Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Инфраструктура


1.Инжинерна инфраструктура

Община Варна заема ключова позиция в трансевропейските мрежи като пристанищен център и като елемент от настоящи и бъдещи транспортни коридори.

- Основни конкуренти на пристанище Варна са пристанищата Бургас и Констанца.
- През територията на Североизточния район преминават три пан-европейски транспортни коридора: № 7 (Дунавският воден път), №8 (Дурас - Скопие - София - Бургас - Варна), №9 Хелзинки - Киев - Русе - Александрополис.
- Формирана е промишлено-транспортна агломерация Варна-Девня-Провадия, която е с национална и международна значимост.

Пътната инфраструктура е относително добре развита (плътност 709 км/1000 кв. км). Общата й дължина е 144,2 км. 12% от пътищата на територията на общината представляват автомагистрали, 41% са първокласни пътища. 90% от пътната мрежа е в добро състояние.

ЖП-инфраструктура
Гъстотата на експлоатираната жп-мрежа на територията на община Варна е 5,14 км/100 кв.м. Оформени са три жп-гари. Жп гара Тополи е специализирана за пристанищна дейност. Жп гара Варна - Запад се предвижда като товарна гара и локомотивно депо, а жп гара Варна - Изток - предимно като пътнически терминал. Много важна е жп линията Карнобат - Синдел - Варна, тъй като е включена в коридор №8.

Летище Варна е второто по големина летище в България. То е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт. Развитието му е в пряка връзка с туризма и то е типично сезонно. Полетите са предимно чартърни международни - 89% от общия брой пътници са по международни линии.

Площта му е 2 414 дка. То е свързано с международните пътища Е-70 и Е-87 и има модерно навигационно оборудване. На първо място по значимост за финансовия резултат са пътническите чартъри, на второ - международни редовни полети, на трето - вътрешни редовни полети до София и Бургас, на четвърто - товарни чартърни полети, и на пето - полети с общо предназначение. Летището осъществява връзка с 35 страни и 101 града.

Пристанище Варна
Пристанище Варна се свързва директно с Русия, Грузия и Украйна чрез фериботна и ро-ро връзка, а чрез жп линията Русе - Варна и с европейския коридор Рейн - Майн - Дунав. Търговията и пристанищните дейности са ориентирани предимно към страните от Европа, Средния Изток и Южна Африка.

Пристанище Варна обработва всички видове товари - течни, насипни, бройни, контейнизирани и ро-ро. То е най-важното морско пристанище за Североизточния район. През него минава една четвърт от товаропотока на стоки.

Пристанището работи на денонощен режим и има много добра връзка с националната жп мрежа и добра връзка с републиканската пътна мрежа. Простира се на територия от 30 км. и има 35 корабни места, 76 142 кв. м. закрита складова площ, 458 870 кв. м. открита складова площ, 66 бр. кейови кранове и друга специализирана механизация. През пристанището преминават предимно контейнери, зърно, цимент, клинкер, торове, калцирана сода.

Обслужването на корабите се извършва от агенции, брокери, пилоти, снабдители, спедитори. Общият брой на обслужващите възлиза на над 25 000 души. Превозът на товарите по воден път се извършва главно от Български морски флот, а незначителен дял и от някои частни фирми. Обработката на товарите се извършва от Пристанищен комплекс Варна. На територията на община Варна са разположени пристанище Варна - Изток, сухо пристанище, петролен терминал, пристанище Тополите, пристанище за дървен материал и Военноморска база Варна.

Свързването на морето с Варненското и Белославското езеро, както и изграждането на пристанище Варна запад и фериботния терминал дават възможност на водния път да навлезе в дълбочина. По този начин се осигурява по-доброто взаимодействие на четирите вида транспорт, разтоварването на пристанище Варна - Изток, премахването на товарна дейност и екологично замърсяване в курортния град.

2. Енергийна инфраструктура

Електроснабдяване
На територията на Община Варна няма източници, произвеждащи енергия, а само трансформатори 110 кV / 20kV / 10kV (10 броя подстанции). Подстанциите се захранват с напрежение от ТЕЦ Варна и подстанция Добруджа. Общата им инсталирана мощност е 495 MW. Преносната мрежа от 110kV, 220kV, 440kV е плътна и успешно изпълнява функциите на електрозахранване.

Водоснабдяване
Общината разполага с достатъчен наличен воден ресурс за битови и промишлени нужди. Изградени са 10 битови и 7 промишлени пречиствателни станции.

Водоизточници:
- водопровод от язовир Камчия Китка-Варна 1800 л/с
- Девненски извори с общ дебит 2600-3500 л/с
- Батова - Варна 90 л/с
- Паша дере - Галата 20 л/с
- 10 местни източници
- 27 термални извора, които са с температура между 34 и 50 градуса и съдържат сероводород. Само един от тях се пречиства и се използва за питейни нужди.

Топло- и газоснабдяване
Отоплението на населението се извършва чрез отоплителни прибори, ползващи течно, твърдо, газообразно гориво и електроенергия. В промишлените зони работят около 30 броя котелни с обща топлинна мощност 250 Гкал/час.

Централизираното топлоснабдяване обхваща 14 хил. апартамента / 38 хил. души и се осъществява от Топлофикация ЕАД Варна. Системата за централно топлоснабдяване има отоплителна централа, 426 абонатни станции и 28 км. топлопреносна мрежа.

Газопроводна мрежа: Годишните икономии от замяната на традиционните горива с природен газ възлизат на над 25 милиона лева годишно. Екологичният ефект се изразява в намаляване на вредните токсични емисии с 2 500 тона годишно.

Калоричността на метана, продаван в мрежата е 8 хил. kkal/m3, а цената - 300 лв. за 1000 куб. м. От газовото находище на Галата се добиват 1,42 милиона куб. м. дневно. Резервите на находището възлизат на около 2 милиарда кубични метра.

Газификационната мрежа на града ще възлиза на 309 км и 20, 8 млн. евро през 2013 г. Клиентите в битовия сектор са 40 000, а в промишления - 30. Разкритите работни места са 500.

Телекомуникации
На територията на общината има действащи 23 броя автоматични телефонни централи. Показателят телефонна плътност е близък до средния за страната. За град Варна степента на цифровизация е сред най-високите за България - 44,4%.

Във Варна има изграден радиотелевизионен център, който има и самостоятелни излъчвания.

Градската оптична преносна мрежа достига 165 км и е организирана в 8 оптични ринга. Във Варна се намира Контролен и управляващ център за Източния национален оптически пръстен с обща дължина 850 км. Високоскоростни подводни оптични системи: KAFOS свързва Варна, Истанбул и Мангалия; BSFOCS свързва Варна, Одеса и Новоросийск.

Всички по-големи български интернет доставчици са представени във Варна.
Цената за неограничен достъп до интернет по кабелна мрежа е $15 за месец.
Месечната такса за високоскоростна интернет връзка от 128 Kbps посредством Digital Subscriber Line е по-малко от $100 за 1200 MB.
В града има голям брой софтуерни и хардуерни фирми.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии