Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Приложение № 2 към Заповед № РД-02-14-803 от 30.12.2003 г.


Нормативна уредба
Приложение № 2
към Заповед № РД-02-14-803 от 30.12.2003 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството

УПРАВИТЕЛ: .................................
                      (подпис, печат)

С П И С Ъ К
на правоспособните физически лица – квалифицирани специалисти от различни специалности,
наети по трудов или граждански договор в ...........................................................................
, за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор

                                      О Б Р А З О В А Н И Е                  Т Р У Д О В  С Т А Ж  П О  Г О Д И Н И


по
ред
Име, презиме,
фамилия,
ЕГН
диплом
с. №/г.
специалност

квалифи-

кация

проек-

тант

техн. ръково-

дител

инвес-

титор-

ски контрол

строи-

телен надзор

други
дейности
по специал-
ността
други индивидуални
компетентности
и способности 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
                     
                     

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии