Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Предстои осъвременяване на Наредбата за енергийна ефективност

 

Работна група за решаване на съществуващи проблеми в жилищната политика и енергийната ефективност ще бъде създадена през месец януари 2010 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това стана ясно на проведената среща на тема „Качествено изпълнение на обновителни проекти в многофамилни жилищни сгради с цел повишаване на енергийната им ефективност”.

Работната група ще преразглежда нормативната уредба с цел осигуряване на нейното осъвременяване. Задача на работната група ще бъде извършване на анализ, за да се прецени дали няма пречки за изпълнението на националната жилищна политика.
При представянето на добрите практики по проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” стана ясно, че в резултат на обновяването на 27 жилищни сгради и течащите в момента обновителни дейности за още толкова, спестеното годишно потребление на енергия е между 40 и 60 %. Изхвърлените в атмосферата емисии на вредни газове са приблизително с 6 700 тона по-малко.
 

За да се гарантира качеството на обновителните дейности при реализацията на проекта, те се извършват въз основа на проведено техническо и енергийно обследване, осъществяване на многостепенен контрол от страна на технически експерти от проекта, фирма за технически надзор и технически експерт, упълномощен от бенефициента. Съблюдава се система за осигуряване на качеството с ясно разграничаване на отговорностите и гаранциите между изпълнителя, инвеститора и производителя или доставчика на използваните материали за постигане на договорените проектни параметри.
 

По време на работната среща беше представен проектът ENSLIC Building-енергоспестяване чрез насърчаване оценяването на жизнения цикъл на сградите. Тази оценка дава възможност да се проучат отделните материали за изграждането им – какво се влага, как се прави, колко газове се отделят при производството на материалите и каква е продължителността на техния живот.
 

При проведената дискусия беше предложено обновителните дейности на сградите да бъдат обявени за национален приоритет и да се подпомогнат административно. Нормативната база трябва да следва европейските тенденции, а обновяването да се извършва на база на публично-частното партньорство. Участниците предложиха също промяна на социалната политика и облекчаване на административните процедури.

Експертите изказаха мнение, че е необходимо в Закона за устройство на територията да бъде въведено понятието „енергийно обновяване на строеж”, което да регламентира извършването на този процес. Липсата на подобен термин е пречка за доказване на извършени енергийно-обновителни дейности и спъва издаването на енергиен паспорт на сградите. Предложено беше също нормативно да се регламентира предписанията на енергийните комисии, извършващи обследвания, да се приемат като технически проект за обновителни дейности на сградите. Чрез този механизъм частичното обновяване ще може да се приеме като част от цялостните обновителни дейности за дадена сгради.
 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии