Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


1. Как се извършва одобряването на инвестиционните проекти?

Техническите или работните инвестиционни проекти по всички части се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината и са основание за издаване на разрешение за строеж.

Идейния инвестиционен проект се съгласува от главния архитект на общината и е основание за продължаване на проектирането в следващите фази. Ако за идейния инвестиционен проект е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравна защита, както и за взаимна съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от главния архитект на общината, то той може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж.Следващите фази на проектиране се одобряват в хода на строителството преди извършване на съответните строително-монтажни работи и подлежат на оценка за съответствието им със съществените изисквания със строежите.
Съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти се удостоверява с изписване на име, длъжност, подпис и дата.

2. С какъв печат се подпечатват одобрените части на инвестиционните проекти (всеки лист и чертеж)?

Всички части на одобрените инвестиционни проекти се подпечатват с печата на общинската администрация. ЗУТ не въвежда изискване към вида и съдържанието на печата.

3. Какво представлява комплексния проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)?

Този вид проект позволява да се проведат съвместно процедурите по устройствено планиране и по разрешаване на строителството. Инвеститорът има възможност въз основа на мотивирано разрешение на кмета на общината да изготви и внесе в общината едновременно проект за подробен устройствен план (включително работен устройствен план, когато такъв е необходим) и работен (или технически) инвестиционен проект. Частите на КПИИ се одобряват едновременно с издаване на разрешението за строеж. Одобряването на всички части на КППИ се извършва от органа, компетентен да одобри плана. Разрешението за строеж не може да бъде издадено преди КПИИ да бъде одобрен. Обявяването е едновременно за двете съставки (устройствен план и разрешение за строеж), без да се изчаква влизането им в сила поотделно. Срокът на действие на КПИИ е две години от датата на издаване на разрешението за строеж.

4. В кои случаи се изработва ПОИС и съответно РПОИС?

Част проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС) се изработва в случаите, когато са налице специфични изисквания или е залегнало в договора за проектиране. С ПОИС се определят условията и реда за използване временно на части от тротоари, свободни обществени площи, както и части от улични платна за строителни площадки.По желание на строителя се изработва част работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), който включва линеен или мрежови комплексен план-график за последователността на изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), срокове за изпълнение на СМР, времетраене на строителството по основни видове СМР и срокове за доставка на машините и съоръженията.

5. За кои строежи при издаване на разрешение за строеж не се изисква одобряване на проекти?

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за следните строежи, посочени в чл.147 ЗУТ, а именно:

1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване по чл. 44 от ЗУТ и по чл. 46, ал. 1 от ЗУТ, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
3. оранжерии с площ до 200 кв. м;
4. басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
5. подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м;
9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м;
10. строежите по чл. 55 от ЗУТ;
11. консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата;
12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;За строежите по т.1, т. 1, 3, 5, 7, 11 и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им.

6. Какво съдържа разрешението за строеж?

В разрешението за строеж се вписват всички фактически и правни основания за издаването му, условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой и премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа. Желателно в разрешението за строеж да бъдат посочени и необходимите за започване на строителни действия документи: договор за строителен надзор, протокол за откриване на строителна площадка и протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа, заверка на заповедна книга на строежа.

7. Какъв е срокът на действие на разрешението за строеж?

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал.

Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие.

8. За кои строежи се извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите?

За строежи от първа до пета категория всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.
І. Оценката обхваща проверка за съответствие със:

1. предвижданията на подробния устройствен план;
2. правилата и нормативите за устройство на територията;
3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;
4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.

ІІ. Оценката за съответствие се извършва:

1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;
2. като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа и втора категория;
3. като съгласуване на част "Конструктивна" от лице с пълна проектантска правоспособност, различно от автора на проекта - за обекти от трета до пета категория;
4. като служебно съгласуване на проектните части от експертите на общинската администрация - за обекти, които не са внасяни в експертен съвет и не са придружени от доклад на консултант.

9. Как да се процедира при изработване на проекти и извършване на строежи по проекти, изработени от чуждестранни лица?

І. Чуждестранните физически и юридически лица, притежаващи пълна проектанска правоспособност, могат да извършват самостоятелно проучване и проектиране за обекти в страната само при спечелен конкурс и когато са определени за изпълнители при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Във всички други случаи те могат да извършват проучване и проектиране само съвместно с български проектанти.

Пълна проектанска правоспособност се признава на лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, при договорените условия и предпоставки.Извън този случай пълна проектанска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз при условията на взаимност.

ІІ. Когато по искане на възложителя се налага да се използва чуждестранен проект, изготвен от чуждестранни физически и юридически лица, които не притежават проектанска правоспособност по т.І е необходимо:

1. Проектът да бъде преведен изцяло на български език.
2. Инвестиционния проект по всички части, да се авторизира от български физически лица, притежаващи проектанска правоспособност съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. При необходимост, българските физически лица извършват налагащите се промени в проектната документация за привеждането й в съответствие с действащите в РБългария норми.
3. Проектната документация следва да бъде съобразена с изискванията на Наредба №4 за обхвата на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр.51 от 2001г.).
4. Лицата, авторизирали инвестиционния проект и възложителя, подписват проектната документация по всички части. Проектът подлежи на оценка за съответствието му със съществените изисквания към строежите. Лицата, авторизирали инвестиционния проект, носят пълна отговорност за годността и качеството на проекта.
5. Одобряването и съгласуването на проекта, разрешаването на строителството и разрешаване ползването на строежа се извършва по общия ред, съобразно изискванията на ЗУТ.

ІІІ. За проекти, предмет на международни договори, финансирани изцяло или частично от програми на Европейския съюз-присъединителни фондове, програми ФАР или други, се прилагат при спазване разпоредбите и процедурите на Рамковото споразумение между правителството на РБългария и Европейската комисия, както и разпоредбите и процедурите на годишните финансови меморандуми по съответните програми.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии