Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Въвеждане в експлоатация


1. За кои строежи се издава Разрешение за ползване?

Разрешение за ползване се издава за строежите от първа, втора и трета категория, определена съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи. За специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешение за ползване на строеж се издава от Министъра на отбраната, съответно от Министъра на вътрешните работи.

2. Какви са последствията за строеж, който е въведен в експлоатация без да е приет по установения ред?

Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ. Компетентния орган по чл.177 ЗУТ е Началника на ДНСК (РДНСК) за строежите от 1, 2 и 3 категория и главния архитект на Общината (Района) за строежите от 4 и 5 категория. Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.
Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.
При констатиране на такова нарушение на Закона за устройство на територията, Началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице:

- забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.
- на база съставен акт по Закона за административните нарушения и наказания, издава Наказателно постановление.

След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната, и след заплащане на дължимите глоби и такси въвеждането на строежите в експлоатация се разрешава или удостоверява от органите по чл.177 ЗУТ.

3. Разрешението за ползване индивидуален административен акт ли е и пред кого се обжалва?

Разрешението за ползване е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по съдебен ред, чрез органа, който го е издал.

4. Как се издава Разрешение за ползване за строежи, за които липсват актове и протоколи съставени по време на строителството, а така също и доказателства за качеството и вида на вложените материали?

При липса на съставени актове и протоколи по време на строителството на завършени строежи, и/или доказателства за вида и качеството на вложените строителни материали, задължително следва да се изготви техническа експертиза от независими експерти /УАСГ, НИСИ и др./, придружена с доказателствена документация относно резултатите от проучване състоянието на носещата конструкция и определяне на основните механични показатели на строителните материали, вложени в нея към момента на изследванията, в т.ч. извършване на проверки по съответните методи с необходимото за това разкриване и обследване на конструктивните елементи, вкл. безразрушително определяне на основни механични параметри на вложения в конструкциите бетон /якост на натиск, модул на еластичност/, откриване на наличната армировка на основните конструктивни елементи и сравняване с проектната, подробен оглед на конструкцията с цел откриване, описание и оценка на дефектите по нея, определяне дебелината на бетонното покритие на армировката, оценка на условията за възникване и развитие на корозионни процеси в армировката, определяне марката на стоманата в носещи елементи на метални конструкции, изчислителни проверки по отношение поемането на товарите от сеизмични въздействия, съгласно Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони /НПССЗР/1987г., анализ и оценка на получените резултати с оглед доказване експлоатационната сигурност на елементите на строителната конструкция.

5. Необходимо ли е издаването на разрешение за ползване на завършен строеж след издаване на акт за узаконяването му, при условие, че същият е узаконен във вида, в който е построен без извършването на допълнителни СМР? Как се осъществява въвеждането му в експлоатация?

Завършените строежи от 1, 2 и 3 категория, за които е издаден акт за узаконяване (заместващ разрешението за строеж) подлежат на приемане по реда на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72/2003г.), строежите от 4 и 5 категория подлежат на регистране, чрез издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа издал акта за узаконяване на строежа. Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

6. Когато е издаден акт за узаконяване въз основа на одобрен инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, който не предвижда извършването на допълнителни СМР, следва ли искането на възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация да е придружено от становища от проектантите за въвеждането му в експлоатация?

След завършване на строителството или след издаване на Акт за узаконяване, въз основа на одобрен проект заснемане за узаконяване, който не предвижда извършване на допълнителни СМР, от участниците в строителството се съставя Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа образец 15 - Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с което се осъществява предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя, който доказва че строежът е годен за въвеждане в експлоатация. Искането на възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация не следва да бъде придружено от становища на проектантите за въвеждането му експлоатация, тъй като същите са подписали съставения Акт образец 15.

7. Къде мога да внеса такса за разрешение за ползване?

Таксите за разрешение за ползване се внасят по банковите сметки на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) и регионалните дирекции за национален строителен контрол (РДНСК) или в брой в касата на ДНСК или съответната РДНСК.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Faulnelay: 2012-06-16 14:27:32 |

3дрaвcтвyйте, уважаeмыe aдминиcтpaция и поcетитeли прeкpаснoго сaйта www.imotdnes.com oсoбeннo пpивeтcтвуем посeтителей рaЗдeла этот Вот такoe у наc к Вaм предлoжение: cобеpeм для Вaс пo сети интepнeт бaзy данныx потeнциaльных клиентoв для Вашего Бизнeсa (название, род дeятeльности, телeфoн, фaкс, e-mail,www) Болеe пoдробнo Вы можете yзнать по телефoну +791ЗЗ9IЗ8З7 ICQ: 6288862 Email: rassilka.agent@gmail.com Skype: prodawez

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии