Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Приложение № 1 към Заповед № РД-02-14-803 от 30.12.2003 г.

 

Нормативна уредба

Приложение № 1
към Заповед № РД-02-14-803 от 30.12.2003 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството


                                                 ДО
                                                 МИНИСТЪРА НА
                                                 РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
                                                 И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
                                                 ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
                                                 1202 София

                                                 ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА
                                                 ДИРЕКЦИЯТА ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН
                                                 КОНТРОЛ

                                                 З А Я В Л Е Н И Е

 

ЗАЯВИТЕЛ: гр.(с.)

(пълно наименование на лицето – юридическо или ЕТ)    (седалище - гр./с.)

 

Данъчен номер: БУЛСТАТ:


Адрес на управление:

 област:                                                                                                община:
 гр.(с.)
 ул., № (жк)
 бл., вх., ет., ап.
 телефон/факс:


Фирмата се представлява от:

 1.                                                                                                       ЕГН
 домашен адрес:
 2.                                                                                                       ЕГН
 домашен адрес:
 3.                                                                                                       ЕГН
 домашен адрес:


      Моля да ми бъде издаден лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Приложени документи:


по
ред
 Вид на документа Приложени
документи (бр.)
 1.  Нотариално заверено копие от решението за регистрация по Търговския
закон (ТЗ)
 
 2.  Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или на
едноличния търговец
 
 3.  Данъчна регистрация на юридическото лице или на ЕТ  
 4.  Регистрация по БУЛСТАТ  
 5.  Удостоверение от данъчна служба, че регистрираното по ТЗ лице няма
задължения към държавата
 
 6.  Декларация, че лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз, не е
допуснало или извършило системни нарушения по Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и нормативните актовете по прилагането му
 
 7.  Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява
дейността, съдържащ данни за професионалния им опит и 5-годишен
стаж, както и други компетентности и способности за упражняване на
дейностите оценяване на съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор
 
 8.  Копие от диплома за завършено висше образование с образователно-
квалификационна степен “магистър” (за завършилите в чуждестранни
висши училища се прилага документ за признаване и легализация на
дипломата)
 
 9.  Копие от документи, удостоверяващи стажа по специалността  
 10.  Подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по
години, месторабота, заемана длъжност и конкретно извършвана дейност
и информация за квалификацията и придобития професионален опит
 
 11.  Подробен списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им
наименование, местонахождение и технически параметри
 
 12.  Други индивидуални документи, лицензи, референции и препоръки,
удостоверяващи техническите компетентности и способности за
упражняване на дейностите оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
 
 13.  Декларация на всеки специалист, който ще оценява съответствието на
инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен надзор, за
изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък на
консултанта и че не участва в лиценза на повече от двама консултанти
 
 14.  Декларация на членовете на органите на управление на юридическите
лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица,
че не са допуснали и/или извършили системни нарушения по ЗУТ и
нормативните актовете по прилагането му
 
 15.  Свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на
юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях
физически лица
 Дата: ........................                                                        ЗАЯВИТЕЛ: ...............................
                                                                                                           (подпис и печат)

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии