Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Нова курортна зона строят край Кранево

Дават зелена линия за нова курортна зона в село Кранево, информира selo.bg.

 

Периодът за реализация на инвестиционните проекти е от 2009 до 2011 година.

Проектоплан третира устройството на територия с площ 283 дка, разположен северно и източно от с. Кранево с граници: - на север – с корекция на коритото на река Краневска и със земно-насипна дига на ПР „Балтата” (съгласно Плана за управление); - на изток-югоизток – с плажната ивица и Черно море; - на юг – с регулацията на с. Кранево; - на запад – с коритото на р. Краневска и масив 3.

Застрояването предвижда изграждане на курортна зона. Капацитетът на зоната е 1150 души.

От общо 46 поземлени имота са обособени 94 УПИ, в т.ч.:

- 71 за изграждане на хотели, вили и къщи за постоянно обитаване с плътност на застрояване 50%, етажност от 3 до 5 (височина от 10 до 15 m - , Кинт=1,5 и озеленена площ 50%;

- 2 за акваленд;

- 13 за обществено обслужване – обекти за хранене, търговия, административни услуги (плътност на застрояване – до 50%, Кинт=1,0; максимална етажност – до 3 етажа);

- 2 за техническа инфраструктура и ПС; - 3 за обществено озеленяване;

- 3 за алеи.

Проектопланът е съобразен с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 на Наредба №7/2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, съгласно който курортите се застрояват съобразно следните нормативи, отнесени към нето територията:

1. плътност на застрояване (П застр.) - до 30 на сто;

2. интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,5;

3. озеленена площ (П озел.) - 50 на сто в т.ч. ½-ра с дървесна растителност.

Проектопланът е съобразен със специфичните изисквания на Наредба №14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите – чл. 24 относно опазването на курортите чрез създаване на охранителната зона "А" със строг охранителен режим, която обхваща морските плажове, морската вода и прилежащата им част от сушата с широчина не по-малко от 100 м и съответната част от морето на дълбочина до 20 м. Реализацията на ПУП-ПРЗ на масива в Кранево ще окаже незначително отрицателно въздействие върху видовете от орнитофауната, които са в предмета и целите на опазване на защитена зона “Батова”, като съответно няма да се потисне мигрирането и размножаването им, твърдят инвеститорите.

 


 Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии