Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Община Варна - SWOT анализ


6. SWOT анализ но община Варна

Идентификацията на външните фактори, разглеждани като благоприятни възможности и потенциални заплахи, както и на вътрешните фактори, разглеждани като силни и слаби страни на общината, е извършена по метода на мозъчната атака с участието на специалисти от община Варна на експертите от разработващия екип. В резултат на обсъждането бяха получени следните експерти оценки на факторите:

Сегменти
на средата
ФАКТОРИ Оценка от 0 до 10
Политическа среда Политическа стабилност или нестабилност и отражението й върху работата на общините 5.50
  Финансови взаимоотношения между държавата и общините и степен на финансова децентрализация 4.03
  Развитие на формите на пряката демокрация и гражданското общество 5.15
  Наличие на международни и национални програми за подпомагане на общините 4.91
  Приобщаване към ЕС 5.58
Правна среда Национално законодателство в областта на местното самоуправление и отражението му върху дейността на общините 4.54
  Международно законодателство и отражението му върху дейността на общините 5.14
Икономическа среда Състояние на макроикономическата среда - ръст на БВП, инвестиционна активност, инфлация 5.31
  Инвестиционна активност в страната и региона 5.76
  Равнище на трудовата заетост и безработица в страната и региона 5.56
  Равнище на доходите в страната и региона 4.18
  Преки чужди инвестиции, степен на интерес от страна на външни инвеститори 4.44
  Рентабилност и производителност на труда на предприятията от страната и региона 4.18
Социална среда Образователна система – нормативна база, състояние, успешност на реформите 4.44
  Здравеопазна система – нормативна база, състояние, успешност на реформите 3.47
  Развитие на обществените услуги – качество, достъпност, обхват 4.79
  Качество на битовата среда – осигуреност с жилища, състояние на жилищния фонд 4.76
  Качество на работната среда – наличие на норми регулаторни механизми 4.35
  Наличие или отсъствие на етническо напрежение и конфликти в страната и района. Държавна политика в областта на етническата толерантност 6.00
  Държавна политика в областта на равнопоставеността на половете 6.38
  Държавна политика в областта на развитието на формите за отдих, спорт и туризъм 4.85
Природно-географска Природо-географски потенциал за развитието на туризма 8.00
  Природни богатства, благоприятстващи развитието на промишлеността 4.94
  Почвено-климатични условия за развитието на селското стопанство 6.82
Демографска Възрастова структура на населението 4.75
  Естествен прираст 4.64
  Миграционни процеси 5.21
  Урбанизация на населените места и отражението й върху развитието на общината 5.61
Инфраструктурна Транспортна инфраструктура – състояние на националните и регионални транспортни артерии. Капацитет и използваемост 4.44
  Комуникационна инфраструктура – пощи, далекосъобщения, радио и телевизионни мрежи 6.00
  Състояние на ВиК мрежата 4.26
  Мелиоративни съоръжения – наличност и състояние 3.48
  Енергийни мрежи – наличност и състояние 5.32
Отраслова среда Развитие на индустрията. Държавна политика за развитието на МСП в промишлеността 4.34
  Развитие на селското стопанство. Държавна политика за подпомагане на селскостопанските производители 4.32
  Развитие на услугите. Държавна политика за развитието на услугите 4.61
Институционална среда Взаимоотношения с държавни, отраслови, регионални и др. институции, партниращи с общината (съд, прокуратура, полиция, банки и др.) 5.15
  Състояние на неправителствения сектор 5.16
  Състояние на бизнес-структурите – икономическо състояние, стабилност, отношение към местната власт, намерения за дългосрочно пребиваване в района 5.26
Културна среда Качество на нормативната уредба в областта на културата 4.66
  Държавна политика в областта на културата – подпомагане, финансиране, инвестиции 3.88
  Културноно равнище на населението, степен на задоволеност на културните потребности 4.55
Екологична среда Национална политика в областта на екологията и отражението й върху състоянието на общините – функции на органите, системи за мониторинг и контрол, ефективност на мерките 4.42
  Наличие и достъпност на национални и международни програми за финансиране на общински проекти в областта на екологията 4.93
  Наличие на трансгранични замърсявания 4.86
  Степен на съдействие от страна на обществото по отношение спазването на екологичните норми  
Средна оценка на външните фактори 4.93


Както се вижда, експертите оценяват външната среда на общината по-скоро като неблагоприятна, макар и не толкова категорично (оценка 4,93 по десетобалната система). С най-висока оценка от външните фактори е приобщаването на страната към ЕС и възприемане достиженията на правото на общността. Оценката на националното законодателство в областта на местното самоуправление също е около средната - 4,54, но на международното е по-висока - 5,14. Най-ниски са и оценките на културната среда, на отрасловата среда, на екологичната и на инфраструктурната среда. Образователната реформа не е с висок рейтинг - 4,44, налице е разминаване между потребностите на пазара на труда и учебните програми, а здравеопазната реформа се оценява най-ниско - 3,47. Качеството на битовата среда е оценено около средното, а това на работната - под средното, тъй като се забелязват значителни нарушения на нормите за условия на труд. Демографската среда е с ниска оценка, т.е. тя представлява реална заплаха за развитието на общината, тъй като естествения прираст е отрицателен, миграцията - също и макар за Варна тези процеси да не са така силно изразени, обезлюдяването на малките населени места и застаряването на населението ако продължи с тези темпове в крайна сметка може да влоши и демографската картина на общината. Инфраструктурата има по-високи оценки само в частта на комуникационните съоръжения и енергийните мрежи, но що се отнася за пътната инфраструктура и особено - за мелиоративните съоръжения - те са остарели и разбити. От основните отрасли на икономиката с най-висока степен на развитие са услугите. Благоприятна възможност представлява развитието на бизнес сектора и на неправителствения сектор.

Тези оценки, обобщени за отделните сегменти на външната среда са представени в следващата таблица и визуализирани с графиката след нея:

Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Обобщението на резултатите от оценяването на факторите на средата е представено в следващата таблица:

Imotdnes.com - порталът за имоти на Варна и областта

Оценката на вътрешните фактори на общината са представени по-долу и в зависимост от техните стойности могат да се определят като нейни силни или слаби страни. Както се вижда от следващата таблица, с най-ниски стойности са оценките на икономическото състояние на общината, състоянието на здравеопазването, на образованието и благоустройството и комунално стопанство.

Характеристики на общината Ф А К Т О Р И Оценки от 0 до 10
Степен на използване на природо-географския потенциал на общината Степен на използване на почвено-климатични предпоставки за развитие на отраслите на икономиката 7.06
  Използване и опазване на водните ресурси на общината 4.72
  Използване, опазване и възпроизводство на горските ресурси на общината 4.19
  Степен на използване на полезните изкопаеми 3.76
Развитие на икономиката Икономическо състояние на общинските предприятия и дружества с над 50 % общинско участие 4.32
  Състояние на материалната база на предприятията от общината 3.97
  Развитие на разнообразни форми на обществено-частно партньорство между общината и бизнес структурите 3.87
  Развитие на частния бизнес и МСП 5.00
  Ефективно управление на общинските търговски дружества и на остатъчните миноритарни дялове на общината в капитала на търговски дружества 4.38
  Степен на коректност на икономическите субекти по отношение финансовите им ангажименти към общината 4.55
  Наличие на разнообразни форми на сдружения на бизнес структурите като търговски камари, палати, комитети и др. и партньорството им с общинската администрация 4.72
  Успешност на приватизацията – състояние на приватизираните предприятия 4.29
  Състояние на селскостопанските кооперации и фирми – финансова стабилност, инвестиционна активност, продукция 3.68
Финансова политика Качество на бюджетния процес – ориентирането му към стратегическите цели, използване на съвременни форми за разработване, привличане на обществеността 6.53
  Наличие на действаща и адекватна система за финансово управление и контрол 7.46
  Наличие на методики за остойностяване на публичните услуги и прилагането им при определяне на местните такси и цени на услуги. Въвеждане на общински стандарти за финансиране на общинските дейности 4.93
  Потенциал за увеличаване размера на местните приходи 6.26
  Степен на събираемост на местните приходи 5.77
  Оценка на инвестиционните възможности на общинския бюджет 4.97
  Привличане на средства от алтернативни приходоизточници – съвместни обществено-частни инициативи, лизинг, банкови и облигационни заеми и ефекта върху общинския бюджет 7.50
  Наличие на неразплатени разходи 5.81
Благоустройство и комунално стопанство Степен на инвестиционна активност на общината в областта на благоустройството и комуналното стопанство 5.52
  Наличие на общински програми и проекти за благоустройство 5.24
  Състояние на вертикалната планировка 4.21
  Състояние на пешеходните зони и пространства 4.37
  Състояние на междублоковите пространства 3.53
  Състояние на уличната мрежа 3.09
  Състояние на ВиК мрежата 3.24
  Състояние на чистотата 4.09
Развитие на здравеопазването в общината Достатъчност на лекарските практики в до болничната помощ 6.82
  Степен на покритост на населените места с лекарски и стоматологични практики 5.20
  Осигуреност на лекарските практики със съвременна амбулаторна апаратура, екипировка и компютри 4.27
  Физическо състояние на сградния фонд на болничните заведения и на транспортните средства 3.52
  Достатъчност на средствата по линия на клиничните пътеки за издръжка на болничните заведения и възможности за генериране на собствени приходи 3.09
  Съвременност на апаратурата в болничните заведения 3.32
  Степен на осигуреност на болничните заведения със специалисти 5.77
Развитие на образованието в общината Състояние и използваемост на сградния фонд в образованието 6.38
  Физическо състояние на оборудването 3.91
  Квалификация на педагогическия персонал 5.00
  Финансова издръжка, достатъчност на средствата по линия на държавните стандарти за издръжка на образованието 3.91
  Наличие на общински програми за развитие на образованието 5.44
  Успешност на мерките за оптимизиране на мрежата от учебни заведения и повишаване качеството на образователния процес 4.91
Развитие на културата в общината Физическо състояние на материалната база 4.56
  Квалификация на персонала, работещ в областта на културата 6.09
  Финансова осигуреност и възможност за генериране на собствени приходи на културните заведения 3.81
  Наличие на визия за бъдещето и на общински програми за развитие на културата в общината 5.03
  Международни и национални изяви и признание на културните състави 6.69
Развитие на социалните дейности в общината Степен на застъпеност на социалните дейности в населените места от общината – социален патронаж, кухни за социално слаби, диабетици, млечни кухни, специализирани домове за деца и възрастни 5.53
  Физическо състояние на сградния фонд на специализираните домове за възрастни и деца 3.34
  Възможност за достъп на инвалидите до обществени места 3.91
  Наличие на общински програми за работа с деца в риск, за приобщаване и социализация на маргинализирани групи и хора с увреждания 3.70
  Наличие или отсъствие на етническо напрежение в общината 8.12
  Равнопоставеност на половете в общината 7.15
  Наличие на спортни бази в общината и съответствието им на съвременните норми и изисквания 6.26
  Спортни изяви и признания, национални и международни отличия 6.33
  Участие на общината във финансирането издръжката на спорта и инвестирането в спортни съоръжения 6.18
  Наличие на програми за подпомагане на масовия спорт и туризъм 5.67
Екологично състояние на общината Адекватност на общинската програма по опазване на околната среда 5.50
  Организация на дейностите по събиране и обработка на ТБО. Състояние на сметищата в общината по оценки и стандарти на РИОСВ. Успешност на мерките по ограничаване и ликвидиране на нерегламентираните сметища. Обоснованост/ достатъчност на таксата за събиране и обработка на ТБО 4.30
  Качество на въздуха, почвите и водите 4.88
  Шумово замърсяване 4.62
  Състояние на радиационния фон 6.48
  Наличие на големи замърсители 4.93
  Наличие и състояние на защитените територии 5.36
  Наличие и състояние на пречиствателните съоръжения за отпадни води 4.52
  Реализиране на програми за енергийна ефективност 6.43
Средна оценка на вътрешните фактори   5.03

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии