Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

МОСВ върна доклада за ОВОС на нефтопровода Бургас – Александруполис

 

Министерство на околната среда и водите постави отрицателни оценки на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на приложения към него доклад за оценка на степента на въздействие върху зоните от Натура 2000 (ОСВ) за инвестиционно предложение „Нефтопровод за суров нефт Бургас – Александруполис” за участъка от нефтопровода на територията на Република България.

 

В двата доклада има неясноти и съществени пропуски, поради което МОСВ ги връща за доработване на възложителя „Транс Болкан Пайплайн Б.В. – клон България”.

 

Мотивите за връщането са подробно описани в писмо на МОСВ до възложителя, като основните са:

 

1. В документацията по ОВОС не са разгледани равностойно двете алтернативи за претоварване на нефта. Основно е разгледан вариантът “буйове” или т. нар. ЕЗП - единична закотвена платформа, откъдето нефтът ще се транспортира чрез подводни тръбопроводи до бреговата помпена станция за разтоварване в границите на Бургаския залив. На практика другият възможен технологичен вариант - “Jetty”, „кей”, „пирс” или както е назован „естакада”, е разгледан в недостатъчна степен. Не са представени всички възможни варианти, но в представения доклад се приема, че той е по-неподходящ, без това да е подкрепено с данни и доказателства.

 

2. В доклада за ОВОС няма категорична оценка как конкретно би се отразил един разлив на риболова, мидените ферми, туристическата и развлекателната индустрия, недвижимите имоти и т.н.

 

3. Не са посочени конкретни мерки за борба с разливите, като е направена препратка, че това ще се разгледа в бъдеще.

 

4. Предвидените в доклада мерки не гарантират, че при възникване на аварии няма да бъдат нанесени необратими щети върху залива като цяло, както и на флората и фауната и туризма.

 

Възложителят разполага със срок до два месеца от получаване на бележките да отстрани посочените пропуски и да представи в МОСВ допълнени доклади по ОВОС и по ОСВ за нова оценка на качеството. Срокът за тази оценка е 30 дни след внасянето на допълнените доклади в МОСВ.

 

Само ако двата доклада бъдат оценени с положителни оценки, може да се пристъпи към продължаване на процедурата по ОВОС - организиране на срещи за обществено обсъждане със засегнатите общини и кметства на българска територия.

 

Организирането на срещите е задължение на възложителя, като трябва да бъде осигурен обществен достъп до документацията по ОВОС най-малко в продължение на 30 дни преди насрочените дати за срещите за общественото обсъждане.

 

Съгласно договорености с гръцката страна, ще бъде направено възможното срещите за обществено обсъждане на документацията по ОВОС за участъка от нефтопровода на българска територия и за участъка на гръцка територия да бъдат съгласувани и координирани.

 

Съгласно българската нормативна уредба министърът на околната среда и водите следва да се произнесе с решение по ОВОС в срок до 45 дни след последната среща за обществено обсъждане.

 

Източник: МОСВ

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии