Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

ОБЩО СТАНОВИЩЕ от граждани и граждански организации от Община Варна

Относно: Обявения за обществено обсъждане предварителен проект на нов ОУП на Община Варна и Специфичните правила и нормативи към него, и процедирането му до окончателен проект на ОУП

 

Становището е изпратено до: МИНИСТЪРА НА МРРБ; НЕСУТРП КЪМ МРРБ; ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВАРНА; КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА; КМЕТОВЕТЕ НА РАЙОНИ

 

 
Настоящото общо становище е изготвено на база предварителния проект (ПП) на нов
Общ устройствен план (ОУП) на Община Варна и обобщава резултатите от проведените
обществени обсъждания във всички райони и населени места на Община Варна.

► Констатираме, че наши съществени предложения и възражения, изказвани в
предходни становища, са останали без реализация в проекта за нов ОУП, поради което призоваваме ангажираните с процедирането на ОУП институции за повече активност и отговорност при прегледа на постъпилите възражения и становища.

Настояваме да бъдем допуснати при разглеждането и обсъждането на възможните алтернативи относно всеки спорен въпрос.

Настояваме общината и кметът да възложат на проектантите посочените в
настоящото общо становище конкретни промени, които да бъдат отразени в плана.

 

Съществени пропуски на проекта:


1. Съгласно чл. 115 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при изработването
на устройствените схеми и планове се ползват данни от топографските карти, кадастъра, нивелационните планове, специализираните карти и други в цифров и графичен вид, както и други данни от специализираните информационни системи на централни и териториални администрации и дружества.

Към момента кадастралната карта на Община Варна не е напълно разработена и завършена, от което следва, че на практика за Община Варна няма актуален и достоверен кадастър.


2. Чл.106 т.4 от ЗУТ изисква, а не е представена Карта на собствеността с
отбелязани имотите частна общинска, публична общинска, частна държавна и
публична държавна собственост. Това е абсолютно наложително, за да може да се
оцени целесъобразността на предвидените терени за обществени функции и
озеленяване.


3. Липсва информация за приоритети, срокове и гаранции за реализиране на
отчуждителните процедури, предвидени с плана. Това благоприятства системната липса на адекватна общинска политика, водеща до продажба с лека ръка на общинска собственост, предвидена за благоустрояване, което налага последващи нови отчуждителни процедури на частни имоти. Примери за това са разширението на бул. Христо Смирненски, Ларгото пред сградата на Община Варна на бул. Сливница и други.


►  Възражения и предложения:


1. Не приемаме предложената процедура за допускане и одобряване на подробни
устройствени планове (ПУП) за централните градски части (Ц1 и Ц2), описана в Раздел II на Специфичните правила и нормативи (СПН) към ОУП. На практика историческата централна част на града и широкият център остават без ясен ограничителен режим за строителство, а за ограничаване на параметрите се разчита на усложнена процедура за допускане и приемане на ПУП, минаваща през одобрение от Общински съвет и Национален експертен съвет.
По този начин проектът за ОУП, въпреки обстойния си анализ и проучване на
компонентите на културно-историческото наследство, не е извел никакъв извод и режим за развитие на тези територии, съгласно чл.13 ал.2 т.1 от ЗУТ, което е необясним и неприемлив пропуск на проекта.
Предлаганата процедура е тромава и непреодолима за обикновените граждани, които едва ли имат възможност за строителство на сгради с параметри, по-високи от сега допустимите по действащите СПН на Варна.

От друга страна процедурата не предлага никакви ограничения откъм параметри за бъдещо строителство и разчита изцяло на компетенциите на Експертни съвети. Тези съвети не са независими, членовете им се определят и назначават от съответния одобряващ орган - кмет или министър, по неясни критерии, заседанията им са закрити, а протоколите им не се публикуват никъде.


Последното считаме за изключително опасно за бъдещето на културното ни
наследство и за бъдещето на Варна като културна столица, тъй като резултатите от
непрозрачното и неограничавано с ясни правила устройство на територията доказва своето безперспективно и пагубно влияние върху култура, икономика и екология.

Предлагаме:
►  Проектът за ОУП и СПН към него да се допълнят с изведени ясни параметри за
допустимо и недопустимо застрояване в историческата градска част.
►  За останалите централни части на града ПУП с параметрите за застрояване да се
одобряват от местен експертен съвет на публични заседания.
►  При проектиране на ПУП в отклонение на параметрите, предложени за зона Ц1,
както е съгласно чл.14 ал.2 от проекто СПН на ОУП, да се въведе задължително провеждане на обществено обсъждане преди одобряването на съответния план и преди одобряването на план-извадки от него.
►  Да бъдат изведени общи принципи за външно оформление и поддръжка на сградите в централната градска част, с оглед поддържане на стандарт за характерен облик на историческата част на града, подобаващ на град - културна столица.
2. Считаме за неприемливо обслужването на връзките между централната част на
града и южната част на града през следващите 30 години да се осъществява посредством един мост над Варненското езеро - съществуващия Аспарухов мост. Премостване в западната част на Варненско езеро не решава проблема с комуникацията на тези две части на града. Освен това, проектираният втори мост е красноречив пример за липсата на съвместяване между плановете на национално и местно ниво в проекта за ОУП.
Предвиденото съоръжение отстои на 6000 – 7000 метра от идейното трасе в проекта на НАПИ за магистрала “Черно море” и е в нарушение на съществуващата заповед на ЗМ “Казашко”. Този мост би бил част от път 1.9, който също ще се изгражда от държавата.

Приоритетен за държавата и възможен за реализация в близките години е проектът за магистрала Черно море, като трасето на път 1.9 може би ще остане един нереализиран проект, блокиращ територията за десетилетия напред, ако бъде проектиран по този начин.
2 от 9
Проектирането на трасето в по-тясната част на езерото ще допринесе за по-бързата му
реализация, което ще благоприятства изнасянето на транзитния трафик извън гр. Варна.
Това решение би срещнало единодушна подкрепа от обществеността.
Предлагаме: Заложеното трасе на път 1.9 да се промени, като мостът по него над
с.Казашко да отпадне, а вместо него да се предвиди такъв в теснината на езерото на запад,
което ще ускори реализацията и изнасянето на транзитния трафик извън Варна. Да се
заложи второ трасе за връзка между централната и южната част на града, която може да е
надземна или подземна. За решаването на проблема с намирането на най-удачно трасе е
необходимо да се потърси разнообразие от компетентни мнения и предложения, които да се
съпоставят по приоритети – необходимата връзка, отредените терени и позиции за
пристанище, за контейнерен терминал, за централна градска зона.
Считаме за удачен варианта, предложен от екипа, разработил плана, при който се
предвижда мост над езерото, преминаващ над и стъпващ за улеснение на конструкцията
върху острова в западната му част. Този мост да е градски и да решава реално
комуникационно-транспортните проблеми на Варна, и да добие приоритетен статут за
изпълнение с оглед разрастването на града на юг.
3. Тъй като преместването на варненското пристанище е вторият по значимост в
национален мащаб инвестиционен проект, с цел да се защитят по най-добрия начин
интересите на гражданите и града, предлагаме различните варианти, заедно с тяхната
обосновка, да бъдат представени и подложени на обществено обсъждане за анализиране на
ползите и негативите на всеки от тях. Предлагаме Община Варна да представи за публично
обсъждане:
• комплексна икономическа обосновка от местна гледна точка, независима от
държавните институции, на ползите и загубите при реализиране на проекта.
• екологична обосновка за състоянието на акваторията на езерото и градската част.
• като резултат от тези процедури да се вземат необходимите решения за съответното
изменение на ОУП, ако се налага такова.
4. Считаме за недопустимо дискриминирането на граждани на Варна - собственици
на земя, чрез безпринципно планиране на различни зони с различни показатели или
озеленяване на отделни имоти или малки групи от имоти, като по този начин „законно” да
се потъпкват конституционните им права чрез ОУП на Община Варна, поради
невъзможността му да се обжалва съгласно ЗУТ.
Притеснителни са възможностите за нерегламентирана и необоснована „промяна на
оцветяването”, т.е. на предназначението на отделните имоти. Ако е така, това би било една
порочна и неприемлива практика, чийто заложник е законността, справедливостта и
развитието на града, в който живеем.
В тази връзка са и Становище на САБ и КАБ Варна относно ПП за нов ОУП на
Община Варна - т.8 от недостатъците и т.3 от предложенията. Така проектираното зониране
очевидно противоречи и на чл.106 от ЗУТ, и на чл.21 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), според които с ОУП на община или на част от нея се
определят: общата структура на територията, предмет на плана и преобладаващото
предназначение на съставните и структурните части - местоположението и границите на
териториите за населени места и селищни образувания; земеделските територии; горските
територии; териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита;
нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със
смесено предназначение. Отреждането на ограничена по големина територия, а именно
няколко имота за зона ЗП - зона за градски паркове и градини, не може да се приравни към
проектирането на специален терен по смисъла на ЗУТ и Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените планове и е крайно немотивирано.
Забележка: Виж приложение №1 - картен материал с отбелязани с кръгчета територии с
необосновано проектирани или променяни зони в тях.
3 от 9
Предлагаме:
• Необоснованите зони върху отделни имоти и малка група имоти да отпаднат. Зоните
да се окрупнят, а териториите за обществено обслужване и озеленяване за ниво квартал да
се определят с ПУП.
• В СПН към ОУП Варна да се заложи възможност при проектирането на ПУП да се
планират подзони с друго предназначение спрямо основното, които да са не повече от две
подзони и да заемат до една трета от територията, както е по сега действащите СПН на гр.
Варна, с оглед повече възможности за практическа реализация.
5. Не приемаме за обосновано трасето и ширината на бул. Варна. Трасето,
определено с габарит от 82-84 м, е преоразмерено. Такива магистрални пътни артерии, дори
и при наименование „градски”, не могат да пресичат функционално обособени части от
града или селищни образувания, каквото е в момента кв. Изгрев, съгласно чл.8 ал.2 от
Наредба №2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната
система на урбанизираните територии. Съоръжението ще натовари ненужно общинския
бюджет, проектира се в район с древни, стари и съвременни свлачища и значително ще
влоши екологичните условия на средата, включително и средата на две главни за града
болници и един все още нов и екологично чист квартал със свободно стоящи сгради в
зелена среда, какъвто е кв. Изгрев.
От самото нетехническо резюме на Екологичната оценка на ОУП Варна в т. 3.12 е
видно наличие на наднормени концентрации на общ респираторен прах, фини прахови
частици и сярно-кисели аерозоли в атмосферния въздух, както и наднормени нива на
транспортен шум в градската среда. Това води до увеличаване заболеваемостта от остри
дихателни инфекции, болести на нервната система и сетивните органи при населението до
18 години и болести на органите на кръвообращението, болести на дихателната и нервна
система и нарастваща заболяемост от злокачествени новообразувания от 2598 на сто хиляди
през 2000 г. до 2868 на сто хиляди през 2005 г. при населението над 18 години. В същото
време от обосновките в ОУП не става ясно как с проектираната комуникационна
транспортна схема и по-конкретно с бул. Варна, ще се намалят наднормените нива на
гореописаните компоненти на околната среда и ще се снижи заболеваемостта. Често при
изграждането на инфраструктурни проекти ставаме свидетели на коментари, свързани с
конфликта между частни и обществени интереси. В дадения случай, предвид мащаба на
проекта, говорим за сблъсък на две групи обществени интереси. От една страна е
недоказаният обществен интерес от изграждането на скоростна градска магистрала в тази
част на града, от друга е изключително ясно дефинираният обществен проблем, който този
проект създава.
Ненужно е и наличието на две трасета на главни градски магистрали около кв.
Виница, един от север и един от юг. Предвиденото северно трасе унищожава горски фонд.
Предвиденото южно трасе сече предвидени за усвояване нови територии между Виница и
Ботаническата градина и разделя горската м. Дъбака от жилищните зони, вместо да ги
приобщи. Връзката на тези две трасета унищожава красива местност с водопади над Виница
и предвижда скъпоструващи съоръжения.
Предвиденият алтернативен транспорт по бул. Варна е неуточнен, планирането му е
абстрактно, необосновано и необвързано с начини за обезщетяване на собственици и
реализация, което е недопустимо за страна член на Европейския съюз. Последното се
отнася за всички мероприятия от обществено значение, предвидени с плана.
Предлагаме:
• Да се приеме вариантът, разработен от екипа, проектиращ ОУП Варна и
непредставен на Обществено обсъждане, за разширяване на съществуващия бул. Христо
Смирненски и отпадане на бул. Варна.
• Да отпадне алтернативният транспорт по трасето на бул. Варна, както отпада и
самият булевард.
• Транспортното трасе северно от кв. Виница да обслужва транзитния трафик към
Манастирски рид и м. Ален мак, и да бъде планирано в подходящ размер.
Местоположението му по възможност да бъде изнесено на север, с цел да не пресича горски
4 от 9
фонд. Трасето да се планира над м. Дъбака и продължи южно от Природен парк „Златни
пясъци” по неговата граница. Да се прецизира и намали габаритът му.
• Категорията на транспортното трасе южно от квартал Виница да бъде понижено до
клас IIIб (съпоставим с пътя Виница - к.к. Свети Константин и Елена) и чрез кръстовища да
осигурява връзката към всички улици в южната част на квартала, както и към нови
комуникационни пътища захранващи територията северно от Университетска ботаническа
градина.
6. Предлагаме в дух на партньорство и взаимопомощ усилено да се търсят варианти
за изнасяне на летищните дейности за големи самолети извън града в рамките на
стартиралото планиране на Регионална устройствена схема. При това условие предвидената
коса писта на летище Варна да отпадне, предвидената територия за писта да се освободи и
използва за производствено-складови нужди, търговия и високи технологии. Това ще
спомогне за разтоварване на териториите около езерото от промишлените дейности и те ще
могат да се развият в посока жилищни и рекреационни дейности, което ще намали
замърсяването на езерото и ще благоприятства повишаване стойността и комфорта на
територията, заедно с това и имиджа на цяла Варна. По този начин ще се способства
запазването на екологичния и културно-исторически ландшафт на защитените местности,
ще се стимулира обитаването в синхрон с природата и в здравословна среда.
7. Относно зелената система. Липсва зелена политика в проекта за ОУП.
Планираните зелени територии са разпокъсани и предимно съсредоточени в двата
противоположни края на град Варна. В компактното градско ядро отсъстват зелени площи
за широко обществено ползване и отговарящи на пешеходния изохрон от 500 до 1000 метра
(от 6-7 до 15 мин.). В подкрепа на гореизложеното, не се отчита естественият ландшафт
(съществуващите дерета), за да се осигурят зелени коридори. Планът предвижда сериозно
застрояване в горски територии без яснота за кого и с каква цел ще се строи.
Предлагаме:
• Предвидената в ЗУТ възможност с ОУП да се посочват специални терени да се
приложи за отразяване на всички зелени площи, на които и статутът им е такъв, с оглед
реалното им запазване.
• Да се гарантира запазването и доразвиването на структурата на кв. Чайка като
жилищен комплекс с алейна мрежа, богато озеленяване и с места за игра на децата.
• Територията, предвидена за спортен комплекс до Централни гробища и
незастроените имоти до него, да се промени на зона Зп - градски паркове и градини.
• Теренът на стадион „Юрий Гагарин” да се възстанови като спортен терен - зона Са.
• Прилежащите към стадиона имоти, апортирани в „Спортен комплекс Варна” АД, да
се предвидят за зони за спорт и /или за градски паркове и градини. По този начин в ж.к.
Бриз ще се запазят наличните сега и без друго оскъдни зелени площи.
• При необходимост от обезщетяване на собственици, както с оглед зелената система,
така и други предвиждания на плана, то да се осъществи чрез предоставяне на равностоен
имот с възможност за застрояване, които имоти да осигури Общината. За целта да се
определят терени в ОУП, да се заложи приоритетна мярка в най-предни позиции в
Общинския план за развитие и да се заложат средства в общинския бюджет. В СПН да се
определи, че ако отчуждаването не стартира в срок от три години от приемането на ОУП, да
отпадне ограничителният режим за застрояване върху съответните имоти и те да добият
право за застрояване в съответствие със съседните зони.
• Гореописаният механизъм да се ползва за обезщетяване на незастроени имоти в
Морската градина, Приморски парк в цялата му територия до Евксиноград, както и за части
от незастроени имоти по оста на всички дерета, с цел запазване на широка озеленена ивица
от 20 м. от двете страни на оста им.
• Частните горски масиви от веждата над селищните образувания на гр. Варна да
бъдат определени за паркова зона и обезщетени с равностойни имоти с перспективен начин
на ползване - горски фонд или урбанизирана територия в южната част на гр. Варна. Това ще
5 от 9
даде възможност за стопанисване и опазване на тези горски масиви от веждата, които са
от огромно значение за предпазване от наводнения, свлачищни процеси и осигуряват
добър микроклимат на града.
• Да се уеднаквят критериите за всички частни имоти, попадащи в територии, залесени
с едроразмерна растителност в рамките на града и частните територии „горски фонд”. При
предвиждане на застрояване, то да бъде с ниски показатели.

Предлагаме примерни територии за обезщетяване на собственици, които най-
вероятно са все още държавни или общински земи (виж приложение №2, позиция №1):
- малки части от периферията на м. Дъбака да се урегулират за застрояване, а
останалата част - като парк;
- малки залесени площи в Перчемлията и югоизточно от ПП „Златни пясъци”
(оставащи южно от предложеното трасе за път), да се урегулират за застрояване;
- да се проучи възможността територията на неизползваното военно поделение над м.
Дъбака да се предвиди за застрояване с цел обезщетяване;
- предвидените за застрояване общински терени по южния бряг на езерото да се
урегулират и предоставят за обезщетяване;
- собствениците на гори по веждата да се обезщетяват с имоти в държавните горски
масиви на юг, с възможност за развиване на екотуризъм;
- на подходящи места в близост до главните пътища могат да се обособят и жилищни
зони за обезщетяване на собственици.
След предоставяне на информация и картен материал относно кои земи са държавни и
кои общински, предложението може да се актуализира и прецизира.
8. Не приемаме унищожаването на Ботаническата градина и залесената територия
към дерето с курортно строителство, а незалесената и частна земя да бъде определена за
специализирани паркове, зони Зп и Тзсп.
Предлагаме да се допусне малкоетежно застрояване (Жм или Ок1) върху териториите
между кв. Виница и действащата УБГ-Варна, представени в ПП на ОУП в зелен цвят като
зони Зп и Тзсп, които не са залесени с едроразмерна дървесна растителност и са частни
имоти. Считаме, че обществените интереси диктуват необходимите площи за застрояване
да се планират чрез ОУП именно върху незалесени и частично осигурени с инфраструктура
подобни територии. При правилно устройствено планиране това ще способства и за
своевременно реално залесяване на тези площи и то с частни средства, а не от общинския
бюджет. Съществено е да се отбележи, че посочената в последната редакция на плана зона
Тзсп бе предвидена за застрояване както в Концепцията за развитие, така и в приетия ПП на
ОУП Варна с решение №5094-3(56) от 2007 г. на Общински съвет Варна. В действащите
СПН към ТУП на гр. Варна, въпросната зона е ОП3.2.4 и също е с възможност за
застрояване. С оглед запазване на съществуващите в близост зелени площи, както
посочихме в горните точки, предлагаме да се промени планираното в ОУП застрояване
върху залесени територии в землището на кв. Виница.
9. Проектът за ОУП да се съобрази напълно с приетите, разработени или допуснати
ПУП на зона Метро, м. Боклук тарла север и юг, м. Налбанка, кв. Кайсиева градина, зона
ЗПЗ, м. Мешели тепе, м. Капелова градина, ПЗ Планова. При бъдещото планиране на
проекти за ПУП на микрорайони II, III и IV в ж.к. Владислав Варненчик, да се имат предвид
издадените допускания и осъщественото финансиране.
10. Проектът за ОУП предвижда землището на с. Тополи да се заема главно от
промишленост и разсадници.
Предлагаме районът близо до селата, предвиден за оранжерии, да се определи като
среда, ненатоварена с едромащабни промишлени и търговски функции, но допускаща
малки, незамърсяващи околната среда търговски и складови обекти, съвместими с
обитаването и природните дадености, които да способстват икономическото развитие на
района предимно чрез малки и средни предприятия. Това ще позволи и редуцирането на
промишлената зона и планирането на терени за нискоетажно обитаване и отдих в среда със
6 от 9
запазени екологични, културно-исторически и ландшафтни качества край защитените
територии. В тази връзка, за района е достатъчно да се предвиди навреме реализируема,
качествена като изпълнение и поддръжка инфраструктура, а не преоразмерени пътища и
скъпоструващи проекти. В този смисъл предлагаме да отпадне пътят от възел “Леспорт”,
южно от село Казашко над кейовите места, по трасето на Алея Първа до Дворец
Евксиноград.
Територията разполага с достатъчно озеленени площи включително за обществен
достъп в с. Тополи и защитена местност Казашко. Необходимо е да се предвидят само
квартални зелени площи чрез подробното им устройствено планиране.
Необходимо е незабавно да се реши въпросът с Екарисажа, който безпрецедентно
нарушава правото на живеещите в района граждани да обитават екологично чиста и
необезпокояваща ги среда.
11. Градът изпитва сериозен недостиг на гробищни терени поради недостига на
подходящи за това места. Недопустимо е допълнителното увеличаване на гробищен парк
Тополи, което го прави нефункционален и предизвиква автомобилни задръствания в района
Предлагаме
• Разширяване на гробищния парк южно от м. Боровец;
• Като алтернатива на необходимостта от територии за нови гробищни паркове, в
Общинския съвет да се обсъдят вариантите кремиране и частни гробищни паркове.
12. Налице са несъответствия между Нетехническото резюме и същинската
Оценка на въздействието на околната среда. За редица вредни влияния върху околната
среда не са предвидени съответни мерки за намаляване на действието. Обхватът на
Екологичната оценка и детайлността й не съвпадат с детайлността на проекта за ОУП.
Считаме, че предложените от нас промени в проекта за ОУП оказват благоприятно
влияние за отстраняване на тези недостатъци на Екологичната оценка. С предлаганите от
нас ограничения на параметрите за застрояване в централната градска част, с
предложенията ни относно комуникационно-транспортната система и относно зелената
система, считаме, че се способства не само планирането, но и реализирането на една по-
добра и по-чиста среда за живеене. Необходимо е усилията и добрият тон на
сътрудничество между власти, граждански организации и специалисти да продължат и при
подробното устройствено планиране и реализацията на проектите, за да се постигнат
желаните резултати за добър микроклимат в гр. Варна, с малка концентрацията на общ прах
и фини прахови частици във въздуха и ниски нива на транспортния шум.
13. Крайбрежната ивица на Варна, определена с ПУП от 2002 г. за урбанизиране като
Градската брегова зона с предназначение за рекреация в предложения ОУП се превръща в
зона за обществено обслужване и увеличава показателите си за застрояване в нарушение на
ЗУЧК. Считаме това за недопустимо!
Предлагаме поради влизането в сила на ЗУЧК, територията да бъде отбелязана като
Зп – градски паркове и градини, с възможност за устройване на подзони за застрояване за
рекреационни функции, но с параметри, отговарящи на изискванията на ЗУЧК, и след
широко и информирано обществено обсъждане, с ясни критерии за измерване и отчитане
одобрението на обществеността.
14. Липсва взаимна обвързаност между ОУП и Общинския план за развитие за 2007 -
2013 г., въпреки специалните Методически указания на МРРБ от 2006 г. за това.
Представянето им пред обществеността показа, че двата документа поставят абстрактни
цели, без обвързаност с реални практически политики и по този начин остават с
пожелателен, неясен и често нереалистичен характер.
Настояваме СПН на ОУП да обвържат Общинския план за развитие (ОПР) със
заложеното в ОУП съобразно Методическите указания на МРРБ от 2006 г. и едновременно
с това се актуализира ОПР. Предвижданията на ОУП да се изведат приоритетно и да се
включат в ОПР.

Необходимите отчуждителни процедури за всяко предвиждане на ОУП също да
намерят своето място в приоритетната му рамка и съгласно предложението ни към СПН, тя
да стане част от ОПР. Това ще даде възможност за последователно, приоритетно и реално
изпълнение на тези мероприятия в предварително определен в СПН срок .
15. С оглед многото и съществени възражения, планът би следвало да претърпи
съществена преработка, поради което е необходимо решението на НЕСУТРП и ОЕСУТ да
включва изричната препоръка към кмета в процеса на изработването на нов ОУП да не
допуска изработване на проекти за нов ПУП или на проект за изменение на ПУП по реда на
чл.133 ал.7 от ЗУТ.
16. Настояваме протоколите от всички проведени обществени обсъждания да бъдат
публикувани на сайта на Община Варна.
17. При определянето на членовете на комисията, която ще разглежда и обобщава
възраженията и становищата по ОУП, кметът на Община Варна да включи в нея
представители на гражданските организации, които те сами да определят.
IV. Заключителни думи.
Настоящото ОБЩО СТАНОВИЩЕ обобщава по непротиворечив начин всички
изразени желания при проведените обществени обсъждания и е подкрепено с подписите на
всички инициативни комитети, създадени от живеещите в различните райони и населени
места на Община Варна, за да защитят своите интереси. Становището вече е одобрено по
принцип от някои, но ще бъде предоставено на всички кметове на райони и на населени
места за мнение по отношение на предвижданията за техните територии, включително и на
кметовете на местата, в които няма създадени инициативни комитети.
Това ни дава основание да очакваме, че ако се извърши допитване до гражданите по
реда на Закона за пряко участие в държавната власт и местното самоуправление, нашите
препоръки към проекта за ОУП ще бъдат масово подкрепени. Oт друга страна, това ще
забави приемането на ОУП, а разходите за местен референдум ще натоварят допълнително
общинския бюджет.
Ето защо, ако предложенията ни не се приемат, молим за своевременна, ясна и
конкретна мотивация защо е отхвърлено всяко едно от тях, както и за аргументи за ползата
и негативите от предложеното с проекта за ОУП и СПН към него, обявени за обществено
обсъждане - по всички аспекти, включително екология, икономическа целесъобразност,
начини и срокове за реализация.
Приложения:
1. Картен материал с отбелязани с кръгчета територии с необосновано проектирани
или променяни зони в тях. (към т.4).
2. Картен материал с предлагания от нас проект за ОУП на Община Варна.

11 ноември 2009 година
Град Варна


Граждански организации, подкрепили настоящото общо становище по обявения за обществено обсъждане ПП на ОУП на Община Варна и СПН към него, и процедирането му до окончателен проект на ОУП
11 ноември 2009 г:

Инициативен комитет на граждани „Изгрев”Диана Босева
Инициативен комитет на граждани „Сотира”Маргарит Калев
Инициативен комитет на граждани „Възраждане”Иван Бенев
Инициативен комитет на граждани „Виница”Панчо Янакиев
Инициативен комитет на граждани „Казашко” Василий Филипов
Инициативен комитет на граждани „Звездица”Златко Кузманов
Инициативен комитет на граждани „Владиславово”Георги Ковачев
Инициативен комитет на родители и граждани Александър Христов
Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията Юлиян Чолаков
Българско дружество за защита на птицитеИвайло Иванов
Обществен център за околна среда и устойчиво развитие Илиян Илиев
Гражданско сдружение „Зелена Варна” Кръстю Кръстев
Сдружение с нестопанска цел „Обединено гражданско сдружение” Кънчо Бонев
Партия „Зелените” МО Мария Христова, Александър Асенов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Мерише: 2012-06-16 14:27:32 |

Лейдис енд жентълмен, на пияните пиано, на сопраното - сопа, на печелившите - печат в полза на хората!!! Това звучи гордо - целия ОУП е е дна черна дупка на интереси и още нещо. Купил парцелчето и давай още - още и още - ще живее 500 г. То османците не са оцеляли толкоз, а какво говорим за ОУП хрантутниците?

Гражданин на Варна: 2012-06-16 14:27:32 |

Абе тия си правят каквото си искат. Време е да им дадем урок. Като толкова искат да крадат - да си им дадем една територия от Варна и да си е тяхна - примерно Максуда (техните хора са там) - хранят ги по избори и да си ги хранят по принцип. Янко Станев да си ги хрантути до дупка - да им угажда и да ги обгрижва. Най-великия седесар - мангал.

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии