Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

 

Връщане обратно в списъка с банки

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА                                                   

9000 Варна, ул. "Братя Миладинови" 47

тел. 052/ 609 992, факс 052/ 604 001

http://www.fibank.bg

 

Обща информация

Първа инвестиционна банка е създадена на 8 октомври 1993 г. в гр. София. Акционерите на банката включват Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) - Лондон (20%) и Европейската приватизационна и инвестиционна корпорация (ЕПИК) - Виена (39%).     
 

Потребителски кредити

Размер на кредита
Максималният размер на кредита е 30 000 щатски долара или евро, но не повече от 50% от оценката на недвижимия имот, който ще ипотекирате като обезпечение. Оценката отразява справедливата пазарна стойност на имота и се определя от независим лицензиран оценител, посочен от банката.
Лихвен процент
Лихвеният процент по кредита е фиксиран и е в размер на 14% годишно за кредит в евро и 15% годишно за кредит в щатски долари. След първите 4 години можете да запазите фиксирания лихвен процент или да преминете на плаващ лихвен процент до края на срока на кредита (за кредитите в USD годишен LIBOR + 7,5%, но не по-малко от 12% и не повече от 20%, а за кредитите в EURO - годишен EURIBOR + 7,5%, но не по-малко от 12% и не повече от 20%).
Срок за погасяване
Максималният срок за погасяване на кредита е 84 месеца (7 години). Кредитът се погасява на равни месечни вноски.
Обезпечение
Като обезпечение на кредита банката приема първа по ред ипотека (освен в случаите, в които целта на кредита е погасяване на задължения, обезпечени с ипотека) върху имоти с жилищно предназначение в тухлени или панелни сгради с издаден Акт № 16 и остатъчен срок на ползване, не по-малък от 15 години.
Изисквания към кредитополучателите
За да кандидатствате за кредит, вие трябва да отговаряте едновременно на следните изисквания:
- да сте дееспособно физическо лице, като не бива да навършвате повече от 65 г. до изтичане срока на кредита, за който кандидатствате;
- вашето домакинство да има чист месечен доход, достатъчен да покрива месечната вноска по кредита и след погасяването й да ви остават средства в размер, равен на тази месечна вноска, но не по-малък от 50 лв. на член от домакинството. Таблицата по-долу ви дава информация за размера на месечните погасителни вноски и съответния месечен доход на домакинството, който трябва да докажете.

Такси, комисиони и други разходи
Отпускането на кредита е свързано със следните необходими разходи, които са за сметка на кредитоискателя:
- 15 щ. д. - такса за разглеждане на искането за отпускане на кредит и приложените към него документи, платима при подаване на документите;
- за оценка на недвижимия имот - цената е според параметрите на имота;
- нотариална такса за учредяване на договорна ипотека върху недвижимия имот - в зависимост от размера на кредита;
- 1% такса за управление на кредита - удържа се еднократно при отпускане на кредита.
Други разходи, чието възникване зависи от вас:
- 0.5% комисиона за ангажимент върху неусвоената част от кредита, която дължите, в случай че не усвоите целия или част от него; върху неусвоената част не дължите лихва и губите право да я ползвате;
- наказателна надбавка към договорената лихва от 20%, дължима при просрочие;
- 4% такса за предсрочно погасяване от размера на предсрочно погасената главница.

Предсрочно погасяване
Предсрочно може да бъде погасена цялата или част от дължимата главница, като предсрочно погасената сума не може да бъде по-малка от размера на една месечна погасителна вноска. В този случай заплащате такса за предсрочно погасяване в размер на 4% от предсрочно погасената част от главницата, като върху тази сума не дължите годишната лихва в размер на 14%, съответно 15%. Банката преоформя погасителния ви план, като новият ще предвижда по-малки месечни вноски за остатъка от срока на кредита.
Застраховки и дебитна карта
При отпускане на кредит получавате безплатно застраховка на ипотекирания недвижим имот и застраховка "Живот". В случай на увреждане или погиване на недвижимия имот или загуба на трудоспособност или смърт на кредитополучателя застрахователното обезщетение и застрахователната сума се изплащат на банката за погасяване на кредита. Сумата, която остава след погасяване на задължението по кредита (ако има такава), се превежда по вашата сметка или по сметката на посочено от вас лице.
С отпускането на кредита получавате и безплатна дебитна карта на Първа инвестиционна банка АД.

Процедура по отпускане на потребителски кредит
Ако прецените, че отговаряте на нашите условия, и желаете да получите потребителски кредит, можете да се обърнете към клона на Първа инвестиционна банка АД, който се намира най-близо до местонахождението на недвижимия имот, който ще ипотекирате. Процедурата по отпускане на кредита протича в следния ред:
- Необходимо е да попълните и подадете в банката формуляр-искане за отпускане на кредит и да приложите към него документите, посочени във формуляра или допълнително поискани от кредитния инспектор, включително документ за платена такса за разглеждане на искането.
- В 7-дневен срок от представяне на всички необходими документи ще ви уведомим по телефона дали сте одобрен за отпускане на потребителски кредит.
- Ако преценим, че отговаряте на нашите изисквания, оценител и кредитен инспектор ще посетят жилището, което ще ипотекирате като обезпечение, и ще бъде изготвена оценка на имота.
- Следващата стъпка е подписване на договор за кредит.
- Сключват се застраховки на недвижимия имот и живота на кредитополучателя.
- Учредява се договорна ипотека върху недвижимия имот.
- В срок от 1 ден от изповядването и вписването на ипотеката и представяне на удостоверение за тежести върху имота, от което е видно, че банката има вписана първа по ред ипотека, вие можете да усвоите средствата по кредита.
Цялата процедура по отпускането на кредит продължава до 1 месец от представяне на всички необходими документи.

 

 

Ипотечен кредит

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД (ПИБ) стартира и новата програма за ипотечно кредитиране. Тя е насочена към физическите лица, които искат да закупят жилище или да погасят други свои задължения, свързани с придобиването на недвижим имот.
Кредитите се отпускат в евро или щатски долари за срок до 10 г., като за обезпечение служи първа по ред ипотека в полза на банката върху недвижимия имот. Максималният размер на кредита е до 75% от оценката на недвижимия имот, когато кредитът се отпуска за закупуване на жилище, като тази сума не може да надхвърля 30 000 щатски долара или евро.
Кредитите се предоставят при лихви в размер на 15% за кредити в щатски долари и 14% за кредити в евро. Основното изискване към кредитоискателите е чистият месечен доход на домакинството да покрива два пъти месечната вноска по кредита и остатъчният месечен доход на член от домакинството след изплащането на месечната вноска да не е по-малък от 50 лева. Поръчители се изискват само в изключителни случаи, а изплащането на кредита става на равни месечни вноски.

Заедно с кредита нашите клиенти получават и безплатна застраховка "Живот", както и безплатна застраховка на ипотекираното имущество. В допълнение, също безплатно, кредитополучателят получава и дебитна карта на ПИБ, с която може не само да се извършват безкасови плащания, но и да се плащат сметките за парно, ток и телефон.

Такси и допълнителни лихви:

-          еднократна такса за управление – 1%

-          комисиона за ангажимент – 0,5%

-          такса при предсрочно погасяване – 4% от размера на предсрочно погасената главница

-          допълнителна лихва при просрочие – 20% + договорената лихва

Максималният срок за получаване на отговор по искане за кредит и отпускане на кредита е до един месец от подаването на документите.

 

Кредит с поръчители

Максимален размер

до 6000 лева

Цел на кредита

за финансиране на текущи нужди на физически лица

Максимален срок за погасяване

до 36 месеца

Валута

български левове

Начин на усвояване

еднократно

Начин на погасяване

равни месечни вноски

Обезпечение

поръчителство

Лихвени условия

ОЛП + 9% надбавка

Такса за разглеждане на документи

10 лева

Еднократна такса за управление

1%

Такса при предсрочно погасяване

2%

Наказателна лихва при просрочие

договорената лихва + 20%

 

Изисквания към кредитополучателите

За потребителски кредит, обезпечен с поръчителство от две или три лица, може да кандидатства всеки гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:
- да е дееспособно физическо лице;
- да работи по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол или да упражнява свободна професия.
- Доходи. Изискванията ни към доходите на лицето, което кандидатства за този вид кредити, са:
  . да бъдат документално доказани;
  . чистият месечен доход (след платени данъци) на лицето не трябва да бъде по-малък от сумата на месечната погасителна вноска плюс 150 лева.

Необходими документи

Документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към кредитополучателите и поръчителите, са, както следва:
- Формуляр-искане
- Документи за самоличност
- Трудов договор
- Трудова книжка
- Служебна бележка
- Договор за управление и контрол или
- Данъчна декларация
- Декларации за семейно и имуществено състояние
- Документи, доказващи имущественото състояние
- Други документи по преценка на банката

Обезпечения

За обезпечаване на кредита се сключват договори за поръчителство с трети лица, както следва:
- За кредит в размер до 3000 лева се изискват двама поръчители
- За кредит в размер над 3000 лева се изискват трима поръчители
Поръчители могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията за кредитополучателите.

Лихвени условия и погасяване на кредита

Годишният лихвен процент през целия срок на кредита се формира от ОЛП (основен лихвен процент) плюс надбавка от 9%.
Изплащането на кредита става на равни месечни погасителни вноски.
Кредитът може да бъде погасен предсрочно, частично или изцяло. Таксата за предсрочното погасяване е 2% от предсрочно погасената главница.
Частично предсрочно погасяване се допуска за суми, равни или по-големи от една месечна погасителна вноска, като са възможни следните варианти:
- изготвя се нов погасителен план за остатъка от дълга с промяна на размера на анюитетните (равни месечни) вноски и запазване на срока на кредита;
- изготвя се нов погасителен план за остатъка от дълга със запазване на размера на анюитетните (равни месечни) вноски и промяна на срока на кредита.
Пълно предсрочно погасяване се допуска без ограничения.

Такси и комисионни

Кредитополучателят заплаща:
- 10 лева такса за разглеждане на искането за отпускане на кредит;
- 1% такса за управление на кредита, която се удържа еднократно при отпускане на кредита.

Процедура по отпускане на кредита

В случай че отговаряте на горните изисквания и искате да кандидатствате за отпускане на потребителски кредит, обезпечен с поръчителство, е необходимо:
- да попълните формуляр-искане за отпускане на кредит и да приложите към него документите, посочени във формуляра или допълнително поискани от кредитния инспектор;
- при депозиране на искането ви и приложените документи към него да заплатите таксата за разглеждането им;
- срокът за даване на отговор и отпускане на кредит е 15 дни след подаване на всички необходими документи;
- в случай че искането ви бъде одобрено, се сключва договор за кредит и договори за поръчителство;
- сумата по кредита се усвоява еднократно до срока, посочен в договора за кредит;
- поръчителите се явяват лично в банката при подписване на договорите за поръчителство.

 

Потребителски кредит (овърдрафт) по сметка за дебитна карта

 

Корпоративно кредитиране

Първа инвестиционна банка отпуска инвестиционни и оборотни кредити при условия, конкретизирани за отделния кредитополучател.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

мар: 2012-06-16 14:27:32 |

Попаднах на една голяма ръсотия в съдийската практика.Тия съдии неистина не са подготвени или...... както всички знаем,не всички ама Случаят е следния -брят ми почина и е имал кредит към банка.Вдоговора пише ,че кредит при смърт се погасява от застраховател при неизплащане в дълг стъпва съдлъжник и поръчител .Банката е потърсил кредита от застрахователя итой отказал с мотива ,че починалоя укрил заболяване,което не е вярно.Сега го търси от мен .Банката не е завела иск срещу застрахователя и съпругата и поръчителя . Съдът въобще не чете договора и се произнася ,че аз съм длъжнок.Въобще не обсъжда ,че има задължени лица. Допустим и законосъобразен ли е ли е иска на банката към наследници? Банката начислява лихви без да съм получил призовка по чл.325 от ГПК противно на чл. 84 от ЗЗД И това са френска банка и американски застраховател .Ужас епо нашите съдилища не четат и скланят глави пред банките .

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направихме Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии