Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Правен консултант: Граници на недвижимите имоти

Правната рублика на Imotdnes.com, макар и сравнително нова, е вече доста популярна сред онлайн читателите. Затова решихме и в бъдеще да Ви бъдем полезни и по интересен и читаем начин, да ви правим съпричастни към тайните на правото.

 

Наскоро в наша статия Ви разяснихме какво е вещ и разликата между движимите и недвижимите вещи. А сега да се прехвърлим към днешната тема-Граници на недвижимите имоти.

 

В правото има едно основно правило. За да имаме вещ, необходимо е тя да бъде самостоятелна, тоест да е разграничена от другите вещи. Това разграничение не се осъществява еднакво при всички вещи.

 

Разграничение при недвижимите вещи:

 

Недвижимите вещи са винаги част от земната кора. Границите между отделните недвижими имоти са изкуствени, прокарани от нас човеците.

 

Всеки недвижим имот, който е разграничен от останалите, представлява отделна вещ.
Или казано по-друг начин, под този вид разграничаване, тук трябва да се има предвид прокарване на граници от човека-прокарване на линия с цел имотът да се разграничи от другите.

 

Това може да е извършено, когато са поставени в земята гранични знаци, но може да е извършено и без това, ако в един акт е посочено къде минават границите.

 

Границите могат да се поставят свободно и съществуващите разграничени имоти могат да се разделят свободно, но само в местата, в които не са прокарани по законен ред задължителни гранични линии.

 

Задължителните линии са в населените места, които имат утвърдени регулационни планове.

 

В тези планове територията, обхваната от плана, е разделена на парцели и всеки парцел образува един отделен недвижим имот. Той може да се разделя на по-малки имоти само по определена процедура, с изменение на регулационния план, и то ако новополучените имоти отговарят на определени изисквания на закона.
 

 

Когато администрацията извършва регулацията на населеното място, тя изхожда от заварените неурегулирани имоти и поначало за всеки от тях трябва да се определи урегулиран имот.
 

 

Целта е имотите да  получат по-удобна форма с оглед на застрояването им, и при това става откъсване на части от един имот и придаване към друг, било за да се определят граници, било за да се допълни площта на имота, ако тя е малка.
Може да се наложи и няколко маломерни имота да се слеят в един парцел.

 

С утвърждаването на регулацията и влизането й в сила става и съответната промяна на собствеността на късовете от един имот, които се отнемат от него и се придават към друг, а слетите маломерни имоти стават съсобствени на собствениците.
 

 

Щом регулационният план е в сила, парцелът е една неделима вещ. Прехвърляне на късове от него или придобиването на късове по давност не се допуща.
 

 

Планът може да се измени само по определен от закона ред, ако са налице предвидените там условия.
 

 

Между условията е и общо искане на всички заинтересовани собственици. Изменението зависи от преценката на администрацията.
 

 

Недвижимият имот представлява един предмет заедно с постройките и насажденията в него.
 

 

Обаче нашето право позволява собствеността на постройката да се отдели от собствеността на земята, а също така и постройката да се раздели на отделни обекти-отделни жилища, магазини, складове. Като и в този случай има законови ограничения за разделянето.
 

 

При неурегулираните места разделянето на имота зависи от собственика му. Плановете на такива места, в които са нанесени такива неурегулирани имоти(кадастрални планове), нямат правно значение за разделянето.
За всяко такова населено място се предвижда да се определи само линия „околовръстен полигон”, която посочва местата, в които застрояването е позволено.

Изготвил: Петко Литов
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии