Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Новият Закон за Защите на Конкуренцията влезе в сила

На 02.12.2008г., влезе в сила новият Закон за защита на конкуренцията, публикуван в Държавен вестник, брой 102 от 28 ноември 2008г.

 

Законът бе изготвен от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с Италианския орган по конкуренция, тунинг партньор по проект по програма ФАР на ЕС.

Основната цел на закона е да се хармонизира българското законодателство с последните достижения на правото на Общността и да се гарантира по- ефективна защита на правилата на конкуренция. Законът определя Комисията за защита на конкуренцията като национален орган по конкуренция, който има правомощието паралелно да прилага както националните, така и европейските правила. С оглед гарантиране на единното и непротиворечиво прилагане на правото на конкуренция, законът подробно урежда компетентността и формите за сътрудничество на КЗК с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренция на страните-членки на ЕС.

Сред основните промени в нормативната уредба са новият метод за определяне размера на имуществените санкции за нарушения на закона. Те ще се определят в процент от оборота на предприятията за предходната финансова година, а не в абсолютна сума, както досега. Предвидени са и санкции за неизпълнение на решенията на комисията, както и за предоставяне на непълна или заблуждаваща информация.

Уредена е и възможност за освобождаване от имуществена санкция или намаляването й, за предприятия, които доброволно сътрудничат на комисията за разкриване и доказване на картели.

Нови за комисията са правомощията да налага временни мерки и да одобрява поемане на задължения, предложени от предприятията. Временните мерки ще се налагат в неотложни случаи, за да се избегне риска от сериозни и непоправими вреди за конкуренцията.

Премахната е оборимата презумпция за господстващо положение – пазарен дял по-голям от 35 на сто, каквато съществуваше в отменения закон, тъй като високият пазарен дял сам по себе си не е доказателство за съществуването на господстващо положение.

Променен е прагът, над който участниците в концентрации са задължени да уведомят КЗК. Досега той беше 15 млн.лв., а с новия закон се увеличава на 25 млн.лв.  Въведен е и втори кумулативен критерий – оборот на всяко едно от поне две от предприятията-участници в концентрацията или оборот на предприятието-обект на придобиване на територията на Република България през предходната финансова година над 3 млн.лв.  Целта е да се избегне контрол на концентрациите, които не оказват съществено влияние върху конкуренцията на националния пазар.

Законът съдържа засилени гаранции за защита на правата на страните в производството, както и на конституираните заинтересовани лица. Въвежда се един междинен акт в производството- определение, с което комисията предявява твърденията си за извършено нарушение.

         В закона е уредена и материята за нелоялна конкуренция. Изцяло нови са съставите относно имитацията на домейн или интернет страница. Новост за ЗЗК е и уредбата за заблуждаващата и неразрешена сравнителна реклама, която досега съществуваше в Закона за защита на потребителите.

Законът предвижда възможността за подаване на искове за обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушения на конкуренцията. Право на обезщетение имат всички физически или юридически лица, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях. Регламентирано е, че исковете за обезщетение по ЗЗК се предявяват по реда на ГПК.

         За да се осигури по-голяма прозрачност и публичност в дейността на КЗК ще се създаде електронен регистър за издаваните от комисията актове.

         Заварените при влизането в сила на новия ЗЗК незавършени производства по преписки пред комисията се приключват по реда на отменения закон.

        Пълния текст на новия ЗЗК може да видите тук.

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии