Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Речник на строително-имотните термини: Част Трета

 

"Начин на застрояване", е разположението на сградите и постройките на основното и на допълващото застрояване в урегулираните поземлени имоти.
 

"Свободно", е застрояването, при което сградите в урегулираните поземлени имоти се разполагат на разстояние от имотните граници (регулационните линии) към съседните урегулирани поземлени имоти, както и на северна странична регулационна линия при тесни урегулирани поземлени имоти по улици с посока север-юг и полупосоките до 45 градуса.
 

"Свързано", е застрояването, при което сградите в два или повече съседни урегулирани поземлени имоти се разполагат допрени една до друга на имотните граници (регулационните линии). Свързаното застрояване в съседни урегулирани поземлени имоти представлява допиране на сградите на основното застрояване или на постройките на допълващото застрояване.
 

"Комплексно", е застрояването в големи урегулирани поземлени имоти на групи от сгради, които се разполагат свободно стоящи или допрени една до друга.
 

"Преструктуриране на жилищни комплекси, на промишлени, курортни, туристически и други селищни образувания", представлява промяна на тяхната структура и застрояване, в това число и чрез образуване на урегулирани поземлени имоти за съществуващи и за нови сгради, за обществено озеленяване, както и за друго предназначение, въз основа на подробен устройствен план.
 

"Външна линия на застрояване", е линията на застрояване към улицата. Тя може да съвпада с уличната регулационна линия или да е на разстояние от нея навътре в урегулирания поземлен имот.
 

"Вътрешна линия на застрояване", е линията на застрояване към съседни урегулирани поземлени имоти или към съседни сгради. Вътрешните линии на застрояване са странични и към дъното на урегулирания поземлен имот.
 

"Дълбочина на основното застрояване на сгради", е разстоянието от външната линия на застрояване до срещуположната вътрешна линия на застрояване.
 

"Разположение на жилищна сграда откъм по-благоприятната посока за ослънчаване", е разположението на сградата при определяне на разстоянията до съседни сгради, което съответства на следната степенуваност на географските посоки: юг; югоизток и югозапад; изток; запад; североизток и северозапад; север. При разположение, междинно на тези посоки, се приема по-близката географска посока.
 

 Петко Литов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии