Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА

Връщане обратно в списъка с банки

 

 

БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА                                                                           

9000 Варна, ул.”Д-р Заменхоф” № 1

тел. 603 316, 603 317, факс 600 920, телекс 77 859

http://www.bpb.bg

 

Обща информация

БПБ в една от четирите големи банки в България. Тя има 30 първокласни банкови клона и 83 офиса, както и 10 офиса, разкрити в големи фирми. На основата на специален  договор с “Български  пощи“ ЕАД банката разпространява част от своите продукти и услуги чрез 2800 представителства, разположени в пощенските станции в цялата страна.

На  9 ноември 1998 г. БПБ  АД  бе  приватизирана, като 85% от акциите на БПБ АД  бяха купени от ALICO, дъщерна фирма на голямата американска компания AIG, и от  EFG  BANK GROUP.

ALICO Life Insurance Company е изцяло собствен филиал на AMERICAN INTERNATIONAL GROUP(AIG).

EFG BANK GROUP включва банките и компаниите за финансови услуги. Седалището на дружеството-майка на групата  е в Женева.

Другите акционери на БПБ АД са: “Български пощи” ЕАД, “Българска  телекомуникационна компания” ЕАД, Държавен застрахователен институт, Банка ДСК, Национален дворец  на културата.

БПБ - клон Варна, е създадена  през 1995  година. Към настоящия момент обхваща два офиса - в гр. Провадия, в ТЕЦ Варна и 122 представителства във  всяка пощенска станция на територията на  Варненска област.

 

Търговски банкови услуги

·         Кредити за оборотен капитал, Инвестиционни кредити, Корпоративни облигации,  Синдикирани кредити: Българска пощенска банка предлага гъвкави дългосрочни и краткосрочни заеми и решения за корпоративно финансиране, които покриват голяма сфера от нуждите на нашите клиенти за получаване на заеми. Тези решения могат да бъдат използвани за финансиране на покупката на суровини и материали, оборудване и транспортни средства, за разширяване на бизнеса, смяна на собствеността и др. Схемите и възможностите за изплащане са гъвкави, а лихвените ни условия са изключително конкурентни.

·         Овърдрафт и кредитни линии: Кредитните линии и овърдрафтите са гъвкави решения, подходящи за установени на пазара фирми със сезонни нужди от финансиране.

·         Факторинг: Банката е готова да дисконтира вашите вземания, осигурявайки ви при това работен капитал и възможността да сте гъвкави във вашия бизнес.

Корпоративни финансови услуги

Българска пощенска банка предлага на своите клиенти пълно инвестиционно и приватизационно съдействие като:

·         организиране на стратегически партньорства в региона;

·         пълно съдействие при всички етапи на приватизационния процес в България;

·         сливания, поглъщания и преструктурирания;

·         консултации за следприватизационно преструктуриране.

Нашите клиенти имат достъп до широка гама от общи търговски, финансови и юридически услуги като:

·         Консултантски услуги на корпоративните клиенти за перспективите за развитие в региона. Ние предлагаме многобройни услуги, които могат да ви дадат необходимата информация и ключови контакти за развитие на вашия бизнес в международен мащаб.

·         Консултантски услуги за получаване на външно финансиране по програми на Европейския съюз за региона и международните финансови институции.

·         Уреждане и изпълнение на договори за финансиране на проекти.

·         Общи финансови и юридически услуги.

 

Кредитиране на граждани

Условия да предоставяне на жилищни кредити за граждани

Банката предоставя кредити на граждани за закупуване и/или строеж, ремонт, подобрения и довършване на жилищни имоти със срок на издължаване до 10 години.

·         Размери:  до 55% от размера на пазарната оценка на имота, който се закупува;

     до 80% от размера на пазарната оценка на имота, който се закупува, при обезпечаване на кредита с два жилищни имота.

·         Олихвяване - по разрешените жилищни кредити в левове се заплаща договорна лихва в размер на 12,75%, формирана като сбор от лихвения процент на БПБ + 7%. (Лихвеният процент на БПБ в момента е 5,75%.)

По разрешените жилищни кредити в щатски долари се заплаща договорна лихва в размер на шестмесечен ЛИБОР + 6%. Лихвеният процент по кредити в ЕВРО е шестмесечен ЛИБОР + 8%.

Условия за предоставяне на потребителски кредити

За текущи нужди банката предоставя кредити в размер до 15 000 лева и срок за издължаване до 5 години.

·         Олихвяване - по разрешените кредити в левове се заплаща договорна лихва в размер на 15,75%, формирана като сбор от лихвения процент на БПБ + 10%. (Лихвеният процент на БПБ в момента е 5,75%.)

·         Размери - 55% от оценката на предложеното като обезпечение жилище, но не повече от 15 000 лева.

По разрешените кредити в щатски долари се заплаща договорна лихва от 6-месечен ЛИБОР + 10%. Лихвата по разрешенитe кредити в ЕВРО е 6-месечен ЛИБОР + 12%.

 

Доказване на доходите кредитоискателя

При определяне платежоспособността на кредитоискателя се взема предвид общият месечен доход на кредитоискателя и членовете на неговото семейство. Платежоспособността на клиентите се определя чрез анализиране на всички доходи, независимо от техния характер, произход и източник. Минималното изискване е след приспадане на месечната погасителна вноска по кредита (главница и лихви) остатъчният доход на член от семейството да бъде не по-малък от:

·       120 лева на член от семейството + 30лв., при размер на кредита до 5000лв.;

·       160 лева на член от семейството + 30 лв. при размер на кредита над 5000 лв.

 

Необходими документи:

·                     документ, издаден от работодателя за чистия доход на кредитоискателя;

·                     трудови и граждански договори, договори за възлагане, за управление и контрол, консултантски договори  и др.;

·                     данъчни декларации по реда на Закона за облагане на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане;

·                     документ за авансово платен данък (включително патентен данък) за кредитоискатели, получаващи доходи от свободни професии, наеми, стопанска дейност и др.;

·                     документ за размера на пенсията на кредитоискателя, издаден от териториалното поделение на НОИ;

·                     данъчна декларация, отчет за приходи и разходи, баланс на частната фирма, където (съ)- кредитоискателят е собственик или служител; данъчен номер, БУЛСТАТ и удостоверение за актуално състояние на фирмата;

·                     нотариално заверен договор за отдаване под наем на собствено жилище;

·                     фотокопие от документи за самоличност, удостоверение за недължимост на данъци и други документи.

 

Обезпечения:

·                     Договорна или законова ипотека на жилищни имоти в гр. Варна или вилната зона на града.

·                     Залог на паричен депозит - до 60% от стойността на валутен депозит и до 70% от депозит в левове.

·                     Залог на ДЦК. Обезпечават се кредити съобразно пазарната цена на ДЦК към момента на отпускане на кредита.

 

Приетият за обезпечение недвижим имот се застрахова в AIG БЪЛГАРИЯ от длъжника в полза на БАНКАТА в размер на пазарната оценка на жилището. За ограничаване на кредитния риск кредитоискателят поддържа за себе си застраховка “Живот” в AIG Life БЪЛГАРИЯ върху размера на кредита, по която бенефициент е БПБ АД,.

 

Възрастова граница:

Кредитоискателят да не е по-възрастен от 60 год. за жените и 65 год. за мъжете към момента на издължаване на кредита.

 

Такси и комисионни:

·         За разглеждане на молбата за кредит се събира такса от 25 лв., платима при подаване на документите.

·         За управление и обработка на кредита се събира еднократна такса от 1,5 % върху договорения размер на кредита в деня на усвояване.

·         При предсрочно погасяване се събира такса от 2,5% върху размера на предсрочно погасената сума.

·         При вноски за погасяване на кредит не се събират такси и комисионни.

 

“БЪРЗ КРЕДИТ” - одобряване само за двадесет минути

Ø      Размер  - до 5000 лева

Ø      Срок - до 36 месеца

Ø      Обезпечение - минимум 1 поръчител

Ø      Лихва - лихвен процент на БПБ /5,75/ и надбавка от 10%

 

 

КРЕДИТ “БИЗНЕС ПЛЮС” - вашият сигурен бизнес партньор за малък и среден бизнес

Ø      Максимален размер за всеки кредит - 500 000 лева или еквивалент в USD или EUR

-          за инвестиции - до 80% от общата инвестиция, която може да е за закупуване на земя и/или сграда, ремонт на съществуващи помещения, закупуване на бизнес оборудване, технологии, превозни средства, както и нематериални активи

-          за оборотни средства - до 50% от годишните продажби

-          срокове     - минимум 6 месеца и максимум 2 години за оборотен кредит

- за покупка на машини и съоръжения - до 5 години

- за инвестиции - до 10 години

-          обезпечение - жилищни сгради, магазини, офиси и парцели, подлежащи на застрояване

-          други преимущества         - гратисен период до 6 месеца

- без такса за предсрочно погакяване

Ø      условия за кандидатстване      - новосъздадени компании или минимум 1 година без   прекъсване

- максимум 1 милион лева

- численост на персонала - до 50 души

                                                           - добър бизнес план

                                                           - добро финансово положение

Ø      Лихви и такси - кредитите на лекари, адвокати, архитекти, строителни инженери, консултанти и други лица на свободна практика са с преференциални лихви.

Административна такса от 70 лева при подаване на молбата за кредит.

Такса за управление - 1% върху сумата на оставащия дълг по кредити за година до издължаването на кредита.

 

Кредити по схема

 

Българска пощенска банка е първата банка, която започва да предлага кредити за закупуване на автомобил, и към днешна дата е разширила възможностите за кредитиране, така че да покрият закупуването на компютърна техника, мебели и други потребителски стоки - пиана, бронирани врати, камери, студийно оборудване, мобилни телефони  и други.

 

Общи условия за получаване на кредит за покупка на мебели за обзавеждане са:

·         Първоначална вноска 30%

·         Максимален срок 24 месеца

Фирма

12 месеца

18 месеца

24 месеца

ARON

13.75%

13.75%

13.75%

Бамбукита

13.75%

13.75%

13.75%

DROMEAS (Arhidea)

13.75%

13.75%

13.75%

NEOSET (Neoset)

13%

13%

13%

Мела

13.75%

13.75%

13.75%

Лихвите, посочени в таблицата, са свързани с базовия лихвен процент на Българска пощенска банка и не са фиксирани. За отпускането на кредита се събира и административна такса, която е между 1.,50% и 2,20% в зависимост от срочността на кредита.

 

Общи условия за отпускане на кредит за покупка на автомобил са:

·         Първоначална вноска 20%

·         Максимален срок 48 месеца

Фирма

12 месеца

18 месеца

24 месеца

36 месеца

48 месеца

Hyndai (IND Commerce)

12%

13%

14%

15%

16%

Isuzu (Cof Ko)

12%

13%

14%

15%

16%

Lada (Lada Bulgaria)

12%

13%

14%

15%

16%

Mitsubishi (Ratola Motors)

12%

13%

14%

15%

16%

Nissan (Nissan Bulgaria)

12%

13%

14%

15%

16%

Opel (Axon Bulgaria)

12%

13%

14%

15%

16%

Opel (Opel Bulvaria)

12%

13%

14%

15%

16%

Opel Varna (Cargoexpress)

12%

13%

14%

15%

16%

SAAB (Grifin)

12%

13%

14%

15%

16%

Toyota (TM Auto)

11%

12%

13%

13%

14%

Volga (Atlantik)

12%

13%

14%

15%

16%

Skoda (Автобриз Варна)

12%

13%

14%

15%

16%

Mercedes Benz (Авангард Варна)

12%

13%

14%

15%

16%

 

Лихвените проценти са свързани с базовият лихвен процент на Българска пощенска банка, т.е. лихвите не са фиксирани. За отпускането на кредита се събира и административна такса, която е между 1,30% и 1,75% в зависимост от срочността на кредита.

 

Банкови услуги

Ø      Система за разплащане в реално време

Клоновете и офисите на банката са свързани в единна автоматизирана информационна система, която позволява на клиентите успешно да управляват паричните си средства. Системата отразява всички операции на клиента по сметките му, направени в клоновете и  офисите  в същия  работен ден.

·       Централизира парични средства на клиента от цялата страна по отделни направления на бизнеса в банкови сметки, открити в централния офис на фирмата.

·       Безкасово плаща такси на фирмата за телефон, електроенергия, вода и други чрез съгласие за незабавно инкасо, подадено в офисите и клона на банката.

·       Приема пари в брой от всички клонове, офиси и представителства в пощенските станции с незабавна заверка на откритите банкови сметки.

 

Ø      Система за дистанционно  управление на банковата сметка

Системата е създадена да спестява времето на клиентите и предотвратява необходимостта от физическото присъствие на клиента на гишетата на банката. Посредством своя компютър клиентът е в състояние да получава действителна информация за състоянието на своята банкова сметка и да я управлява.

 

Ø      Система за масови плащания

Едновременно разплащане от една клиентска сметка към множество други сметки, както и събиране на вземания от тях и акумулиране на средства по една или няколко клиентски сметки чрез услугата “масово плащане”. Масовото плащане и в двете посоки се осъществява автоматизирано с едно нареждане в рамките на 1 работен ден, при спазване на условията на специален договор. Тази услуга се използва масово за изплащане на работни заплати в предприятия.

Заплатите могат да се получават чрез банкови дебитни карти - клиентите могат да теглят заплатите си в брой от терминални устройства на територията на цялата страна, разплащателни сметки или безсрочен влог.

БПБ АД - клон Варна, не удържа комисионни при откриване, закриване и за обслужване на сметки на физически лица. Не се начисляват такси при безкасово захранване на сметките, а такса за теглене на каса се взима, ако сумата надвишава 2000 лв.

От спестовни сметки клиентите могат да правят преводи в “реално време” на територията на цялата страна.

 

Ø      Инкасиране на парични средства от обекти на клиента и транспортиране пари на клиенти при теглене в брой с брониран автомобил и специализиран екип.

 

Ø      Денонощен трезор 

БПБ АД - клон Варна, разполага с денонощен банков трезор. Таксата за неговото ползване е предмет на договаряне.

 

Ø      Управление на активи:

БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД е активен дилър в търговията с държавни и корпоративни ценни книжа, като предлага добри условия за инвестиране или посредничество при  различните сделки. Банката поддържа кореспондентски отношения с над 200 банки по цял свят и има разкрити сметки в 11 основни валути при 20 чуждестранни банки.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направихме Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии