Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Носи ли строителят отговорност за нанесени имуществени щети следствие на дефект на ...

Носи ли строителят отговорност за нанесени имуществени щети следствие на дефект на построената от него сграда? Кой следи за спазването на тези задължения на строителите?

Отговор от ДНСК

Съгласно разпоредбата на чл.163, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ строителят на съответния строеж носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия.

Самите новопостроени сгради са с 10 години гаранционен срок, в който възникналите проблеми се отстраняват за сметка на строителя, изпълнил строежа. Всичко това е добре да се фиксира и разпише надлежно в договорите, които гражданите подписват при възлагане на строителство на обект или при закупуването му.

Изискванията към строежите съгласно ЗУТ се регламентират с чл.169.

Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните актове и технически спецификации за опазването на околната среда по време на строителството.

Разпоредбите на чл.179, ал.2 и §2 от ДР на ЗИД ЗУТ предвиждат задължения за собствениците или лицата, които управляват строежите да ги поддържат в добро състояние и изискващия се вид, като контролът по изпълнението на това задължение е възложен на общинската администрация в лицето на кмета.

Съгласно приетата от Столичен общински съвет (СОС), Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (НПОЧТСО), почистването и поддържането на чистотата в сградите дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата.

Според разпоредбата на чл.4, ал.1 от същата наредба, отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, подлезите, надлезите и другите обществени места, носи кметът на района, освен ако кметът на Столична община е постановил друго. В обхвата на тази отговорност влиза и търсенето на административно – наказателна отговорност за излизане на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни или промишлени обекти.

Съгласно Закона за пътищата (ЗП) функции по отношение опазването чистотата на общинските пътища от движение с непочистени от кал машини или превозване на насипни материали, позволяващи тяхното разпиляване имат общините.

И в двата случая наказателни постановления за санкциониране на нарушителите се издават от кмета на общината.

Съгласно чл.25, ал.2 от Закона за пътищата в обхвата на пътя е забранено, както превозването на мокри товари, които наводняват пътното платно, така и влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии