Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Речник на строително-имотните термини: Част Първа

"Поземлен имот"

е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост.
 

"Неурегулирана територия"

е територия, в която поземлените имоти не са урегулирани с подробен устройствен план.
 

 

"Територии с особена териториалноустройствена защита"

са защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии, за културно-историческа защита по Закона за културното наследство, други територии със специфична характеристика, чийто режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони (високопланинските и крайграничните територии, морското крайбрежие, територията на столицата и други), свлачищните територии, санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води - публична държавна собственост съгласно Закона за водите.

"Територии с режим на превантивна устройствена защита"

са определени с устройствени схеми и планове територии, които притежават висока природно-ландшафтна, екологическа и културна стойност, но не са обявени за защитени със специален закон.
 

"Територия на населено място"

е селищната територия, обхваната от границите му (строителните му граници), определени с устройствен план, без да се включва землището.
 

"Малки населени места"

са селата, както и градовете с население до 30 000 жители.
 

"Територия" или "устройствена зона"

представлява съвкупност от съседни поземлени имоти със сходни характеристики и преобладаващо предназначение.
 

"Допустимото натоварване на териториите, предназначени за застрояване"

се определя от интензивността на застрояване и допустимите дейности съобразно конкретното предназначение на поземлените имоти.

 

Петко Литов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии