Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ЗАПОВЕД № РД–02–14-802 от 30.12.2003 г.


ЗАПОВЕД № РД–02–14-802 от 30.12.2003 г.

На основание чл. 9, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с Постановление № 247 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 99 от 2003 г.), и чл. 20, ал. 3 и ал. 4, т. 1 от Устройствения правилник на Дирекцията за национален строителен контрол, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 83 от 2003 г.),

ОДОБРЯВАМ

Правила за организацията на дейността на Междуведомствена комисия за издаване на лицензи на консултанти

І. Правила за организацията на дейността на Междуведомствена комисия за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

І.1. Междуведомствената комисия за издаване на лицензи на консултантите, наричана по-нататък "комисията", е с постоянен състав с председател - заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-председател и членове.

І.1.1. Поименният състав на комисията се определя ежегодно със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

І.1.2. В заседанията на комисията участва със и определеният отговорен експерт от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

І.2. Дейността на комисията се подпомага от сектор “Проучване” на дирекция “Проучване, лицензиране и вътрешен контрол” към ДНСК.

І.3. Председателят на комисията ръководи цялостната й работа.

І.4. Заместник-председателят изпълнява функциите на председател на комисията в случаите, когато писмено е упълномощен за това.

І.5. Членовете на комисията и отговорният експерт подписват декларация, че не участват в органите на управление на лицата, кандидатстващи за лицензиране, и че не са в трудово или друго правоотношение с тях.

І.6. За участие в заседанията членовете на комисията по т. І.1 получават възнаграждение в размер, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

І.7. Комисията се свиква на заседание от нейния председател при постъпили заявления.

І.8. Съобщението за дневния ред се изпраща на членовете на комисията и на кандидатстващите лица най-малко 10 работни дни преди заседанието на комисията.

І.9. Заседанието се провежда при депозиран доклад от съответния отговорен експерт и в присъствието на повече от 2/3 от членовете на комисията.

І.10. Комисията изслушва доклада на отговорния експерт, провежда обсъждане и при необходимост - събеседване с кандидатстващите лица, прави констатации и взема решенията си с явно гласуване.

І.11. Комисията може да изисква само веднъж отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към заявлението за издаване на лиценз.

І.12. Решенията се вземат с явно гласуване с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

І.13. Констатациите на комисията и взетите от нея решения се протоколират.

І.14. Въз основа на решението на комисията и на мотивирано предложение на нейния председател министърът на регионалното развитие и благоустройството издава лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или отказва издаването му.

І.15. Лицензът съдържа:

І.15.1. наименование на органа, който го е издал;

І.15.2. наименование, седалище, адрес на управление и представителство на лицето, на което се издава лицензът;

І.15.3. предмет на лиценза;

І.15.4. дата на издаване и първоначален срок на валидност;

І.15.5. списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността.

І.16. Списъкът на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, е неразделна част от лиценза и се заверява от председателя на комисията.

І.17. Заявления за изменение и допълнение на списъка по т. І.16 се подават от управляващия лицензираното юридическо лице или едноличния търговец. Комисията разглежда заявленията и взема решение по тях.

І.18. След решение на комисията по т. І.17 списъкът по т. І.16 се заверява от нейния председател.

І.19. Лицензът или отказът за издаване на лиценз се издава не по-късно от 3 месеца от подаване на заявлението.

І.20. Срокът за произнасяне започва да тече от датата на подаване на заявлението или от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителна информация.

І.21. Лицензът се издава за срок 5 години.

І.22. Правата по лиценза не подлежат на прехвърляне и преотстъпване.

І.23. Срокът на лиценза се продължава по реда на чл. 16 от наредбата при постъпило искане от лицензираното лице. Искането се придружава от декларация на заявителя, че не са отпаднали някои от основанията, послужили за издаването на лиценза.

І.24. Искането по т. І.23 се комплектува с досието на лицензираното лице и придружено с писмен доклад на отговорния експерт се представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за издаване на лиценз за нов срок 5 години.

І.25. Въз основа на мотивирано предложение на председателя на комисията министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед за предсрочно прекратяване на лиценза в случаите, когато:

І.25.1. е постъпило искане от лицензираното лице при представяне на доказателства, че няма неприключили договори за дейностите по лиценза;

І.25.2. е настъпило прекратяване на юридическото лице или заличаване на едноличния търговец;І.25.3. отпадне някое от основанията, послужили за издаването на лиценза.

І.26. При настъпили промени в някои от обстоятелствата, послужили като основание за издаване на лиценза, лицензираното лице е длъжно в 7–дневен срок да уведоми председателя на комисията.

І.27. Въз основа на мотивирано предложение на началника на ДНСК министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед за предсрочно прекратяване на лиценза в случаите, когато:

І.27.1. органите на ДНСК отменят като незаконосъобразни повече от 3 разпореждания, препоръки или заповеди, издадени от лицензирания консултант, относно съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняване на строителен надзор за всеки отделен обект;

І.27.2. са установени повече от 3 случая на бездействие при изпълнение на задълженията относно съответствието на инвестиционните проекти и/или при упражняване на строителен надзор за всеки отделен обект;

І.27.3. с влязло в сила наказателно постановление е наложена имуществена санкция на юридическото лице или на едноличния търговец за системни нарушения по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и нормативните актове по прилагането му;

І.27.4. с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба повече от 3 пъти за срок една година на физическите лица, които упражняват дейностите от и за сметка на лицензираното юридическо лице или едноличния търговец.

І.28. Отказът за издаване на лиценз и предсрочното му прекратяване подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

І.29. В случай на отказ за издаване на лиценз лицето може да подаде ново заявление не по-рано от 6 месеца.

І.30. Председателят ежегодно изготвя доклад до министъра на регионалното развитие и благоустройството за работата на комисията.

І.31. За издаване и продължаване на лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и за заверяване на изменение и допълнение на списъка, неразделна част от лиценза, консултантът заплаща такса съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.

ІІ. Процедура и правила за реда за подпомагане дейностите по т. І

ІІ.1. Лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз, подава писмено заявление до министъра на регионалното развитие и благоустройството по утвърден образец.

ІІ.2. Заявленията за издаване на лиценз, както и искането за продължаване срока на лиценз се подават и регистрират в ДНСК.

ІІ.3. Към заявлението се прилагат следните документи:

ІІ.3.1. нотариално заверено копие от решението за регистрация по Търговския закон и удостоверение за актуално състояние на търговеца;

ІІ.3.2. данъчна регистрация;

ІІ.3.3. регистрация по БУЛСТАТ;

ІІ.3.4 удостоверение от данъчната служба, че лицето няма задължения към държавата;

ІІ.3.5. декларация, че лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз, не е допуснало или извършило системни нарушения по ЗУТ и нормативните актовете по прилагането му;

ІІ.3.6. списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, съдържащ данни за професионалния им опит и 5-годишен стаж, както и други компетентности и способности за упражняване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор;

ІІ.3.7. документи, удостоверяващи правоспособността, професионалната квалификация и трудовия стаж на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци и на наетите от тях физически лица, както следва:

a) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър” (за завършилите в чуждестранни висши училища се прилага документ за признаване и легализация на дипломата);

б) копие от документи, удостоверяващи стажа по специалността;

в) подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по години, месторабота, заемана длъжност и конкретно извършвана дейност и информация за квалификацията и придобития професионален опит;

г) подробен списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им наименование, местонахождение и технически параметри;

д) други индивидуални документи, лицензи, референции и препоръки, удостоверяващи техническите компетентности и способности за упражняване на дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;

ІІ.3.8. декларация на всеки специалист, който ще оценява съответствието на инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен надзор, за изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък на консултанта и че не участва в лиценза на повече от двама консултанти;

ІІ.3.9. декларация на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица, че не са допуснали и/или извършили системни нарушения по ЗУТ и нормативните актовете по прилагането му;

ІІ.3.10. свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица.

ІІ.4. Дейностите по т. І се подпомагат от сектор “Проучване” на дирекция “Проучване, лицензиране и вътрешен контрол” към ДНСК, който:

ІІ.4.1. обработва постъпилите заявленията с приложените към тях документи и изготвя писмените доклади на отговорния експерт;

ІІ.4.2. съставя дневния ред на заседанието на комисията;

ІІ.4.3. уведомява лицата и членовете на комисията за датата на заседанието й;

ІІ.4.4. изготвя протокол и решение от заседанията на комисията и организира подписването им;

ІІ.4.5. подпомага председателя на комисията за изготвяне на мотивирано предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за издаване на лиценз или на отказ за издаването му;

ІІ.4.6. при постъпило искане за продължаване срока на лиценза комплектува досието на лицензираното лице и изготвя писмения доклад на отговорния експерт;

ІІ.4.7. връчва на консултантите издадените лицензи и заверените списъци - неразделна част от тях;

ІІ.4.8. поддържа актуален регистър на издадените, продължените и отменените лицензи, в т.ч. списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността; регистърът съдържа номера на лиценза и данните по т. І.15

ІІ.4.9. комплектува досиетата на лицата, получили лицензи, и ги съхранява за срок не по-кратък от 10 години.

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО:
(ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ)

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии