Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Данъчно-осигурителен календар - 07.11.2011 - 13.11.2011


 • Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.
  10 ноември 2011
 • Внасяне на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за: 
  - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; 
  - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; 
  - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР;- съпругите/ съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.
  10 ноември 2011
 • Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществ ено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Октомври 2011 г.
  10 ноември 2011
 • Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.
  10 ноември 2011
 • Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Октомври 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.
  10 ноември 2011
 • Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Октомври 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
  10 ноември 2011
 • Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
  10 ноември 2011
 • Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Октомври 2011 г.
  10 ноември 2011
 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Октомври 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.
  10 ноември 2011
 • Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Октомври 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.
  10 ноември 2011
 • Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец октомври 2011 г.
  10 ноември 2011
 • Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Октомври 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.
  10 ноември 2011
 • Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.
  10 ноември 2011
 • Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
  10 ноември 2011
 • Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
  10 ноември 2011

Данъчно-осигурителен календар - 14.11.2011 - 20.11.2011

 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътр еобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври.
  14 ноември 2011
 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.
  14 ноември 2011
 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец октомври
  15 ноември 2011
 • Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец октомври: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  15 ноември 2011
 • Внасяне на данъка върху приходите за месец октомври от бюджетните предприятия.
  15 ноември 2011
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискал ни устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври
  15 ноември 2011
 • Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  15 ноември 2011
 • Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец октомври.
  15 ноември 2011
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Октомври 2011 г. (първият работен ден след 20 Ноември 2011 г. е 21 Ноември 2011 г.)
  20 ноември 2011
  (Първият работен ден след 20 ноември 2011г. е 21 ноември 2011г.)
 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
  20 ноември 2011
  (Първият работен ден след 20 ноември 2011г. е 21 ноември 2011г.)
 • Подаване от НОИ на: 
  - декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и 
  - декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Октомври 2011 г. 
  (първият работен ден след 20 Ноември 2011 г. е 21 Ноември 2011 г.) 

  20 ноември 2011
  (Първият работен ден след 20 ноември 2011г. е 21 ноември 2011г.)

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии