Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Юридически консултант: Наредба № 2 за проектиране на асансьорни уредби

Изискванията при избора и проектирането на асансьорни уредби с пътнически и товаро-пътнически асансьори в жилищни и обществено обслужващи сгради до 20 етажа правно са регламентирани в Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и обществено обслужващи сгради. Този подзаконов нормативен акт е издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание § 18, ал. 1 от Закона за устройство на територията. С наредбата се отменят „Норми за избор на асансьори при проектиране на жилищни, административни сгради, хотели и общежития“.
 
Необходимо е да се отбележи, че изискванията на наредбата се прилагат както при избора и проектирането на асансьорни уредби с пътнически и товаро-пътнически асансьори за нови сгради, така и при извършване на основен ремонт, реконструкция, основно обновяване и преустройство на съществуващи сгради, за които се изисква разрешение за строеж, при съобразяване с конструктивните характеристики и техническите условия в тях.
 
Важно е още да се посочи, че тази наредба не действа при избора и проектирането на асансьорни уредби с товарни асансьори. Изискванията на наредбата не се прилагат и за асансьори за ползването им в случай на пожар, както и за специални асансьори за извършването на аварийно-спасителни дейности.
 
Наредбата се прилага едновременно с нормативните актове и техническите спецификации, в които са определени изискванията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции при експлоатационни и сеизмични натоварвания, хигиената, здравето, опазването на околната среда и защитата от шум, пожарната безопасност, здравословните и безопасни условия на труд, изграждането на достъпна среда в урбанизираните територии и правилата за изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи.
 
Броят и видът на пътническите и товарно-пътническите асансьори за видовете сгради в зависимост от тяхното предназначение, броя на етажите над основното ниво и предполагаемия брой на обитателите на един етаж или общия брой на обитателите в сградата се определят съгласно Приложение №1 – за жилищни сгради; Приложение №2 – за сгради за обществено обслужване в областта на хотелиерството и услугите, на образованието и други подобни за временно пребиваване; Приложение №3 – за сгради за обществено обслужване.
 
Изисквания към асансьорите
 
Те са регламентирани в наредбата от чл. 13 до чл. 17 включително. Тук е необходимо да се отбележи, че за жилищни сгради с пет и повече етажа, както и за сгради, в които се предвиждат жилища за хора с увреждания, асансьори се проектират задължително. При наличието на подземен паркинг най-малко един от асансьорите се проектира така, че да осигурява достъп между подземния гараж и входното пространство. С техническото задание възложителят може допълнително да възлага проектирането на товарни и на малки товарни асансьори.
 
Независимо от броя на етажите асансьори за пътници задължително се предвиждат в хотелите с четири и повече етажи, както и в хотелите от категории „Четири звезди“ и „Пет звезди“. В хотели от категории „Три звезди“ и „Четири звезди“ с капацитет над 75 стаи освен асансьори за пътници се предвиждат и асансьори за стопански нужди. Такива асансьори се проектират и за хотели от категория „Пет звезди“ независимо от техния капацитет. Асансьор за румсървис задължително се предвижда за хотели от категория „Пет звезди“.
Асансьори за пътници трябва да се проектират и за мотели в сгради с четири и повече етажи.
 
Изисквания към шахтите
 
Асансьорите се отделят от околното пространство със стени, под, таван; частични ограждения; или с достатъчно свободно пространство.
Асансьорната шахта се проектира с плътни стени, под и таван. В наредбата са посочени и случаите, в които се допуска асансьорната шахта да не е плътно оградена. Например, ако подвижните части на асансьора, които обикновено са достъпни, са разположени на такава височина, че да е осигурена безопасността на хората и нормалната работа на самия асансьор. Или например, ако ограждането е на разстояние не повече от 0,15 м от края на стълби, подове и балкони.
 
Разглеждайки изискванията към шахтите, е нужно да се отбележи още, че когато в шахтата се монтирани повече асансьори и разстоянието между подвижните им части е по-малко от 500 мм, подвижните части на асансьорите се отделят с преграда по цялата височина на шахтата.
Асансьорната шахта задължително се проектира с вентилационна система. Не се допуска използването на тази система за вентилация на помещения, които не принадлежат на асансьора.
 
Под асансьорната шахта се допуска устройване на помещения за пребиваване на хора в тях, при условие че подът на шахтната яма е проектиран така, че да издържа на удар при падане на противотежестта на асансьора от най-високата точка на шахтата или при падане на кабина с номинален товар – в случаите, когато асансьорът е с хидравлично задвижване и индиректно окачване.
 
Изисквания към машинните помещения 
 
Височината на машинните помещения не може да е по-малка от 2,00 метра. При група електрически асансьори най-малката площ на общото машинно помещение е равна на сумите от най-малките площи, които се изискват за индивидуални асансьори. При група от два хидравлични асансьора общото машинно помещение се разполага зад шахтата, като най-малката му площ е равна на сумите от най-малките площи, изисквани за машинните помещения на индивидуалния асансьор.
Най-малката широчина на общото машинно помещение е равна на сумата от общата широчина на съставните шахти и размера на крайното уширение, съответстващо на асансьора, за който се изисква най-голямо уширение. Най-малката дълбочина на общото машинно помещение е равна на дълбочината на най-дълботака индивидуална шахта плюс 2,10 м. Машинното помещение се проектира задължително с вентилационна уредба.
 
Лицата, които проектират асансьорни уредби в жилищни и обществено обслужващи сгради, трябва да притежават съответната проектантска правоспособност за изработване на архитектурни, конструктивни и електрически части на инвестиционния проект.
 
 
По смисъла на наредбата
 
„Асансьорна уредба“ е съвкупност от асансьор (асансьори) и функционално свързани с него (тях) части на строежа (шахта, шахтна яма, машинно помещение, етажни площадки и др. под.).

„Пътнически асансьор“ е стационарен подемник, предназначен за обслужване на етажни площадки на определени нива, с кабина, проектирана и изпълнена така, че да е лесно достъпна за пъниците.

„Товаро-пътнически асансьор“ е асансьор с дълбочина на кабината най-малко 2100 мм, пригоден за превозване на товари с големи габарити (например мебели).
 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии