Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

БАНКА “ХЕБРОС” АД

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

БАНКА “ХЕБРОС” АД                                  
9000 Варна, ул. “Д-р Пискюлиев” 1
тел. 052/ 231 022, 222 339, факс 052/ 229 432, 601 314
http://www.hebros.bg

Обща информация
Банка "Хеброс" е създадена през 1993 г. в резултат на сливането на осем търговски банки.
На 29 март 2000 г. Банкова консолидационна компания АД прехвърли на Риджънт Пасифик Груп (понастоящем с променено наименование - айРиджънт Груп Лимитид) 10 148 581 броя акции, представляващи 97,57% от капитала на банката. При покупката на Банка "Хеброс" компанията се ангажира да инвестира 10 000 000 щ.д. до 29 март 2003 г.
На 9 март 2001 г. общото събрание на акционерите на банката гласува решение за увеличаване на нейния капитал на 27 402 240 лв., разпределен на 13 701 120 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 2 лв. всяка от тях. След проведеното увеличение, в което айРиджънт Груп Лимитид участва с около 5 500 000 щ.д., айРиджънт Груп Лимитид притежава 98,16% от капитала на банката.
Банка "Хеброс" АД има издаден пълен банков лиценз от БНБ и извършва дейностите и търговските сделки, описани в чл. 1 от Закона за банките. Банката е вписана в регистъра на инвестиционните посредници на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.
Банката си е поставила следните стратегически цели:
•    Да предложи пълен набор от банкови продукти, съобразени изцяло с нуждите на клиентите в двата сегмента (банкиране на дребно и корпоративно банкиране).
•    Да оптимизира структурата за директен достъп до банковите продукти и услуги посредством клоновата мрежа, а така също и да разработва нови индиректни канали за достъп на клиентите до банката.
•    Да инвестира в съвременните информационни технологии с цел подобряване обслужването на клиентите, оптимизиране на работата в банката и увеличаване на приходите.

Потребителско кредитиране
Банката дава ползването на оувърдрафт по дебитна карта.
Ползватели на оувърдрафт са клиенти на Хеброс Банк, които:
- притежават дебитна карта на банката;
- получават месечното си възнаграждение по дебитна карта в Хеброс Банк:
     а) най-малко 3 месеца, при условие че няма сключен договор между Хеброс Банк и работодателя;
     б) най-малко 1 месец, при условие че между Хеброс Банк и работодателя има сключен рамков договор за изплащане на трудовото възнаграждение по картова сметка в банката;
     в) веднага след постъпването на една работна заплата по сметката при поети гаранции от работодателя (Гаранционно писмо).
Ако притежавате левов или валутен влог в банката, можете в същото време да ползвате и оувърдрафт срещу залог - средствата по влога.
Случаи на използване на оувърдрафт:
- Ако получавате заплатата си чрез дебитна карта на банката - всеки месец можете да теглите оувърдрафт в размер до една цяла работна заплата, но не повече от 1000 лв.
- Ако картовата ви сметка се захранва регулярно, можете да получавате 100% оувърдрафт в размер на средномесечните постъпления, но не повече от 1000 лв.
- Когато имате левов влог, чрез дебитна карта на банката можете да ползвате оувърдрафт в размер на 95% от левовата му равностойност, без това да наруши доходността по вашия влог.
- Когато имате влог (срочен или безсрочен) във валута, чрез дебитна карта на банката отново можете да ползвате кредит в размер на 90% от левовата му равностойност, без това да наруши доходността по влога.
- И за да увеличите размера на оувърдрафта, можете да комбинирате заплата и влог.
Срокове за отпускане:
- Срокът за отпускане на оувърдрафт е до 7 дни.
- Можете да ползвате оувърдрафт по всяко време до размера на разрешената сума, без ограничения на броя тегления от картовата сметка.
- Срокът на оувърдрафта, отпуснат срещу заплата, е максимум 12 месеца, а оувърдрафт, отпуснат срещу депозит - 3 г., като всеки от тях може да бъде продължен автоматично.
Такси:
- 5 лв. еднократна такса при отпускане на оувърдрафт.
- 15% е годишната лихва за ползване на оувърдрафт, но не по-малко от 3 лв. месечно.

Кредити за малък и среден бизнес
Програма “Перспективи” е създадена от Хеброс Банк съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие в отговор на нуждите от финансиране на малките и средни предприятия в България, тъй като подобно на останалите страни в преход от Централна и Източна Европа Хеброс Банк осъзнава изключителната важност на малките и средни предприятия за икономиката на България.
От 24 септември 2001 г. малките и средни предприятия в България имат възможността да се възползват от кредитна линия на стойност 6 млн. евро, предоставена на Хеброс Банк от Европейската банка за възстановяване и развитие. С цел ефективно прилагане на кредитната линия по проекта за подпомагане на малките и средни предприятия, програма ФАР на ЕС ще финансира 18-месечна програма за предоставяне на техническа помощ, която включва обучение и техническа подкрепа. Кредитната линия е отпусната в рамките на програмата на ЕБВР и Европейския съюз за подпомагане на малкия и среден бизнес в България и има за цел да увеличи възможностите за финансиране за малки и средни предприятия, като техническата помощ ще подпомогне банката при усъвършенстване на кредитния процес с оглед специфичните нужди на този сектор.
В този момент Програма “Перспективи” е приоритет на две от четирите регионални централи на банката - "Запад" с център София и “Юг" с център Пловдив. Хеброс Банк има намерение постепенно да разшири дейността си по програмата, като включи всичките си 130 локации в цялата страна.
Техническата помощ, предвидена в рамките на проекта, е предоставена от международната консултантска фирма Bannock Consulting.
Критерии за кандидатстване
•  кредитополучателите по програмата могат да са малки предприятия, фирми, еднолични търговци и други правни субекти - търговци по смисъла на Търговския закон, частни земеделски стопани, занаятчии и лица със свободни професии;
•  да са българска собственост (над 51 %) и да са управлявани от български граждани;
•  да са частна собственост (над 51 %);
•  да имат по-малко от сто (100) служители на пълен работен ден. За определени случаи, когато производството е трудоемко, може да се разглеждат молби от фирми с до 250 служители;
•  възможни са допълнителни ограничения.
Видове кредити
Цел на кредита:
1. Инвестиционни проекти с цел производство на стоки и услуги или осъществяване на търговия.
2. Необходимост от оборотен капитал с цел производство на стоки и услуги или осъществяване на търговия.
  Срок:
1. Инвестиционни проекти - до 48 месеца с възможност за гратисен период.
2. Оборотен капитал - до 12 месеца.
Сума: до 125,000 ЕВРО или еквивалента във валута или левове.
  Изплащане: съгласно погасителен план.
  Обезпечение: обезпечение съобразно българското законодателство и политиката на Хеброс Банк.

Фирмени кредити
Всяка фирма, регистрирана като търговец по смисъла на Търговския закон на територията на Република България, има право да кандидатства за получаване на фирмен кредит от Банка "Хеброс".
Кредитната политика на Банка "Хеброс" е обърната предимно към средни и дребни предприемачи и производители в България. Банка "Хеброс" кредитира регионални и международни проекти, доказали своята ефективност. Банка "Хеброс" си запазва правото да прецени всяко конкретно искане за кредит.
Банката се стреми да предостави необходимата информация, която да позволява преценка на риска и възможността за получаване на финансиране за всички потенциални кредитоискатели. В същото време държим да напомним, че няма общи условия или характеристики, които да гарантират финансирането на един проект.

Изисквания към кредитополучателите
Необходимо е кредитоискателят да се запознае с изискванията на Банка "Хеброс" и в случай че отговаря на изброените по-долу условия, може да получи съответния пакет от документи за кандидатстване за кредит и да разговаря с кредитен експерт.
Голямо значение има вашите взаимоотношения с Банка "Хеброс" и опитът, изграден в нашето общуване. Банка "Хеброс" приоритетно разглежда искане за кредит на клиенти, които имат открити сметки най-малко шест месеца преди постъпването на молбата им.
Историята на вашата фирма дава основание за по-пълен анализ на един бизнес проект. Фирмата трябва да развива дейност не по-малко от две години. Необходимо е да се предоставят бизнес план и счетоводни документи - баланси, отчети за приходите и разходите, отчети за паричните потоци, с цел да бъде направен финансово-икономически анализ на дейността на фирмата. Банка "Хеброс" би желала да получи прогнозен паричен поток за периода на искания кредит и анализ на ефекта от евентуален кредит.
В зависимост от деловата активност но фирмата, в зависимост от проекта, за който се търси финансиране, и според вида на обезпечението Банка "Хеброс" прилага изключително гъвкава политика по отношение на сроковете за разрешаване на кредитите, както и на лихвените проценти по тях.

Срокове за погасяване
Срокът за издължаване на кредита е в пряка зависимост от прогнозният паричен поток и изготвената икономическа обосновка. Голямо значение има целта, за която ще се ползва исканият кредит, и планираната възвръщаемост по предложения за кредитиране проект.

Видове кредити
В зависимост от срока на погасяване:
 - Краткосрочни /предимно за оборотни средства/ - със срок на погасяване, не по-дълъг от една година.
 - Средносрочни кредити - със срок на погасяване от една до три години.
 - Дългосрочни кредити /кредити за инвестиция/ - със срок на погасяване над три години.
В зависимост от предназначението:
 - Кредити за оборотни средства /левови или валутни/ - такива кредити обикновено са краткосрочни.
 - Кредити за инвестиция - такива кредити обикновено са дългосрочни.
 - Специални кредити като кредити по чл. 47 от ЗБ.
В зависимост от условията на предоставяне на кредитната услуга:
Овърдрафт по разплащателна сметка
Банката предоставя кредити овърдрафт на свои първокласни клиенти.
Кредитът се предоставя автоматично до определен лимит по разплащателната
сметка на клиента. Кредитът се ползва за покриване на постъпилите нареждания за плащане при недостиг от средства по разплащателната сметка. Погасява се автоматично при постъпване на суми по разплащателната сметка. Овърдрафт се предоставя за срок, не по-дълъг от една година, при предварително договорени лихвени условия.
Какви са изискванията за получаване на овърдрафт по разплащателна сметка?
Клиентът трябва да отговаря на следните условия:
 - Основният предмет на дейност на клиента да предполага гарантирани регулярни приходи и бърза обръщаемост на оборотните средства.
 - Клиентът да е ползвал най-малко два кредита от банката, като е доказал платежоспособността си и коректността си.
 - Искането за овърдрафт да не надвишава 80% от размера на кредитния оборот по разплащателната сметка на кредитополучателя за предходните шест месеца.
Револвиращ /възобновяем/ кредит
Банката предоставя на клиента възможност многократно да усвоява и погасява суми до определен кредитен лимит. В договора за револвиращ кредит се фиксира срок за усвояване (не по-дълъг от един месец). В случай че кредитополучателят не ползва част от договорения размер на револвиращия кредит, той заплаща комисиона за ангажимент, определена в договора.
Първоначалният срок за усвояване започва да тече от момента на подписването на договора. Със зануляването на експозицията по кредита отново започва да тече фиксираният в договора срок за усвояване.
Револвиращият кредит по правило е краткосрочен и се отпуска за срок, не по-дълъг от една година.
Кредитни линии
Банката предоставя на клиента възможност да ползва периодично (на траншове) нови кредити до определен лимит след погасяване на предходните дългови ангажименти. В договора за кредитна линия се фиксира срок за усвояване (обикновено един месец), след изтичането на който кредитополучателят губи право да ползва повече кредита, дори и да не е достигнал договорения лимит.
С погасяването на дълга по кредита отново започва да тече фиксираният в договора срок за усвояване. Не се допуска погасяване на съществуващ дълг за сметка на усвояване на нов транш. В случай че кредитополучателят не ползва част от договорения размер на кредитната линия, той заплаща комисиона за ангажимент, определена в договора.
Сконтовият кредит
Сконтовият кредит представлява покупката на търговски ефекти (акредитиви, менителници, записи на заповед, рефинансиране на фактурирани вземания от големи търговци), чийто падеж не е настъпил. Банката купува търговския ефект, като за целта бенефициентът го джиросва в нейна полза. Банката изплаща търговските ефекти, като от тяхната номинална стойност прави отбив (сконто), включващ комисиони, разноски и лихви.
Кредит с погасителен план
Кредитът с погасителен план, отпуснат от Банка "Хеброс", е с фиксиран погасителен план за определена, предварително договорена цел - закупуване на ДМА, закупуване на суровини и материали, плащане по договори за доставки, рефинансиране на извършени плащания на фирмите и др. Погасителният план се определя въз основа на прогнозните парични потоци на кредитоискателя при отчитане на пазарните фактори и междуфирмените договорни отношения.
Стенд-бай кредити
Стенд-бай кредитът е условен кредитен ангажимент за банката. Кредитоискателят може да усвоява суми по стенд-бай кредит след изпълнението или неизпълнението на предварително договорени условия.
Банков авал
Банковият авал е условно кредитно задължение, при което Банка "Хеброс" поема функциите на поръчител, като авалира задължение по полица, по която платец се явява неин клиент. В случай че клиентът не плати на определения в полицата падеж, банката изплаща това изискуемо задължение. Банка "Хеброс" авалира полица на свои първокласни клиенти. Банката обезпечава своя авал с всички предвидени обезпечения.
Банков акцепт
Банковият акцептен кредит е условно кредитно задължение, при което банката акцептира полица, издадена от неин клиент, при условие че клиентът ще покрие полицата до падежа й. Банката акцептира полици на клиенти с безупречна платежоспособност при задължителен анализ на кредитоспособността им. За изпълнението на акцептната операция Ббанката събира комисиона.
Банков факторинг
Банковият факторинг е специфичен вид кредитна сделка, при която банката поема задължението да изкупува и/или събира вземанията на свои клиенти от трети лица. Банката придобива краткосрочни вземания и кредитни рискове на продавача срещу изплащането на 40% до 90% от цената, уговорена в първичния договор към договорена във факторинговия договор дата или до размера на погасяването на задължението на купувача по сметка на продавача. Факторингът може да бъде "with recourse" (с право на възражение) и "without recourse" (без право на възражение) от страна на продавача на съответното вземане.

Обезпечения по кредитите
 - ипотека;
 - залог;
 - поръчителство;
 - банкови гаранции.

Банката разрешава кредити, обезпечени със залог на вземане на парични средства /в левове или валута/, като стойността на обезпечението е в размер между 105 -120 % от исканата сума в зависимост от вида на валутата, в която се отпуска кредитът. При този вид обезпечение лихвеният процент по кредита е най-нисък.
Предпочитано от банката обезпечение е ипотека на недвижим имот. Ипотеката върху недвижим имот бива законна или договорна. Ипотеката може да се учредява върху земя, производствени сгради, жилища и/или вещни права върху други недвижими имоти. Банката учредява ипотека само след като е проверила титуляра, границите на имота, документите за собственост, липсата на тежести върху собствеността и след писмено нотариално заверено съгласие на всички собственици на имота. Приемат се като обезпечения и идеални части от сгради и имоти. Размерът на отпуснатия кредит следва да е не по-голям от 65% от пазарната оценка на ипотекираното имущество.
Банката използва като залог стоково-материални ценности, машини и съоръжения само при молба за кредит от познати клиенти с доказана платежоспособност.
Банката приема като обезпечения залози върху движимо имущество, ценни книжа и вземания, стоки на склад и в оборот, като задължително прилага разпоредбите на Закона за особените залози. При залог на машини и съоръжения банката взема предвид скоростта на моралното и физическо изхабяване, както и възможността за бърза реализация на залозите при евентуална продажба. Размерът на отпуснатия кредит следва да е не по-голям от 75% от заложеното в полза на банката.
Банката приема като обезпечение недвижими имоти и движими вещи, описани по-горе, при наличието на задължителна застраховка, покриваща 100% всички присъщи застрахователни рискове. Банката изисква всички имущества, приети като залог, да бъдат застраховани в нейна полза, а при наличието на вече сключен застрахователен договор - сключване на анекс към същия или цедиране на вземането по застрахователния договор.
Банка "Хеброс" разглежда приоритетно проекти за кредитиране, представени от контрагенти /партньори на банката и/или контрагенти/партньори на наши добри познати клиенти.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направихме Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии