Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Отражение на глобалната финансова криза върху прилива на преки чуждестранни инвестиции (ПОт ст.н.с.д-р. Искра Христова-Балканска, научен секретар на Икономическия институт на БАН

През последните години нарасна приливът на ПЧИ в страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ). Наблюдава се устойчив растеж в проектите за осъществяване на ПЧИ насочени към Румъния, България и в по-малка степен към Хърватска и Сърбия.
Страните от ЕС и САЩ са първичния и вторичен източник на капитали вкл. и на ПЧИ в страните от Югоизточна Европа. За страните от Западните Балкани основният източник на ПЧИ са компании от държави, които имат дългосрочни търговски контакти със страните от този регион. Словения е държавата, която осъществява значителни инвестиционни проекти в съседните държави. Същото може да се каже за Австрия, Германия и т.н.
Притокът на ПЧИ в региона на Югоизточна Европа нараства в течение на 7 последователни години. В периода след 2000 год. в този регион са влезли ПЧИ на обща стойност от 11.95 млрд. долара. Общо в страните от Югоизточна Европа, ОНД, натрупаните ПЧИ възлизат на 98,241 млрд. долара.за периода 1998-2007 год. Основните отрасли в които влизат ПЧИ са сектора на услугите и по-точно финансовия сектор, строителство, транспорт. Значителни инвестиции са влезли и в преработващата промишленост като 60% от всички проекти след 1997 год. са осъществени в преработващата промишленост за държавите от Централна и Югоизточна Европа.
В България приливът на ПЧИ през периода 1996-2007 възлиза на 25.3 млрд. EUR. Под формата на дялов капитал са инвестирани 15.5 млрд. EUR. По линия друг капитал (инвестиции на зелено) 7.4 млрд. EUR.
Реинвестираната печалба е основната част от ПЧИ, показваща влиянието върху икономиката и абсорбционните й възможности, както и реалния ефект върху икономиката. За периода 1998-2008 год. тя възлиза на 2887.2 млн. Евро.

Страните от Югоизточна Европа притежават редица конкурентни предимства и перспективи, между които могат да се подчертаят следните:


- Развитие на информационни и комуникационни технологии,

- Възможности за аутсорсинг или прехвърляне на бизнеспроцеси,

- Развитие на машиностроене, електротехника и електроника.

- Разгръщане на проекти насочени към разработването на Маркетинг стратегия.

- Сравнително ниска цена на работната сила.

- Наличие на образовани кадри в областта на инженерните науки.
Конкурентни недостатъци за региона са:

- Неразвитата инфраструктура - особено това е валидно за България.

- Ограничен обем на пазара,

- Недостатъчно квалифициран ръководен персонал. Това означава, че на това равнище следва да се привличат ПЧИ в стоки и услуги със средно ниво на добавената стойност.

- По конкретно, перспективни инвестиции в краткосрочен план са такива в енергетиката, транспорта и инфраструктурата, а в средно срочен и дългосрочен план – в инвестиции на “зелено”, сливания и придобивания.


Глобалната финансова криза се усеща все по-осезателно в страните от Югоизточна Европа. Големите инвеститори, които са транснационалните корпорации (ТНК) намаляват дейността си в областта на сливания на предприятия и придобиване на дялов капитал зад граница, както и разработването на нови инвестиционни планове. В международен план големите международни банки продължават да изпитват недостиг на ликвидност и са ограничили кредитирането, независимо от взетите комбинирани мерки от страна на правителствата от Групата на 7-те развити индустриални държави. Тези неблагоприятни тенденции се отразяват с известен лаг във времето и върху процеса на привличане на чуждестранни капитали в страните от Югоизточна Европа.
Това намира израз в затруднения при привличането на допълнителни финансови ресурси във вътрешните компании при ограничено кредитиране от страна на банките. Секторът на недвижимите имоти, който специално в България беше обект на интерес от страна на чуждестранни инвеститори, е в застой (понижение от 1.08.2007 г. към 1.08.2008 г. с 22.4%). Факт е спирането на по-големи проекти за по 100 млн. лв. Замразени са жилищни проекти и строителството на молове в по-малки градове. Преразглеждат се и сключени договори. Това е положителен ефект, който може да повлияе по посока свиването на спекулативния балон в сектора строителство.
Най-мобилният елемент на ПЧИ - кредитите - намаляват във всички страни от Югоизточна Европа. За първите осем месеца на 2008 г. спрямо същия период на 2007 г. понижението на кредитите в България е 68.7%, или 83.9% от общото понижението на ПЧИ за периода.
Желателно е след кризата в България да се появят и/или развият други конкурентни предимства, които да привличат ПЧИ в сектори като образование и наука, производство на стоки с добавена стойност, нови технологии, които могат да осигурят развитието на икономиката на всяка една от държавите от Югоизточна Европа. Смекчаването на шока може да се постигне чрез инвестиции в продукти и услуги с висока добавена стойност, изискващи висока професионална квалификация.
В условия на глобална финансова криза държавите ще трябва да се състезават при привличането на чужд допълнителен ресурс и поради това те самите следва да имат обоснована икономическа и финансова стратегия за развитие.


 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии