Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ЕВРОБАНК Варна

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

ЕВРОБАНК                                                    
9000 Варна, ул. “Сан Стефано” 20
тел. 052/ 603 787, 8, 9 факс 052/ 603 737
http://www.eurobank.bg,
E-mail: euro_vn@triada.bg

Обща информация
Банката е регистрирана на 08.03.1994 г., като на 25.03.1997 г. 92% от собствеността й стават притежание на ИСТРОКАПИТАЛ. Към настоящия момент ЕВРОБАНК е с пълен лиценз за банкова дейност в страната и в чужбина, инвестиционен посредник и първичен дилър на ДЦК.

Предмет на дейност:
-    Публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск
-    Покупка на менителници и записи на заповеди
-    Извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали
-    Приемане на ценности на депозит
-    Извършване на сделки по чл. 54, ал.1 от ЗППЦК
-    Извършване на гаранционни сделки
-    Извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица
-    Покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинг/
-    Финансов лизинг
-    Издаване и управление на банкови карти
-    Сделки с финансови фючърси и опции и сделки с инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти
-    Предоставяне на банкови касетки
-    Придобиване и управления на дялови участия
-    Консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия
-    Консултации относно портфейлни инвестиции
-    Извършване на други сделки, определени от БНБ и разрешени от действащото законодателство

ЕВРОБАНК АД предоставя кредити както на малки и средни фирми, така и на големи корпоративни клиенти с утвърдени пазарни позиции. Кредитите се отпускат в BGL, EURO, USD.

Kредитиране на малки и средни предприятия
ЕВРОБАНК отпуска кредити на малки и средни предприятия при следните параметри:
•    Вид на кредита: за оборотни средства или инвестиции
•    Размер на кредита: до 250 000 лева
•    Срок на кредита: до 3 години
•    Лихва: от 14 - 16% годишно
•    Срок за разглеждане на документите за кредит: до 14 дни

Изисквания към клиентите:
•    Регистрация по Търговския закон
•    Активна дейност най-малко от 6 месеца без прекъсване
•    Потенциал за обслужване на кредита
•    Активна банкова сметка
•    Извършване на разплащания по банков път
•    Българско частно участие в капитала: не по-малко от 50%
•    Брой заети лица на пълен работен ден: до 50 човека
Не се кредитират малки и средни фирми, които се занимават с производство на огнестрелно оръжие и военно оборудване, алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22%, тютюн, антиекологични стоки, с хазартна дейност и финансови спекулации.

Видове кредити
В зависимост от срочността и предназначението на кредита:
•    Краткосрочни и средносрочни кредити със срок на погасяване до 18 м. за оборотни нужди
•    Средносрочни и дългосрочни кредити със срок на погасяване до 36 м. за инвестиционни проекти с възможност за гратисен период до 3 м. при необходимост
Възможно е предоставянето на кредити със смесено целево предназначение.
В зависимост от начина на погасяване на кредита:
•    Анюитетен кредит - еднократно или на траншове предоставяне на средствата и издължаването им на равни месечни вноски.
•    Кредит с погасителен план - еднократно или на траншове предоставяне на средствата и издължаването им чрез различни по размер месечни вноски съгласно погасителен план в зависимост от бизнес цикъл, планирани инвестиции и др.
•    Револвираща кредитна линия - еднократно ползване на средства в рамкитe на определен от банката лимит. Използването на нови суми до лимита се извършва след зануляване на текущите задължения.
•    Контокорентен кредит - траншово ползване на средства по преценка на клиента до определен от банката лимит. Използването на нови суми до лимита може да се извършва и при текущи задължения по кредита.
•    Кредит по сконтиране на фактури от търговски вериги - траншово предоставяне на средства до определен от банката лимит при всяко осребряване на фактури за продажби на търговски вериги - първокласни контрагенти до определен размер. Използването на нови суми до лимита може да се извършва и при текущи задължения по кредита. Издължаването на кредита се извършва автоматично от постъпленията по разплащателната сметка на клиента по преводи от търговските вериги.

Кредитиране на корпоративни клиенти
На корпоративни клиенти с добро финансово състояние и безупречна кредитна история ЕВРОБАНК може да предостави кредити в по-значителни размери. С приоритет се кредитират фирми, които отговарят на следните условия:
•    успешна дейност, осъществявана не по-малко от 2 години
•    добро финансово състояние
•    потенциал за обслужване на кредита
•    наличие на сметки в ЕВРОБАНК, открити най-малко шест месеца преди кандидатстването за кредит
•    месечен оборот по сметките в ЕВРОБАНК, равен минимум на двойния размер на искания кредит.
Видове кредити за корпоративни клиенти
В зависимост от срока на погасяване и предназначението:
•    Краткосрочни кредити - със срок на погасяване до една година. Предоставят се предимно за оборотни средства.
•    Средносрочни кредити - със срок на погасяване от една до три години.
•    Дългосрочни кредити - със срок на погасяване над три години. Предоставят се за инвестиционни проекти.
В зависимост от условията на предоставяне:
•    Целеви кредит за оборотни средства или инвестиции - кредитът се отпуска за конкретно определена сделка, като се усвоява еднократно или на няколко транша според условията на договора за кредит. Издължаването на главницата се извършва въз основа на погасителен план по суми и падежи.
•    Овърдрафт - кредитът се предоставя на първокласни клиенти на банката до определен лимит по разплащателна сметка, когато авоарът по нея е недостатъчен за покриване на постъпилите нареждания за плащане. Кредитът се погасява автоматично от постъпленията по разплащателната сметка. Срокът за издължаване на кредита е до 30 дни при предварително договорени лихвени равнища.
•    Контокорентен кредит - клиентът може да разполага със средства до определена кредитна граница. В рамките на договорения размер клиентът може да използва кредита изцяло или част от него и да погасява своя дълг преди достигане на договорения размер.
•    Револвиращ кредит /кредитна линия/ - банката предоставя на клиента възможност да ползва периодично /на траншове/ нови кредити до определен лимит след погасяване на предходните дългови ангажименти.
•    Сконтов кредит - за закупуване на търговски ефекти /менителници, записи на заповед/, чийто падеж не е настъпил.
•    Анюитетен кредит - кредит, при който издължаването се извършва на равни месечни вноски

ЕВРОБАНК приема всички разрешени от закона обезпечения.
Банката дава приоритет на безрискови и високоликвидни обезпечения. Стойността на експертната банкова оценка на ипотекираното имущество трябва да надвишава размера на искания кредит от 45% до 75% в зависимост от срока и размера на кредита.
Банката приема в залог стоково-материални ценности, машини и съоръжения само при кредити на клиенти с доказана платежоспособност и утвърдени пазарни позиции. Стойността на експертната оценка на обезпечението трябва да надвишава размера на искания кредит не по-малко от 60%.

Банкови гаранции вместо кредити
Банковите гаранции могат да бъдат ефективен заместител на кредитите. В много случаи фирмите, които се нуждаят от финансова подкрепа при изпълнението на някои видове сделки, могат да ползват банкови гаранции, издадени от ЕВРОБАНК, вместо да кандидатстват за кредит. С издаването на банкова гаранция ЕВРОБАНК се задължава при настъпване на гаранционното събитие да заплати на получателя по гаранцията посочената в договора за банкова гаранция сума.
В зависимост от предназначението им банковите гаранции могат да бъдат следните видове:
•    митнически гаранции;
•    гаранции за обезпечаване на карнети ТИР;
•    гаранции за участие в търгове и конкурси;
•    гаранции за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
•    гаранции за добро изпълнение.
ЕВРОБАНК не изисква парично обезпечение на митническите гаранции. Клиентът може да обезпечи митническата гаранция със застрахователна полица "Отговорност за митнически задължения", издадена от лицензирана застрахователна компания, одобрена от ЕВРОБАНК.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направиха Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖИ", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВEТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

ياسر عرفات: 2012-06-16 14:27:32 |

ونحن سعداء للغاية مع مضخة الخاص بك ، ضخ كل الحمام ، وإزالة كل الخراء ، صبي. يا هلا هونج كونج ليعيش! أسامة.

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии