Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА                          
9002 Варна, бул. "8-и Приморски полк" 77
тел. 052/ 602 113, 602 114
http://www.ubb.bg

Обща информация
ОББ е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки. ОББ е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Приватизирана е през 1997 г. - първа приватизация на голяма държавна банка в България. Основни акционери: Национална банка на Гърция - 89,9%, ЕБВР - 10,0%, други акционери – 0,1%. Клонова мрежа: 53 клона и 29 представителства и офиси в цялата страна. Клиентски профил: 1 115 000 индивидуални клиенти и 88 000 корпоративни и институционални клиенти.
Потребителски кредит
Максимален срок: 60 месеца. Заемът може да се ползва на части.
Банката отпуска заеми срещу обезпечение: поръчителство; ипотека; залог на движима собственост; залог на вземане; парични средства в левове или чуждестранна валута; ДЦК.я
Залозите се вписват в Централния регистър на особените залози, като се изисква първа поредност на вписването. Банката изисква застраховка на предоставеното като обезпечение имущество в нейна полза за срока на кредита.
Лихвеният процент се договаря в зависимост от размера на кредита, периода за ползване и вида на обезпечението. Лихвата се плаща ежемесечно. При просрочие се събира наказателна лихва. Капитализиране на лихва не се допуска.
Такси: за разглеждане и управление; за учредяване на и вписване на обезпеченията по кредита; за предсрочно частично или пълно погасяване на кредита.
Овърдрафт по дебитна карта
Два варианта на услугата: овърдрафт, обезпечен със залог на бъдещи вземания (служители на фирми и организации, с които банката има сключен договор за обработка на работни заплати); овърдрафт, обезпечен с парични средства в левове или валута, блокирани по сметка в ОББ.
Максималният размер: при залог на бъдещи вземания - до 50% от нетната месечна работна заплата; при залог на средства по сметка в ОББ - до размера на заложените по сметка в ОББ средства.
Лихва: за редовна главница - ОЛП + 10%; за просрочена главница - ОЛП + 14%;
Такси: геустойка за неплатени лихви.
Ипотечен кредит
Дългосрочен кредит за закупуване на жилище от физически лица с обезпечение ипотека на имота. Кредитът се издължава за фиксиран период от време чрез предварително определени в договора равни месечни вноски.
Кой може да кандидатства: индивидуални клиенти (семейни или несемейни) в трудоспособна възраст - от 18 години до 65 години, като горната граница се намалява със срока на кредита; служители на фирми-клиенти на банката; собственици/управители на фирми или на представителства на чужди фирми у нас; служители на банката; лица на свободни професии.
Месечната вноска по кредита трябва да е до 40% от брутния доход и приходите на семейството да надхвърлят всички възможни разходи.
Фирмен кредит
Ползва се за осигуряване на оборотни средства или инвестиции.
Обезпечението по кредитите е съобразно степента на кредитния риск. Може да включва:
•    Ипотека на недвижима собственост
•    Залог на дълготрайни материални активи
•    Залог на краткотрайни активи
•    Залог на вземане
•    Други
Оценката на обезпечението се извършва от банката или лицензиран оценител по пазарни цени. Залозите се вписват в Централния регистър на особените залози. Необходима е застраховка на предоставеното като обезпечение имущество в нейна полза за срока на кредита.
Размер
Цялостният ангажимент на банката към един проект не може да превишава:
70% от общите разходи за реконструкция и модернизация;
50% от общите разходи за проектно финансиране;
50% от общите разходи за придобиване на нови предприятия.
Максимален срок за издължаване на кредита
12 месеца за кредит за оборотни средства и 5 години за инвестиционен кредит
Лихвеният процент
левови кредити: ОЛП (основният лихвен процент) плюс надбавка;
валутни кредити: LIBOR плюс надбавка.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии