Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

НЕФТИНВЕСТ БАНК

Връщане обратно в списъка с банки

 

НЕФТИНВЕСТ БАНК                                                                                          

9000 Варна, ул. "Л. Каравелов" 4

тел.052/ 66 95 00, факс 052/ 66 95 15

http://www.nib.bg

 

“Нефтинвест банк” АД има клонове в: София, Варна, Бургас, Пловдив, Плевен, Русе, Стара Загора, Шумен, Видин.

Условия при предоставяне на кредитите

Лихви – начисляват се ежемесечно:

Кредити в левове – основен лихвен процент + договорена надбавка

Кредити във валута – LIBOR + договорена надбавка

 

Такси

Такса за предоставени типови документи

3 лв.

Такса за проучване и изготвяне на становище за кредитна сделка. Таксата се внася предварително при подаване на молбата и не подлежи на връщане. В случай че предоставените обезпечения се намират извън местонахождението на банката, таксата се завишава с 50%.

- 0,1% върху размера на искането min. 40 лв. max. 500 лв. - за инвестиционни кредити - 1000 лв.

При обезпечаване на кредита с финансови активи не се събира такса за проучване.

За подготовка на документи по учредяване и вписване на законна или договорна ипотека, изготвени от юрист на банката

По договаряне - min. 200 лв.

За подготовка на заявление за вписване на залог по реда на ЗОЗ, изготвени от юрист на банката

20 лв.

За подготовка на съгласие с нотариална заверка на подписа за заличаване на договорни или законни ипотеки и на залози, вписани по реда на ЗОЗ, изготвени от юрист на банката

20 лв.

Комисионна за управление на кредит, еднократно върху размера на кредита при първо усвояване на суми от него. За валутни кредити размерът на комисионата се изчислява върху левовата равностойност на договорения кредит по курс "продава" на ТБ "Нефтинвестбанк" АД в деня на усвояването.

1% върху сумата на договорения кредит

При анексиране на договора:

При увеличаване размера на кредита :

-          За управление - 1% върху размера на увеличението, в деня на усвояване на увеличението.

-          За проучване - 0,1% върху размера на увеличението.

При удължаване срока на погасяване на кредита в зависимост от срока на удължаването

0,5% до 1% върху сумата на остатъка от дълга

При предоговаряне на други условия по договора за кредит

По договаряне

При промяна на условия по договор за кредит, водещи до необходимост от ново проучване

Прилага се таксата за проучване и изготвяне на становище

При анексиране с промяна на повече от едно услови, се приема комисионата, определена в решението на Управителния съвет за конкретната кредитна сделка.

При желание от страна на клиента за предсрочно погасяване на револвиращ кредит банката следва да бъде писмено уведомена 30 дни предварително. При неспазване на срока на уведомлението /и в случай на нулево салдо по заемната сметка/ се удържа комисиона за ангажимент до договорения срок за погасяване на кредита.

Комисиона за ангажимент в зависимост от вида на кредита, както следва: Комисионата се начислява ежедневно върху реално неизползваните суми и се събира служебно от сметките на кредитополучателя на 26-о число на съответния месец и включва комисионата за ангажимент до 25-о число включително.

По кредити с договорен погасителен план и срок на усвояване, обезпечени със залози и по инвестиционни проекти, ако не е договорено друго върху неусвоената част от кредита, считано от датата на сключване на договора за кредит до крайния срок на усвояване

0,5% месечно върху неусвоената част

По кредити с договорен погасителен план и срок на усвояване, обезпечени с ипотека или с ипотека и друг вид обезпечения, върху неусвоената част, считано от 7-ия ден от датата на договора до крайния срок на усвояване

0,5% месечно върху неусвоената част

По револвиращи кредити, върху неусвоената част от общия размер на разрешения кредит

0,5% месечно

По стенд-бай кредити

по договореност

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направихме Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии