Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Обявиха първия търг по проекта "Супер Бургас".


Поръчката е за прединвестиционно проучване на проекта за изграждане на "Зона за обществен достъп на интермодален пътнически терминал Морска гара, жп гара, Автогара Бургас".

Възложител е "Зона за обществен достъп-Бургас" АД. Дружеството е с акционери Национална компания "Железопътна инфраструктура", Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Национална компания БДЖ, "Пристанищен оператор Бургас" и община Бургас. То беше регистрирано на 15 септември с цел проектиране, изграждане и експлоатация на интермодален терминал, зона за обществен достъп в град Бургас, съобщи изпълнителният директор Павел Маринов.

Поръчката за прединвестиционното проучване е първият етап от проекта за реализация на "Супер Бургас". Става дума за следните дейности:
- проучвания за определяне на подходящо местоположение на обектите и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове
- инженерни проучвания (геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки) и геодезически проучвания
- проучвания и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти
- технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология - за обекти, при които технологичното решение е определящо
- технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант
- обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги
- проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство, както и форми на взаимодействие с неправителствени организации
- вариантни проучвания за рехабилитация на съществуващи и за изграждане на нови енергийни мощности, за обезпечаване на потреблението на територията на ЗОД Бургас
- специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура
- микросеизмично изследване - за енергийни, хидротехнически, транспортни и други специфични обекти.

Срокът за изпълнение е 90 дни. Гаранцията за участие е 1500 лв., а за изпълнение - 5% от стойността по договора.

Участникът следва да има оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка, не по-малко от 10 млн. лв. за последните три години - 2006, 2007 и 2008 г., като е изпълнил минимум три подобни договора.

Процедурата е открита. Критерият за оценка е икономически най-изгодната цена при показатели основни параметри на прединвестиционното проучване с тежест 50%, срок за изпълнение - тежест 10%, цена - тежест 40%.

Срокът за получаване на документи е до 22 януари, оферти се подават до 1 февруари, отварянето е на 2 февруари.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии