Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

КЗК реши: Достъпът до Централния кредитен регистър на БНБ не противоречи на закона
Достъпът до централен кредитен регистър за компании, различни от банки или финансови институции, се прецизира, за да се защитят личните данни на кредитополучателите
Комисията за защита на конкуренцията реши, че чл.56 и чл.62, ал.5 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Наредба № 22 за Централен кредитен регистър на БНБ не противоречат на разпоредбите на ЗЗК.
Производството е образувано по искане за становище от «ОМВ България» ООД. Според дружеството законовата уредба и наредбата ограничават свободния достъп до Централния кредитен регистър (ЦКР) на търговски дружества, предоставящи кредити на трети лица. Това ги затруднява при изчисляване на кредитния риск и дължимите обезпечения по кредитите и ги поставя в неравностойно положение по отношение на банките и финансовите институции на пазара на кредитиране.
При изготвяне на своето становище КЗК взе предвид, че банките и небанковите финансови институции, които са задължени да подават определена информация към регистъра, на практика участват в създаването на този информационен продукт. При ползването на данни от ЦКР те се подчиняват на правилата за опазване на банковата, професионалната, търговската и лична тайна.
КЗК отчете, че дейността по кредитиране, осъществявана от търговските дружества, е съпътстваща основната им стопанска дейност, за разлика от банките и финансови институции. В този смисъл са налице съществени разлики в характера на кредитните услуги, предоставяни от  двете категории стопански субекти, и не би могло да се твърди, че е налице неравнопоставеност между тях.
Комисията взе предвид и факта, че ЦКР има единствено спомагателна функция при оценката на кредитния риск, а информацията в него би могла да бъде получена и пряко от кредитираното лице или от други публични регистри.
Анализът на КЗК е подкрепен и със заключенията на Европейската комисия, направени в Секторния анализ за банкирането на дребно. Според Комисията достъпът до централен кредитен регистър за компании, различни от банки или финансови институции, следва да бъде преценен с оглед на националните правила за защита на личните данни. Нещо повече, подчертава се, че широкият достъп до данните в регистъра води до риск за кредитния рейтинг на определени потребители пред една група кредитодатели в случай на забава на плащания към друга група кредитодатели.
В заключение КЗК прие, че евентуалното предоставяне на достъп до ЦКР на търговски дружества, извън посочените в ЗКИ, може сериозно да накърни интересите на кредитополучателите и да създаде възможност за неправомерно използване на защитена информация. 

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии