Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Речник на строително-имотните термини: Част Пета-последна


"Обект", е самостоятелен строеж или реална част от строеж с определено наименование, местоположение, самостоятелно функционално предназначение и идентификатор по Закона за кадастъра и имотния регистър.
 

"Строителни и монтажни", са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.
 

"Промяна на предназначението", на обект или на част от него е промяната от един начин на ползване в друг съгласно съответстващите им кодове, представляващи основни кадастрални данни и определени съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър и нормативните актове за неговото прилагане.
 

"Основен ремонт", на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.
 

"Текущ ремонт", на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:
 

а) засяга конструкцията на сградата;
 

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
 

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.
 

"Реконструкция", на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.
 

"Етап", е част от строежа със самостоятелно функционално предназначение, за която може да бъде издадено отделно разрешение за строеж и разрешение за ползване.
 

"Груб строеж", е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.
 

"Етаж", е част от сграда или постройка между две последователни подови конструкции.
 

"Подземен етаж", е етажът, таванът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата) или до 0,3 м над тази кота.
 

"Полуподземен етаж", е етажът, подът на който е разположен под котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата), а таванът - на повече от 0,3 м над тази кота и до 1,5 м над нея.
 

"Надземен етаж", е етажът, подът на който е разположен на и над котата на средното ниво на прилежащия тротоар (на прилежащия терен към улицата).
 

"Тавански етаж", е етажът, разположен в подпокривното пространство и ограничен частично или цялостно от покривните плоскости.
 

"Средно ниво на прилежащия терен", е нивото на терена, измерено в средата на съответната ограждаща стена на сградата.
 

"Ниво цокъл", е нивото на пода на първия надземен етаж.
 

"Ниво било", е най-високата хоризонтална част на покрива на сградата.
 

"Фасада", е външна ограждаща стена на сграда, която стъпва на терена.
 

"Калканна стена", е външната стена на сграда или постройка без корниз или стреха и без отвори за врати и прозорци, разположена на вътрешната граница на поземлен имот.
 

"Балкон", е открита използваема площ върху конзолна конструкция, издадена пред фасадата на сградата.
 

"Лоджия", е използваема площ, открита от външната си страна и включена в общия обем на сградата.
 

"Тераса", е открита използваема площ, разположена върху помещения, върху колони или върху терена.
 

"Репер", е геодезически знак, който служи като изходна точка при измервания, нивелиране и при нанасяне на точки и линии от план на местността.
 

"Абразия", е отмиване на бреговете на водни площи и реки.
 

"Обект с национално значение", е обект, определен като такъв с акт на Министерския съвет.
 

"Специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната", са поземлени имоти и строежите в тях - държавна собственост, информацията за които представлява държавна тайна по смисъла на чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация.
 

"Технически паспорт на строеж", е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.
 

"Икономически обоснован експлоатационен срок", е периодът, през който строежът трябва да бъде поддържан на необходимото ниво за изпълнение на съществените изисквания, с отчитане на всички разходи за проектиране, строителство и експлоатация, на рисковете и последствията от аварии по време на експлоатацията и на покриващите тези рискове застраховки, на разходите за инспектиране, за текуща поддръжка, обслужване и ремонт, както и отчитане на местоположението и въздействието на околната среда върху строежа.
 

"Основно обновяване", на строеж е комплекс от строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на съществените изисквания , които се извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, включително ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи на техническата инфраструктура - отоплителни, вентилационни, климатични, електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации.
 

"Социално жилище", е жилище, предназначено за лица с установени жилищни нужди, чието изграждане е финансирано или е осъществено с помощта на държавата или общината.
 

"Открити обекти" са:
 

а) за спортни дейности-терени (площадки) и оборудване, използвани за масови физически упражнения и спорт на открито: футболни, волейболни, баскетболни, хандбални, бейзболни, ръгби, миниголф и други игрища за колективни спортове, лекоатлетически писти, кортове за тенис и бадминтон, площадки и алеи за колоездене и конна езда, картинг-писти, гимнастически площадки, открити плувни басейни, открити пързалки за зимни кънки, площадки за скейтборд и ролери и други подобни, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране-санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други;
 

б) за културни дейности-терени (площадки) и оборудване за концертни естради, летни амфитеатри, изложбени площи, циркови представления и други подобни, включващи и необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране-санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други.
 

"Мемориални места и обекти", са местата и обектите, свързани с исторически събития и/или личности, произведения на монументалните изкуства и/или на парковото и градинското изкуство.
 

"Площадка за игра", е обществено достъпна открита или закрита площ, предназначена за индивидуални или групови игри, с подходящо за целта устройство, настилка и съоръжения за игра в зависимост от определената възрастова група на ползвателите.
 

"Увеселителни обекти", са обществено достъпни открити или покрити площи за увеселителни дейности с подходящо за целта устройство и разположени увеселителни съоръжения, преобладаващата част от които се задвижват от външен източник на енергия - електричество, горива, соларни панели и други.
 

 Петко Литов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии