”.
 

(5) Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението.
 

(6) Отказът за вписване в регистъра се прави по законосъобразност, ако не е изпълнено някое от условията по ал. 2, 3 и 4. Отказът се съобщава писмено на заявителя и може да бъде обжалван по реда на чл. 215.
 

(7) За вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за вписване се заплаща такса по тарифа, приета от Министерския съвет.
 

(8) Удостоверението се издава за срок 5 години.
 

(9) Регистрацията се заличава и удостоверението за вписване в регистъра се обезсилва преди изтичане на срока по ал. 8:
1. по искане на вписаното в регистъра лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по удостоверението, както и при прекратяване на дейността му;
2. при влезли в сила две наказателни постановления, с които са наложени имуществени санкции на лицето по ал. 1 за извършени нарушения по този закон или нормативните актове по прилагането му;
3. при влезли в сила три наказателни постановления за срок от една година на физическите лица по ал. 4, т. 3.
 

(10) Действието на удостоверението се спира за срок от 1 година при влязло в сила наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция на лице, извършило оценка за съответствие на инвестиционен проект в нарушение на изискванията на чл. 142, ал. 5 и/или допуснало изпълнение на незаконен строеж по смисъла на чл. 225 при упражняване на строителен надзор.
 

(11) Заличаване на регистрацията и обезсилване на удостоверението за вписване в регистъра по ал. 9 или спиране на действието му по ал. 10 се извършва със заповед на началника на Дирекцията за национален строителен контрол, която се съобщава на заинтересуваните лица и може да бъде обжалвана по реда на чл. 215.
 

(12) Регистъра на консултантите по ал. 1 е публичен и се публикува на интернет страницата на Дирекцията за национален строителен контрол. Всяко лице може да поиска справка за извършените вписвания в регистъра.
 

(13) Информацията, представляваща лични данни, се предоставя по ред, определен със закон.
 

(14) Регистърът съдържа информация за:
1. правно-организационната форма, търговската фирма (наименование), седалището и адреса на управление, регистрацията на консултанта съгласно законодателството по неговата регистрация;
2. начина на управление, представителството и лицата, представляващи консултанта;
3. числеността и квалификацията на наетите по трудов или друг договор лица;
4. проведените квалификационни обучения на техническия персонал и на работниците през последните три години;
5. наказанията, наложени от контролните органи за нарушения по този закон.”

 

В чл. 168 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1:

-точка 3 се изменя така:
„спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3;”;

точки 6, 7 и 8 се заличават.

В ал. 2 накрая се добавя „За строежите от пета категория строителния надзор се упражнява от техническия ръководител по чл. 163а.”

 

В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 3, т. 2 се изменя така:

„предотвратяване или намаляване на вредните последици от бедствия и улесняване на защитата и провеждането на спасителните операции;”.

В ал. 4 преди думата „съвместно” се добавя „самостоятелно или”, а след думите „изисквания за безопасност” се добавя „и за устойчиво развитие и екологично използване на природните суровини в строежите, в т.ч. след вторична преработка,”.

Ал. 5 се отменя.

 

В чл. 171, ал. 1 думите „лицето, упражняващо строителен надзор” се заменят с думите „координаторът по безопасност и здраве”.

 

В чл. 176а се създава ал. 7: Която ще гласи:

„След завършване на нови жилищни или общественообслужващи сгради, се съставя енергиен паспорт, който е неразделна част от техническия им паспорт. Обхватът, съдържанието и образците на енергийните паспорти, както и редът за тяхното съставяне се определят с наредбата по ал. 6.”.
В чл. 176в се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 се изменя така:

„Обследването на строежите се извършва от консултант, вписан в публичен регистър и получил удостоверение за вписване в регистъра от началника на Дирекцията за национален строителен контролпо чл. 167.”.

Създава се нова ал. 5: Която ще гласи:

„Обследването за съответствие с изискванията на наредбата по чл. 13, ал. 7 е част от общото обследване на строежите”.

Досегашната ал. 5 става ал. 6.
 

 

В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1 думите „регистрира пред органа, издал разрешението за строеж,” се заменят с „подава заявление пред органа по ал. 2 или 3 за”, след думите „техническата инфраструктура” се поставя запетая и се добавя „технически и енергиен паспорт”.

Ал. 3 се изменя така:

„Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1след проверка на окомплектоваността на документите и регистриране на въвеждането на строежа в експлоатация.

Ал. 4 се отменя.

В ал. 7 думите „за издаване на разрешение за ползване на строежа” се заменят със „за въвеждане на строежа в експлоатация”.
В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 3:

Създава се нова точка 1: Която ще гласи:

„не са изпълнени в съответствие с предвидените в съгласувания инвестиционен проект изисквания по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1, и не са съставени технически и енергиен паспорт.”

-досегашните точки 1, 2, 3 и 4 стават съответно 2, 3, 4 и 5.

Ал. 5 се изменя така:

„При нарушения на ал. 1 и 4 началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице – за строежите от първа, втора и трета категория, или кметът на общината – за строежите от четвърта и пета категория, въз основа на съставен констативен акт забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и други. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.”

 

Чл. 180 се изменя така:

„Правото на строеж в поземлен имот се учредява въз основа на съгласуван инвестиционен проект”.

„Правото на строеж, съответно на надстрояване или пристрояване се вписва в имотния регистър по партидата на недвижимия имот, описан съгласно кадастъра.”
 

 

В чл. 183, ал. 4 се изменя така:

„Договорите по ал. 1-3 се вписват в имотния регистър по партидата на недвижимия имот, описан съгласно кадастъра.”

 

В чл. 196 се правят следните изменения:

В ал. 5, изречение второ се заличава.

Ал. 6 се изменя така:

„Общината може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършени разходи по премахването.”.
 

 

В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 2: Която ще гласи:

„Строителната забрана по ал. 1 може да се налага и със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за селищните образувания с национално значение.”.
Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея в изречение първо след думата „забрана” се добавя „по ал. 1 и 2”.

Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

Създава се ал. 6: Която ще гласи:

„Заповедите по ал. 1, 2, 3 и 4 се обнародват в „Държавен вестник” и могат да бъдат обжалвани по реда на чл. 215.”.
 

 

В чл. 205, т. 4 се изменя така:

„за изграждане на обекти на социалната инфраструктура.”
В чл. 210 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1 накрая се добавя „или от областния управител – за обектите с национално или регионално значение”.

В ал. 3, изречение второ след думите „чл. 215, ал. 1” се добавя „и ал. 2”, а накрая се добавя „Обжалването на решението на комисията за обекти с национално или регионално значение не е основание за отказ за издаване на разрешение за строеж.”.

Ал. 6 се изменя така:

„Заинтересувана страна може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на влязлото в сила решение по ал. 3”.

 

В чл. 215, ал. 1, изречение второ се изменя така: „Актовете и отказите на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи, съответно на техните заместници и на други длъжностни лица в системата на   Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи, на които те са предоставили свои функции по този закон, се обжалват пред Върховния административен съд.”

 

В чл. 216 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1, т. 2 думите “и одобрени” се заличават.

Ал. 5 и ал. 6 се изменят така:

Ал. 5: „Преди да разгледа жалбата или протеста по същество, началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол прави проверка на тяхната допустимост. Ако прецени, че жалбата или протеста са недопустими производството се прекратява с изрична заповед. Заповедта може да се оспори с частна жалба или протест по реда на чл. 215. Съответният административен съд се произнася с определение, което не подлежи на обжалване”.
 

Ал. 6: „Когато жалбата или протестът са допустими началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол пристъпва към разглеждането им по същество и се произнася с мотивирана заповед ,с която може да отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт. Заповедите на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол се обжалват по реда на чл. 215. ”

Създават се ал. 7, 8, 9 и 10: Които ще гласят:

Ал. 7: „Срокът за произнасяне на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол е 15 дни от датата на постъпване на жалбата или протеста”.
 
Ал.8: „По жалби на заинтересувани лица, свързани с настъпили нови обстоятелства, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол може да отменя заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол по ал. 5 и ал. 6, когато тези актове не са били обжалвани пред съда”.
 
Ал. 9: „Началникът на дирекцията за национален строителен контрол се произнася по подадените жалби в 15-дневен срок от постъпването им с  мотивирана заповед, като може да  отмени изцяло или отчасти обжалвания акт или да отхвърли жалбата, като остави в сила обжалвания акт. Когато постанови отмяна на заповедта на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол решава въпроса по същество”.

Ал. 10: „Заповедите на началника на дирекцията за национален строителен контрол по ал. 9 се обжалват по законосъобразност по реда на чл. 215. Решенията на съответния административен съд са окончателни и не подлежат на обжалване.”

 

В чл. 217, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се т. 1: Която ще гласи:
 
„заповеди за прекратяване на производството по чл. 216, ал. 5”.

В т. 2 накрая се добавя „и ал. 5, и по чл. 224а, ал. 1 и ал. 6.”.

Създава се т. 4: Която ще гласи:

„Разрешения за строеж, издадени при условията на чл. 210, ал. 3, изречение трето.”.

 

В чл. 222  се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1:
 

-в началото се добавя „За строежите от първа, втора и трета категория”;

-в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „по смисъла на чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи”;

-в т. 2 думите „извършвани в отклонение от одобрените строителни книжа” се заменят с „по реда на чл. 224”;

-в т. 9 думите „предлага отнемането на лицензи на” се заменят с „издава заповеди за прекратяване на действието на удостоверения на консултанти”;

-създава се нова т. 13: Която ще гласи:

„издава заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи.”;

-досегашните т. 13 и 14 стават съответно т. 14 и 15;

В ал. 2 в началото се добавя „За строежите от първа, втора и трета категория”.
 
 

Чл. 222а  се отменя.

 

Чл. 223  се изменя така:
  
„Чл. 223 (1) За строежите от четвърта, пета и шеста категория кметът на общината (района) или упълномощено от него длъжностно лице:
1. спира незаконни строежи по смисъла на чл. 225, ал. 2, части от тях, както и отделни строителни и монтажни работи;
2. спира строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи по реда на чл. 224а, и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
3. забранява достъпа до строежи по т. 1 и 2 и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;
4. забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежи по т. 1 и 2;
5. забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;
6. забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;
7. забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;
8. издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
9. предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;
10. разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;
11. налага предвидените в този закон глоби и имуществени санкции.
 

(2) За строежите от четвърта, пета и шеста категория служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община (район):
1. констатират незаконно и незаконосъобразно строителство;
2. констатират нарушения при ползването на строежи или на части от тях;
3. изпълняват заповедите за спиране, за забрана на ползването, за забрана на достъпа до строежи и строителни площадки и за премахване на незаконни строежи;
4. контролират изпълнението на мероприятията за възстановяване на територии с особена териториалноустройствена защита;
5. установяват други нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
6. създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления;
 

(3) При привеждане в изпълнение на заповеди за спиране, за забрана на ползването, достъпа и за принудително премахване на незаконни строежи служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община имат право да използват на територията на строителната площадка следните специални средства:
1. устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация или за преместване на такава механизация извън строителната площадка;
2. устройства за отваряне на прегради и помещения;
3. светлинни и звукови устройства;
4. строителни машини и строителна механизация, технически средства и способи.”
 

(4) Средствата по ал. 3 могат да бъдат използвани само от служители, които притежават необходимата квалификация.
 

(5) При изпълнение на функциите им по този закон служителите по ал. 2 имат право:
1. на свободен достъп до строежите, както и до сградите и съоръженията по време на тяхното ползване по реда на чл. 194, ал. 1 и 3;
2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и строителната площадка, от заинтересуваните администрации, от специализираните контролни органи и експлоатационните дружества;
3. да ползват данни от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване при условия и по ред, определени със закон.
 

(6) При противодействие или при отказ да се изпълни разпореждане за достъп или за освобождаване на строителната площадка или в други случаи, определени със закона, разпореждането се изпълнява принудително със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
 

(7) Служителите по ал. 2  задължително се застраховат срещу злополука и със застраховка „Живот” за сметка на общинския бюджет.
 

(8) При изпълнение на служебните си задължения служителите по ал. 2 имат право на отличителни знаци, да ползват специални средства и с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично оръжие за защита.
 

(9) Средствата, набрани от отчисления в размер 50 на сто от събраните по този закон от служителите по ал. 2 приходи за бюджета, представляващи такси, глоби и имуществени санкции, се разходват за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите по ал. 2 при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. ”

 

Чл. 224 се изменя така:

„(1) Началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или част от строеж от първа до трета категория, който се извършва:
1.  без влязло в сила разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5-8;
3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3;
4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и/или без да е заверена заповедната книга;
6. без съгласуване с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности при условията и реда на чл. 125, ал. 5 – за недвижими културни ценности с категория „световно значение” и „национално значение” и за строежи в техните граници и охранителните им зони;
7. без да са налице административните актове по чл. 142, ал. 5, т. 9 и 10.
 

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с констативен акт, съставен от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок от изтичане на срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на регионалната дирекция за национален строителен контрол или сградата на Дирекцията за национален строителен контрол. Копия от констативния акт и от заповедта по ал. 1 се изпращат на Кмета на общината или района. 
 

(3) Със заповедта по ал. 1 се дават задължителни указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
 

(4) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5-8 разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 3, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени и изпълнената част от строежа е законосъобразна.
 

(5) При констатиране на строеж от първа до трета категория, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, органите на Дирекцията за национален строителен контрол съставят констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от изтичане на срока за възражения. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на регионалната дирекция за национален строителен контрол или сградата на Дирекцията за национален строителен контрол. Копия от констативния акт и от заповедта за спиране се изпращат на Кмета на общината или района.
 

(6) Със заповедта за спиране по предходната алинея се забранява достъпа до строежа.”
 

 

Създава се нов чл. 224а: Който ще гласи:

„(1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или част от строеж от четвърта до шеста категория, незаконосъобразен по смисъла на чл. 224, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7.
 

(2) По реда на предходната алинея кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице с мотивирана заповед спира изпълнението и забранява достъпа до строеж или част от строеж без съгласуване с Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 - за недвижими културни ценности с категория „местно значение” и „ансамблово значение” и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
 

(3) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 се установяват с констативен акт, съставен от длъжностните лица по чл. 223, ал. 2. Констативният акт се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта по ал. 1 се издава в тридневен срок от изтичане на срока по изречение второ. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството. Копия от констативния акт и от заповедта по ал. 1 се изпращат на началника на Дирекцията за национален строителен контрол и на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.
 

(4) Със заповедите по ал. 1 и ал. 2 се дават задължителни указания за отстраняване на причините, довели до спирането на строителството, и сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост се разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора и механизация, както и прекъсване на захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за доставчиците и се изпълнява незабавно.
 

(5) Строителството, спряно със заповедта по ал. 1 и ал. 2, може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5-8 разрешението за продължаване на строителството се издава след представяне на заснемане и други данни, изчисления и документи съобразно указанията по ал. 4, които се прилагат като неразделна част към одобрения инвестиционен проект и доказват, че съществените отклонения са отстранени и изпълнената част от строежа е законосъобразна.
 

(6) При констатиране на строеж от четвърта до шеста категория или част от него, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 от служителите по чл. 223, ал. 2 се съставя констативен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице в тридневен срок от изтичане на срока за възражения. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството. Копия от констативния акт и от заповедта за спиране се изпращат на началника на Дирекцията за национален строителен контрол и на началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол.
 

(7) Със заповедта за спиране по предходната алинея се забранява достъпа до строежа.”

 

В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1 след думите „незаконни строежи” се добавя „от първа, втора и трета категория”.

В ал. 2:

-в т. 2 думата „одобрени” се заменя със „съгласувани”.

-т. 5 се изменя така:

„при наличие на влязъл в сила отказ да се издаде административен акт по чл. 142, ал. 5, т. 8, 9 и 13.”.

Създава се т. 6: Която ще гласи

„в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално-устройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита по чл. 10, ал. 2 и ал. 3.”

В ал. 3 накрая се добавя: „Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството. Копия от констативния акт и от заповедта се изпращат на кмета на общината.”.

Ал. 5 се изменя така:

„Въз основа на влязла в сила заповед за премахване може да се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.”.

В ал. 6 се създава т. 5: Която ще гласи

„възложителя на строежа”.

 

Създава се чл. 226: Който ще гласи:

„Чл. 226. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях.
  

(2) Заповедта по ал. 1 се издава въз основа на констативен акт, съставен от служителите по чл. 223, ал. 2. Актът се връчва на заинтересуваните лица, които могат да подадат възражения в 7-дневен срок. Когато нарушителят е неизвестен, копия от констативния акт и от заповедта се поставят на строежа и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството.
 

(3) Ако заповедта за премахване не се изпълни доброволно в определения в нея срок, тя се изпълнява принудително от общината по ред, определен с наредба на общинския съвет.
 

(4) Въз основа на влязла в сила заповед за премахване може да се иска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
 

(5) Принудителното премахване е за сметка на извършителя и на:
1. лицето, упражнило строителен надзор;
2. строителя - в случай че строителството е продължило след издадена заповед за спиране на строежа от кмета на общината или заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, вписана в заповедната книга на строежа;
3. строителя - в случаите по чл. 225, ал. 2, т. 2, 3 и 4;
4. проектанта и лицето, оценило съответствието на инвестиционните проекти - при несъответствие на одобрения инвестиционен проект, по който се изпълнява строежът, с изискванията за безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и/или с предназначението на земята.
5. възложителя на строежа.
 

(6) Отговорността на лицата по ал. 5 е солидарна.”

 

В чл. 229 се създава ал. 3: Която ще гласи:

„Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „архитект”, „строителен инженер”, „инженер”, „урбанист” или „ландшафтен архитект”.”

 

В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:

Ал. 1 и 2 се изменят така:

Ал. 1: „Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „архитект”, „строителен инженер” и „инженер”, могат да изработват устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти в обхвата на придобитата квалификация, ако притежават пълна проектантска правоспособност. Условията и реда за признаване на пълна проектантска правоспособност, както и допустимите дейности, които могат да извършват лицата, притежаващи ограничена правоспособност се определят със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране”.

Ал. 2: „Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище с квалификация „урбанист” или „ландшафтен архитект” с образователно-квалификационна степен „магистър” притежават ограничена проектантска правоспособност и могат да изработват устройствени схеми и планове в обхвата на придобитата квалификация в колектив с лица по ал. 1.”

В ал. 3 думите „могат да изработват проекти на устройствени схеми и планове или да упражняват технически контрол” се заменят с „могат да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1”.

В ал. 4 думите „а за изграждането на обекти общинска собственост – и инвестиционни проекти” се заличават.

Ал. 5 се изменя така:

„Чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, могат да извършват дейностите по чл. 229, ал. 1 в Република България, в обхвата на квалификацията им, призната по реда на Закона за признаване на професионални квалификации, при условията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.”

 

В чл. 232 се създава ал. 7: Която ще гласи:

„Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв, ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по  наредбата по чл. 176а, ал. 6.”

 

В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1 се създават т. 12 и т. 13: Които ще гласят:

т.12. „на възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по  наредбата по чл. 176а, ал. 6 -в размер от        5000 до 50000 лв.”

т.13. „на производител на строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите – в размер от 5000 до 30000лв.”

В ал. 2:
а) създава се нова т. 1: Която ще гласи:

„на извършител, възложител или строител на строеж от четвърта до шеста категория, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 - в размер от 5000 до 20000лв.”

-досегашната т. 1 става т. 2 и в нея след думите „на строеж” се добавят думите „по чл. 224а, ал. 1 и ал. 2”, а думите „спрян с негова заповед по чл. 224, ал. 1” се заличават;

-досегашни т. 2 става т. 3 и в нея думите „т. 1” се заменят с „т. 2”, а думите „по ал. 1, т. 3;” се заменят с „от 10000 до 50000лв.;”

-създава се нова т. 4: Която ще гласи:
„на лице, което ползва строеж от четвърта до шеста категория, без това да е разрешено по установения законов ред - в размер от 1000 до 5000лв.;”;

-досегашна т. 3 става т. 5 и в нея след думата „чл. 57а, ал. 6” се поставя запетая, а думите „чл. 222а, т. 3 – в размер от 5000 до 50000” се заменят с думите „чл. 224а, ал. 4 или по чл. 178, ал. 6 – в размер от 5000 до 20000”;

-досегашната т. 4 става т. 6.    

 

В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 1, т. 6 се изменя така:

„от кмета на общината - в предвидените от закона случаи.”.

В ал. 2 след думите „разрешение за ползване” се добавя „и удостоверение за въвеждане в експлоатация”.
 

 

В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 

Параграф 1а се изменя така:

„Министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи или председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" може да предоставят свои функции по този закон на заместниците си и на други длъжностни лица в системата на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи или на Държавна агенция „Национална сигурност”.

 

Параграф 3 се изменя така:

(1)„За разрешение за изработване, за приемане от експертен съвет и за одобряване на устройствени планове и техните изменения, с изключение на тези финансирани от общинския или държавния бюджет, за съгласуване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешение за строеж (акт за узаконяване), за въвеждане на обекти в експлоатация и за други административни и технически услуги по тази закон се събират такси по Закона за местните данъци и такси – за услугите, извършвани от общинските администрации, съответно по Закона за държавните такси – за услугите, извършвани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, от Дирекцията за национален строителен контрол и от областните управители.
 

(2) Средствата, набрани от отчисления в размер 50 на сто от събраните по ал. 1 приходи за бюджета, се разходват за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите при условия и по реда на:
1. наредбата по чл. 221, ал. 6 – за таксите, събирани от Дирекцията за национален строителен контрол;
2. наредбата по чл. 223, ал. 9 – за таксите, събирани от общинската администрация;
3. заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на областния управител – за таксите, събирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството или от областната администрация.”

 

В Параграф  5 се правят следните изменения и допълнения:

-точка 18 се изменя така:

„Разгъната застроена площ” е сборът на застроените площи на всички надземни етажи на основното и допълващото застрояване, включително и на таванските етажи. В застроената площ на надземните етажи се включва цялата площ на балконите, лоджиите и терасите”;

-в т. 35 думите „Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда” се заменят със „Закона за управление на отпадъците”;

-т. 50 се изменя така:

„Надземен етаж” е етажът, таванът, на който е разположен на повече от 1,50 м  над котата на средното ниво на прилежащия терен (на прилежащия тротоар към улицата).”

-т. 52 се изменя така:

„Кота на средното ниво на прилежащия терен” е средноаритметичната стойност на двете проектни коти на прилежащия терен в двата края на съответната ограждаща стена, оформен (моделиран) съобразно част „Геодезическа” (вертикална планировка)  на инвестиционния проект. ”

Създават се т. 72, 73 и 74: Които ще гласят:

т.72. „Големината на градовете” се определя според броя на населението, както следва:
 

а) много големи градове - над 200 000 жители;
б) големи градове - от 100 000 до 200 000 жители;
в) средни градове - от 30 000 до 100 000 жители;
г) малки градове - от 10 000 до 30 000 жители;
д) много малки градове - до 10 000 жители.”
 

-т.73. „Обект с регионално значение” е обект, определен като такъв с решение на съответния областен съвет за развитие по Закона за регионалното развитие.

-т.74. „Социална инфраструктура” са сгради и съоръжения публична собственост, формиращи система за обслужване на населението в администрацията на държавната и местната власт, образованието, здравеопазването, културата и изкуствата, социалните дейности и спорта.”

В Заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

 

В Параграф  18:

В ал. 1 след думата „правила” се поставя запетая и се добавя „норми”;

В ал. 7 след думата „благоустройството” се добавя „самостоятелно или”.

 

В Параграф 24, ал. 3 се изменя така:

„За осъществяване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и за упражняване на строителен надзор инженерът по договора  трябва да бъде регистриран при условията и по реда на чл. 167 или да предостави документ, издаден от компетентен орган от държава-членка на Европейския съюз или друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващ правото му да извършва тази дейност. Изпълнението на тези дейности може да се възлага на подизпълнител, регистриран по този закон.”
 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

Параграф 104. Започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на незаконни строежи или части от тях от четвърта до шеста категория се довършват по досегашния ред.

Параграф 105. В шестмесечен срок от обнародване на този закон органът по § 184 ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 65 от 2003 г.) следва да приключи образуваните производства при условията на ал. 4 или ал. 5 на същия параграф. След изтичане на този срок, за неприключилите производства се прилагат мерките по чл. 225 или чл. 226.

 

Параграф 106. Лицата, получили лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството, могат да продължат да извършват дейността си до изтичане на срока на лиценза. След изтичането на срока, за да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, лицата трябва да са вписани в публичен регистър и да са получили удостоверение за вписване в регистъра от началника на Дирекцията за национален строителен контрол по чл. 167.
 

 

Параграф 107. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ, бр. 55 от 2003г., попр., бр. 59 от 2003г., изм., бр. 107 от 2003г., бр. 39 и 52 от 2004г., бр. 31 и 87 от 2005г., бр. 24, 38 и 59 от 2006г., бр. 11 и 41от 2007г., бр. 16 от 2008г.) т. 30 от Приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2 се отменя.
 
 

Параграф 108. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г., изм., бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74 и 91от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36, 65, 66, 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и 59 от 2007г., бр. 36, 52 и 70 от 2008г., бр. 12 от 2009г.) в чл. 41, ал. 3, т. 5 думите „Закона за териториално и селищно устройство” се заменят с думите „Закона за устройство на територията”.

 

Параграф 109. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г., изм., бр. 79, доп., бр. 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., изм., бр. 29 и 78 от 2000 г., доп., бр. 77 от 2002 г., изм., бр. 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24 и 64 от 2007г., бр. 43, 54, 63, 69, 70 и 91 от 2008г., бр. 6, 12 и 19 от 2009г.) в чл. 34, ал. 1, т. 8 думите „Закона за териториално и селищно устройство” се заменят с думите „Закона за устройство на територията”.

 

Параграф 110. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г., попр., бр. 99 от 1997 г., доп., бр. 29 от 1998 г., изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г., попр., бр. 40 от 2004 г., изм., бр. 34, 59, 65, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.) в чл. 21се правят следните изменения и допълнения:

В ал. 2, т. 1 думите „ т. 1” се заличават.

В ал. 3, т. 1 се изменя така:

„член 141, ал. 4 от Закона за устройство на територията;”.

В ал. 4 думите „чл. 9, ал. 5 и” се заличават.”

 

Параграф 111. В Закона за камарата на строителите (обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм., бр. 19 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:

В чл. 15, ал. 4 думите „т. 2, буква „з” се заменят с „т. 4, буква „е”.

В чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „т. 2, буква „з” се заменят с „т. 4, буква „е”.

 

Параграф 112. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г., изм., бр. 36 и 67 от 2008 г. и бр. 19 от 2009 г.) в чл. 16, ал. 1 думите „одобряват от главния архитект” се заменят със „съгласуват по реда и при условията на Закона за устройство на територията”.

 

Параграф 113. Законът влиза в сила от обнародването му в „Държавен вестник”.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Марияна Котари: 2021-01-25 08:21:31 |

Здравейте, говореше се за облекчен режим на барбекюта , павилиони и др., а не виждам такова облекчение в ЗУТ.

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии