Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Предстои отварянето на грантове за саниране и икономически дейности

През 2010 г. ще бъдат отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция 1.2 „Жилищна политика“, съобщиха от главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“. Специфичната цел на операцията по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“ е да се осигурят по-добри условия на живот, както и да се допринесе за социалната интеграция чрез повишаване на жизнения стандарт. Цели се и общо подобряване на качеството на живот на градските общности от хора в неравностойно и уязвимо положение.
 

Финансовият ресурс за операция 1.2 „Жилищна политика“ е на стойност 40 031 869 евро, от които 34 027 089 са европейско финансиране.
 

Дейностите, които ще получат подкрепа, са свързани с обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради. Бенефициентите ще получават финансиране за ремонт на покрива, фасадата, стълбищната клетка, външните и вътрешните коридори, входните врати и площадки. Ще се отпускат безвъзмездно средства и за реновиране на дограмата по фасадата, асансьорите и елементи от вертикалните технически инсталации. По операция 1.2 „Жилищна политика“ е предвидена подкрепа и за проекти, насочени към уязвими, малцинствени и социалнослаби групи от населението. Средствата ще са за обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, собственост на публични власти или на сдружения с нестопанска цел. Ще се финансират и одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти за саниране на многофамилни сгради.
 

Потенциални бенефициенти на операцията са публични власти или сдружения с нестопанска цел, асоциации на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради. Ще стартира и операция 1.3. „Организация на икономическите дейности“, която цели да улесни интегрирането на инфраструктурни съоръжения и терени с цел развитие на бизнеса и привличане на нови инвестиции. Финансовият ресурс е на стойност 120 095 607 евро, от които 102 081 266 са европейско финансиране. Избираеми са и проекти за обновяване, рехабилитация, реконструкция и ремонт на съществуващи индустриални зони, незасегнати от екологични замърсявания. Бенефициенти са общини (включително в партньорство с частни инвеститори), сдружения на общини, неправителствени организации с участието на общински власти.
 

И по двете операции кандидатите трябва да са на територията на някоя от 86-те общини, избираеми по приоритетна ос 1.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии