Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД                                    
1000 София, ул. "Васил Левски" № 1
тел. 02/ 930 63 22, 02/ 930 63 33, факс 02/ 930 63 21
http://www.nasbank.bg

"Насърчителна банка" АД е създадена в началото на 1999 г. Основен акционер е държавата, представлявана от Министерството на финансите.
"Насърчителна банка" АД съсредоточава ресурсите си в следните сфери на икономиката:
•    оказване на финансова подкрепа за ефективни икономически инициативи и бизнес проекти за малки и средни предприятия;
•    стимулиране на развитието на експортните възможности на страната.
Основната форма за насърчаване и стимулиране на икономическите субекти е предоставянето на кредити за реализация на инвестиционни проекти за създаване на нови предприятия, окрупняване и модернизация на съществуващи и разширяване на износа при изгодни за кредитополучателите условия.
Съгласно Закона за малките и средните предприятия (чл. 3 и чл. 4) малки и средни предприятия са: микропредприятията, малките предприятия и средните предприятия.
Микропредприятия са малките предприятия със средносписъчна численост на персонала до 10 души.
Малки предприятия са предприятията, които:
    1.  имат средносписъчна численост на персонала до 50 души, и
    2.  имат годишен оборот до 1 000 000 лв. или стойността на дълготрайните им материални активи е до 800 000 лв., и
    3.  са независими.
Средни предприятия са предприятията, които:
    1.  имат средносписъчна численост на персонала до 100 души, и
    2.  имат годишен оборот до 3 000 000 лв. или стойността на дълготрайните им материални активи е до 2 400 000 лв., и
    3.  са независими.
Не са малки и средни предприятия публичните дружества по смисъла на чл. 83а от Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества, както и предприятията, които извършват по занятие банкови, застрахователни сделки, сделки с ценни книжа, организиране на хазартни игри или производство и търговия с вино и спиртни напитки.

Банката предлага четири програми за инвестиционно кредитиране:
•    "Инвестиционно кредитиране на малки и средни предприятия"
•    "Дългосрочно инвестиционно кредитиране"
•    "Експортно финансиране"
•    "Повишаване конкурентоспособността на българското производство"

ПРОГРАМА "ИНВЕСТИЦИОННО КРЕДИТИРАНЕ НА МАЛКИ И
СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ"
Кой отговаря на условията за кандидастване?
Фирми, регистрирани в страната, които отговарят на критериите за малки и средни предприятия, заложени в Закона за малките и средните предприятия.
Какви инвестиции отговарят на условията за финансиране?
Всяка инвестиция в страната, осъществявана от съществуващо, новосъздадено или приватизирано предприятие, което се нуждае от средно и дългосрочно финансиране, като например:
•    покупка на земя и сгради;
•    обзавеждане за офиси и магазини;
•    покупка на машини, оборудване и транспортни средства (включително употребявани);
•    покупка на нематериални активи (като лицензи и патенти);
•    оборотен капитал като част от финансирания инвестиционен проект.
Не отговарят на условията за финансиране:
•    търговия с недвижими имоти;
•    покупко-продажба на ценни книжа или други финансови сделки (портфейлни инвестиции);
•    покупка на миноритарни дялове и пакети от акции от предприятия;
•    рефинансиране (банката не отпуска средства за погасяване на задължения към други финансови институции; не се възстановяват средства, вече вложени в реализацията на проекта).
Размер на кредитите
До 75% от стойността на инвестиционния проект могат да бъдат финансирани от програмата за кредитиране на малки и средни предприятия. Останалата част от проекта следва да бъде финансирана със собствени средства на кредитоискателя. Кредитите са с минимален размер 50 000 лв. и максимален размер 400 000 лв.
Условия по кредитите
Кредитите се предоставят със срок на погасяване от 1 до 4 години. Погасяването на главницата започва след гратисния период, който е до 1 година. Погасяването на главницата и лихвите се договаря индивидуално с всеки кредитополучател.
Обезпечението трябва да съответства на обичайната банкова практика и действащото в страната законодателство.

ПРОГРАМА "ДЪЛГОСРОЧНО ИНВЕСТИЦИОННО КРЕДИТИРАНЕ"
Кой отговаря на условията за кандидатстване?
Фирми, регистрирани в страната, които отговарят на критериите за малки и средни предприятия, заложени в Закона за малките и средните предприятия.
Какви инвестиции отговарят на условията за финансиране?
Всяка икономически и екологосъобразна инвестиция в страната, в отраслите промишленост (включително преработване на селскостопански продукти), туризъм, енергетика, транспорт, телекомуникации, в сферата на услугите, териториалното и селищно развитие и др. Предмет на инвестиция могат да бъдат:
•    инфраструктурни съоръжения;
•    покупка на земя и сгради;
•    обзавеждане за офиси и магазини;
•    покупка на машини, оборудване и транспортни средства (включително употребявани);
•    покупка на нематериални активи (като лицензи и патенти);
•    оборотен капитал като постоянна част от финансирания инвестиционен проект.
Не отговарят на условията за финансиране:
•    покупко-продажба на ценни книжа или други чисто финансови сделки (портфейлни инвестиции) и покупка на дялове и пакети от акции от предприятия;
•    рефинансиране (банката не отпуска средства за погасяване на задължения към други финансови институции);
•    селско стопанство;
•    военна промишленост;
•    жилищно строителство и строителство на административни сгради и офиси с нетърговска цел;
•    здравеопазване;
•    общо образование;
•    преработка и търговия с тютюн;
•    хазартни игри;
•    преработка на някои селскостопански продукти.
Размер на проектите
Общата стойност на проекта, за който се търси финансиране, не трябва да е по-малък от 40 000 EUR и по-голям от 10 000 000 EUR. Размерът на собственото участие на кредитоискателя във финансирането на проекта следва да бъде минимум 25% от неговата стойност.
Минималният размер на всеки кредит е равен на 20 000 EUR, а максималният размер - на 1 000 000 EUR или равностойността на всяка валута, активно търгувана на международните финансови пазари.
Условия по кредитите
Кредитите се предоставят за срок от 4 до 10 години. Погасяването на главницата започва след гратисния период, който е в съответствие със срока на въвеждане в експлоатация на проекта, но не повече от 3 години. Погасяването на главницата и лихвите се договаря индивидуално с всеки кредитополучател.
Обезпечението трябва да съответства на обичайната банкова практика и действащото в страната законодателство.

ПРОГРАМА "ЕКСПОРТНО ФИНАНСИРАНЕ"
Кой отговаря на условията за кандидатстване?
Фирми, регистрирани в страната, които отговарят на критериите за малки и средни предприятия, заложени в Закона за малките и средните предприятия.
Предназначение на кредитите
Кредитите за финансиране на експорта се отпускат за:
•    закупуване на суровини и материали (вносни или с местен произход) с цел производство на стоки за износ;
•    закупуване на стоки за износ.
Не отговарят на условията за финансиране:
•    искания за кредит с цел рефинансиране на задължения към други финансови институции.
Колко средства могат да бъдат предоставени?
Максималният размер на всеки кредит е 1 000 000 лева.
Условия по кредитите
Кредитите се предоставят със срок на погасяване в зависимост от сроковете на реализация на експортната сделка, но не повече от 18 месеца. Погасяването на главницата и лихвите се договаря индивидуално с всеки кредитополучател.
Обезпечението трябва да съответства на обичайната банкова практика и действащото в страната законодателство.
 
ПРОГРАМА "ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО"
Кой може да кандидатства за кредит?
Всички местни юридически лица и еднолични търговци с минимум 2 годишен опит в бранша, в който се осъществява инвестицията.
Какви проекти отговарят на условията за финансиране?
Всяка икономически обоснована инвестиция в:
•    нови технологии и технологични линии;
•    нови машини, съоръжения и оборудване;
•    производството на екологично чисти продукти и в съоръжения, допринасящи за подобряване опазването на околната среда;
•    покупка на патенти и лицензи, касаещи основната инвестиция;
•    ноу-хау и за обучение на кадри за реализация на основната инвестиция;
•    оборотен капитал като част от финансирания инвестиционен проект.
Основните критерии за оценка на инвестиционните проекти са:
•    принос на инвестицията към подобряване на качеството, намаляване на себестойността на произвежданата продукция или услуга, повишаване производителността на труда;
•    създаване на предпоставки за производство на конкурентоспособни на съответните пазари продукти/услуги (съществуващи и нови);
•    осигуряване на финансова стабилност и растеж на фирмата-инвеститор.
Какви проекти не отговарят на условията за финансиране?
•    покупка на употребявани машини, оборудване и транспортни средства, както и покупка на недвижими имоти;
•    покупка на ценни книжа и дялове от предприятия;
•    рефиансиране (банката не отпуска средства за погасяване на задължения към други финансови институции);
•    инвестиции в следните сектори на икономиката:
- селско стопанство;
- преработка на някои селскостопански продукти;
- преработка и търговия с тютюн;
- военна промишленост;
- здравеопазване;
- общо образование;
- жилищно строителство и строителство на административни сгради и офиси с нетърговска цел;
- хазартни игри.
Размер на кредитите
Минималният размер на всеки кредит е 20 000 EUR, а максималният - 1 000 000 EUR.
Размерът на собственото участие на кредитоискателя във финансирането на инвестицонния проект следва да бъде минимум 25% от неговата стойност.
Условия на кредитите
Кредитите се предоставят за срок от 4 до 10 години. Погасяването на главницата започва след гратисния период, който е в съответствие със срока на въвеждане в експлоатация на проекта, но не повече от 3 години. Кредитите се договарят с пазарен лихвен процент и се погасяват по индивидуално договорен с всеки кредитополучател погасителен план.
Обезпечението трябва да съответства на обичайната банкова практика и действащото в страната законодателство.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направихме Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии