Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Юридически консултант: От 01.01.2010 г. са в сила промените в данъчните закони

Обикновено в края на всяка година се променят данъчни закони и се обнародват в някой от последните броеве на „Държавен вестник“ (ДВ) (имало е случаи дори в извънреден брой от 31 декември). Новият парламент успя малко по-рано-в бр. 95 на ДВ от 1 декември 2009 г. са отпечатани закони за изменение и допълнение (ЗИД) на: Закона за данък върху добавената стойност-ЗДДС (ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изменян многократно, последно-бр. 12, 23 и 74 от 2009 г.); Закона за местните данъци и такси-ЗМДТ (ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изменян многократно, последно-бр. 12, 19 и 41 от 2009 г.); Закона за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ (ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изменян многократно, последно-бр. 82 от 2009 г.); Закона за корпоративното подоходно облагане-ЗКПО (ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изменян многократно, последно-бр. 32 и 35 от 2009 г.); Закона за акцизите и данъчните складове-ЗАДС (ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изменян многократно, последно-бр. 6, 24 и 44 от 2009 г.).

 

ЗИДЗДДС е в сила от 1 януари 2010 г. Правото на приспадане на данъчен кредит, възникнало до 01.01.2010 г., неупражнено към датата на влизане в сила на закона и за упражняването на което не са изтекли трите данъчни периода, следващи този, през който е възникнало това право, може да се упражни в някои от 12-те данъчни периода, следващи периода, през който е възникнало. Когато е получено авансово плащане до 31.12.2009 г., вкл. за доставка на стока или услуга, за която с този закон е променено данъчното третиране относно размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняването й на облагаема по чл. 69, ал. 2 и за която данъчното събитие (ДС) възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на ДС на доставката по закона. За доставките на услуги по процесуално представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства, когато са доставки с периодично или поетапно изпълнение, се прилага данъчният режим към датата на съответното ДС по чл. 25, ал. 4. Когато е направено авансово плащане до 31.12.2009 г., вкл. за доставка на стока или услуга, ДС за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя по реда на закона, регистрираният получател е длъжен да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, вкл. за направеното авансово плащане. ЗИДЗМДТ като цяло е в сила от 01.01.2010 г. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) обаче ще е в сила от 01.01.2011 г. (за облагане не по отчетна стойност, а по по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка). Съгласно ПЗР общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества (ДПИ) за 2010 г. до 31.01.2010 г., а ако в този срок не определи нови размери, за 2010 г. ще се прилагат размерите, действащи към 31.12.2009 г. До определяне на размерите ДПИ ще е по размерите, действащи към 31.12.2009 г. За 2010 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 ще е от 01.03. до 30.04. На предплатилите пълния данък в срок има отстъпка 5%. Според ПЗР за притежаваните нежилищни имоти и за такива, върху които е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията ще подават декларации по чл. 14 до 30.06.2010 г.
ЗИДЗДДФЛ е в сила от 1.01.2010 г. ЗИДЗКПО - също, но параграфи от ПЗР 10, 11 и 14 действат от 01.01.2009 г.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Светозар Бъчваров: 2012-06-16 14:27:32 |

Статията е на адв. С. Бъчваров и в "Имот днес" е дословно препечатана (най-вероятно без разрешение) от броя от 04.01. на в. "Строителство имоти"

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии