Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Недопускане и отстраняване на незаконното строителство


1. Кога един строеж е незаконен?

Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва: в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план и без строителни книжа; без съгласувани инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж; при съществени отклонения от съгласувания инвестиционен проект по чл.154, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 ЗУТ; със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на този закон.
В някои случаи, строежът, въпреки че не отговаря на всички изисквания, посочени в ЗУТ не е незаконен, а строеж с нарушение. Това са хипотезите, когато строежът се извършва:
1. без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т.5 - 8 от ЗУТ, които не са поискани и разрешени от одобряващия орган преди изпълнението им;
3. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи;
4. без осигурен от възложителя строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
5. без да е съставен протокол за строителна линия и ниво и без да е заверена заповедната книга.

2. Кой констатира незаконните строежи?

Разкриване и констатиране на незаконно строителство имат право и са длъжни да извършват ДНСК, РДНСК и общинската администрация (кметство, район).

3. Какви са последиците при извършване на незаконен строеж?

Всички незаконни строежи, извършени след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията - 26.07.2003 г. подлежат на премахване.
За незаконният строеж се издава заповед за спиране на строителството, забранява се достъпа до строежа, след което се премахва със заповед на Началника на ДНСК. На нарушителя се налага глоба или имуществена санкция.
Узаконяване на незаконни строежи се допуска само при определени условия /вж.отговор 6/.

4. Как се извършва премахването на незаконни строежи?

Незаконните строежи се премахват въз основа на заповед за премахване, издадена от Началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.
В заповедта за премахване първо се дава възможност нарушителя сам да премахне незаконния строеж, а ако не го изпълни в определения срок, принудително го премахват органите на ДНСК за сметка на нарушителя. За строежи, които представляват промяна на предназначението на сгради, съоръжения или части от тях, както и за строежи, за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти, но се издава разрешение за строеж, принудителното премахване се извършва от общината (района).

5. Подлежи ли на обжалване заповедта за премахване?

Заповедта за премахване е индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по съдебен ред, чрез органа, който го е издал.

6. В кои случаи се узаконяват незаконните строежи?

Незаконните строежи могат да бъдат узаконени, ако са извършени до 26.07.2003 г., най-късно до 26.01.2004 г. е подадено искане от собственика на строежа до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж и ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби на Закона за устройство на територията.

7. Кой издава актът за узаконяване?

Актът за узаконяване се издава от органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж - гл. архитект, областния управител или Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Възможността за узаконяване на незаконните строежи е временна и се отнася само за тези от тях, които са изпълнени до 26.07.2003 г.

8. Ако съм извършил незаконен строеж може ли да ми се издаде разрешение за нов строеж в същия парцел?

Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същия не бъде премахнат или узаконен.

9. Старият собственик на имота е строил незаконно в него. При тази хипотеза на новия собственик може ли да му се разреши да строи?

На новия собственик може да се издаде разрешение за нов самостоятелен строеж, но той не може да пристроява, надстроява или преустройва съществуващото в имота незаконно строителство.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии