Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Защитена местност “ Казашко”


Местоположение: гр.Варна, община Варна , област Варна , с. Казашко
Площ: 1251,20 хектара
РИОСВ: гр. Варна ул.” Ян Палах” 4

Защитената местност е обявена със Заповед № 49 от 15.02.1995 г. по инициатива на Българско  дружество за защита на птиците(БДЗП)
Цели на обявяване:
1.    Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици и растения, включени в Червената книга на РБ
2.    За цялостно опазване на биотопа с важно значение за възстановяване чистотата на езерните води и биологичното разнообразие на безгръбначната фауна.

 

Защитена местност “Казашко” е разположена на северния бряг на Варненското езеро. Простира се от с. Казашко (на запад )  до Сухото пристанище,яхтклуба ( на изток в посока към гр.Варна).Обхваща земя и акватория,там където се намира последния голям тръстиков масив  във Варненското езеро.От северната страна на защитената територия има  буферна зона със площ 21,80 хектара , която на места граничи със железопътната линия Варна – София.

 

Тази зона ограничава антропогенното въздействие върху резервата. Със заповед № РД – 515 от 12.07.2007г. на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, буферната зона бе прекатегоризирана в защитена местност “Мочурището”. В срок от една година РИОСВ – гр.Варна ще предприеме действия за означаване на границите на защитените местности.

Преобладаващата растителност в тръстиковите масиви, представлява основно съобщества от обикновенна тръстика, теснолист папур и крайбрежен камъш. 

 

“Казашко” и “Мочурището” са от изключителна важност за запазване на птичето богатство в международен план. Малкият корморан е световно застрашен вид , който целогодишно обитава този биотоп. Тук се намира една от най- големите му популации в Европа – над 1200 птици. Освен малкия корморан - тук намират подслон много видове патици като кафявоглавата и качулатата потапница . Всички видове гмурци прекарват тук зимата.От хищните птици най- често срещаната е тръстиковия блатар.Срещат се и колонии на чапли.При годишната миграция на птиците от северна Европа това е мястото където те могат да намерят храна и вода . Между Дуранкулашкото езеро на север  и Бургаските езера на юг, няма друга такава влажна зона.
 

 

Голямото антропогенно въздействие  застрашава тези територии.От юг е главния фарватер на корабите за пристанище Варна -Запад, от север ж.п. линията Варна- София и пътя Варна – Девня,на запад с.Казашко , на изток яхтклуба и гр.Варна.Въпреки това обаче, тази екосистема е жива и се развива.И е от изключително голямо значение и за живота на хората от Варна. Бурното строителство в града, много често е за сметка на зелените площи.А тръстиковия масив представлява буквално фабрика за кислород.Ако погледнете към Варна отстрани в сутрешните часове ще видите нещо, което преди 15 години не съществуваше .Това е варненският смог- представлява пелена със наситен синьо – виолетов цвят която на пластове се разполага между сградите.Затова всяко зелено листо е от значение.Тръстиките имат и друго уникално свойство – могат да пречистват езерната вода. Т.е. тръстиковият масив е като филтър за езерото. Такава уникална територия , която се намира само на няколко километра от центъра на големия град, може да служи само като повод за гордост (ако се опази и съхрани).За пример може да ни послужи Лондон , където в самия град има подобна природна забележителност Но в края на 2006г. се заговори за други планове касаещи тази местност.Според първоначалните планове,пристанищните терминали трябваше да бъдат построени върху територията на защитената местност. Последваха протестите на хората от село Казашко( подкрепени от Българско дружество за защита на птиците, и политическа партия ВМРО).Понастоящем  за строеж на контейнерен и зърнен терминал, е определено място под Максуда , като зърнения терминал стига до самата защитена територия.В момента има и  друга заплаха.Според предварителните проекти за ОУП на Варна, над защитените местности в близост до Казашко, ще минава голям мост със магистрален път. Строително-монтажните работи при изграждането на моста и натовареността на трафика при експлоатацията му ще окажат пагубно влияние върху биологичното разнообразие в района,а също така ще доведат  до силно ,трайно и необратимо влошаване качеството на живот за хората в с.Казашко.Така че, този вариант е недопустим.От БДЗП са предложили алтернативни варианти ,при които не се засягат защитените територии.Според известен български учен единственото подходящо място за такъв мост, е хребета източно от гр.Белослав.
Преди 18 години от северната страна на ж.п. Варна – София съществуваха защитни пояси от акациеви дървета.Впоследствие те бяха изсечени, и сега част от терените се засипват и застрояват.Това също оказва  негативно влияние върху защитените територии, които граничат със южната страна на линията.Пример за това е засипаният със тонове пръст и камъни  терен, между ж.п. линията и шосето. При това бе унищожена една от най – богатите на животни влажна зона ,която е и ареал на единствената двойка бели щъркели в района.   Пожарите за пореден  път тази година изпепелиха голяма част от тръстиковия масив.Другия голям проблем са отпадъците.Със източния бриз в езерото нахлува вода от морето която носи най- разнообразни битови отпадъци.Тези отпадъци се събират по брега на защитените местности.По границата на защитена местност “Мочурището” имаше криминални сметища  от строителни отпадъци.На 22 март бе организирано почистване на част от защитената територия от жители на Казашко, БДЗП , и организацията “Да защитим Рила”.
Надеждата за оцеляване на малкото останала природа в България  е включването и в европейската екомрежа”Натура 2000”Ако защитените местности се включат в “Натура 2000”, и при подходящ режим те ще продължат да съществуват като живи и развиващи се екосистеми и това ще бъде от полза и за хората и за природата. За това доколко е развита една държава, се съди по отношението и към опазването на околната среда.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии