Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Строителен контрол


Тема на месец януари – строителен контрол
Гранд Мол Варна Какво означава поземлен имот?
Списък на всички защитени територии в България Какво означава урегулиран поземлен имот?
Въпроси и отговори за инфраструктурата Какво означава неурегулиран поземлен имот?
Строителството на Пфое мол завърши Какво означава територии с особена териториалноустройствена защита?
Периодичността при сделките с имоти във Варна Какво се включва в понятието “строителни книжа”?
Енергийно обследване и сертифициране на сгради от Портала за имоти на Варна и областта Имот днес imotdnes.com Кога строежът се счита законен?
Варна надмина София по цени на жилищата Кои работи са строителни и монтажни?
Мочурището е новото Казашко Какво означава “кота нула” за строежите?
Докога приватизацията на горите в България ще е табу?
ДНСК предприема ли действия по отмяна на подробни устройствени планове и схеми?
Как да се свържем с проектантите? ДНСК предприема ли действия по установяване на вярната имотна граница между съседни поземлени имоти?

Разрешаване на строителство
Гранд Мол Варна Как се извършва одобряването на инвестиционните проекти?
Гранд Мол Варна С какъв печат се подпечатват одобрените части на инвестиционните проекти (всеки лист и чертеж)?
Гранд Мол Варна Какво представлява комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)?
Гранд Мол Варна В кои случаи се изработва ПОИС и съответно РПОИС?
Гранд Мол Варна За кои строежи при издаване на разрешение за строеж не се изисква одобряване на проекти?
Гранд Мол Варна Какво съдържа разрешението за строеж?
Гранд Мол Варна Какъв е срокът на действие на разрешението за строеж?
Гранд Мол Варна За кои строежи се извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите?
Гранд Мол Варна Как да се процедира при изработване на проекти и извършване на строежи по проекти, изработени от чуждестранни лица?
Издаване на лиценз и упражняване на консултантска дейност
Гранд Мол Варна 1. Къде се подава заявление за издаване на лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор?
Гранд Мол Варна 2. Какви документи се прилагат към заявлението за издаване на лиценз?
Гранд Мол Варна 3. Къде се внася таксата за разглеждане на заявлението за издаване на лиценз?

Недопускане и отстраняване на незаконното строителство
Гранд Мол Варна 1. Кога един строеж е незаконен?
Гранд Мол Варна 2. Кой констатира незаконните строежи?
Гранд Мол Варна 3. Какви са последиците при извършване на незаконен строеж?
Гранд Мол Варна 4. Как се извършва премахването на незаконни строежи?
Гранд Мол Варна 5. Подлежи ли на обжалване заповедта за премахване?
Гранд Мол Варна 6. В кои случаи се узаконяват незаконните строежи?
Гранд Мол Варна 7. Кой издава актът за узаконяване?
Гранд Мол Варна 8. Ако съм извършил незаконен строеж може ли да ми се издаде разрешение за нов строеж в същия парцел?
Гранд Мол Варна 9. Старият собственик на имота е строил незаконно в него. При тази хипотеза на новия собственик може ли да му се разреши да строи?
  Въвеждане в експлоатация
Гранд Мол Варна 1. За кои строежи се издава Разрешение за ползване?
Гранд Мол Варна 2. Какви са последствията за строеж, който е въведен в експлоатация без да е приет по установения ред?
Гранд Мол Варна 3. Разрешението за ползване индивидуален административен акт ли е и пред кого се обжалва?
Гранд Мол Варна 4. Как се издава Разрешение за ползване за строежи, за които липсват актове и протоколи съставени по време на строителството, а така също и доказателства за качеството и вида на вложените материали?
Гранд Мол Варна 5. Необходимо ли е издаването на разрешение за ползване на завършен строеж след издаване на акт за узаконяването му, при условие, че същият е узаконен във вида, в който е построен без извършването на допълнителни СМР? Как се осъществява въвеждането му в експлоатация?
Гранд Мол Варна 6. Когато е издаден акт за узаконяване въз основа на одобрен инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, който не предвижда извършването на допълнителни СМР, следва ли искането на възложителя за въвеждане на строежа в експлоатация да е придружено от становища от проектантите за въвеждането му в експлоатация?
Гранд Мол Варна 7. Къде мога да внеса такса за разрешение за ползване?
  Отговори на въпроси към ДНСК
Гранд Мол Варна Какво трябва да направим ако искаме да предприемем топлоизолация на жилището, в което живеем? Третират ли се тези действия като строеж?
Гранд Мол Варна Как трябва да постъпим ако искаме да остъклим тераса на семейно жилище?
Гранд Мол Варна Задължително ли е ако искаме да извършваме строителни дейности в собствен имот да имаме разрешение за строеж? Как и от кого се издава този документ?
Гранд Мол Варна Възможно ли е да свържем два апартамента, намиращи се един под друг, за да направим по този начин мезонет? Какви стъпки да се предприемат?
Гранд Мол Варна Каква е процедурата за преустройство на помещение? Могат ли да се променят одобрени инвестиционни проекти преди издаването на разрешението за ползване на строежа?
Гранд Мол Варна Какво да направим ако искаме да преустроим жилищна сграда в хотел?
Гранд Мол Варна За кои строежи не се открива строителна площадка, а само се заверява заповедна книга?
Гранд Мол Варна Към кого да се обърнем, ако строителство на съседна сграда нарушава общия ред и замърсява околната среда?
Гранд Мол Варна Третира ли се промяната на предназначението на едно помещение като строеж? Как се дава разрешение за експлоатацията му?
Гранд Мол Варна Носи ли строителят отговорност за нанесени имуществени щети следствие на дефект на построената от него сграда? Кой следи за спазването на тези задължения на строителите?
Гранд Мол Варна Къде да се намерят нормативните изисквания за минимално отстояние на сграда от високоволтов електропровод на електропреносната надземна мрежа?
Гранд Мол Варна В какъв срок ДНСК издава разрешение за ползване на жилищна сграда?

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Йорданова: 2012-06-16 14:27:32 |

Кой орган издва лиценз на фирми за изготвяне на енергийни паспорти на сгради? Какви документи се подават?

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии