Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Кога се налага възбрана върху недвижим имот на длъжника ? Последици

Преди да се навлезе в конкретната тематика за възбраната, е нужно да се знаят някои общи положения.

 

Възбраната е една от обезпечителните мерки, заедно със запора на движими вещи, запора върху вземания на длъжника и някои други подходящи мерки, определени от съда.

 

Чрез тях се обезпечава изпълнението на парични вземания (притезания), в противен случай има опастност съдия-изпълнителят да не открие в деня на изпълнението,  никакви вещи или изобщо каквито и да е права на длъжника, с които да бъде удовлетворено вземането (притезанието) на взискателя.

 

При липсата на обезпечителни мерки, длъжникът може да поврежда, унищожава или укрива вещи; да погасява по давност неупражнени права; симулативно или измамно да прехвърля имуществени права с цел да осуети изпълнението върху тях.

 

Обобщено казано, обезпечителните мерки защитават кредитора (взискателя), от небрежното или умишлено поведение на длъжника.

 

А сега по-конкретно към темата за възбраната.

 

Възбраната е разпореждане на съдия-изпълнителя, с което определена недвижима вещ (недвижим имот) на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея, и тя се предава на самият длъжник или на трето лице, за да я пази, докато бъде продадена.

Възбраната като способ (мярка), цели да обезпечи успешният изход на  изпълнението на парични вземания (притезания) върху недвижим имот, като запази физическата цялост на имота, както и принадлежността му към имуществото на длъжника (да не бъде продаден, дарен, прехвърлен).

 

За да бъде наложена възбрана върху недвижим имот на длъжника са нужни две предпоставки:

 

Първо: Да е налице започнал изпълнителен процес.

Второ: Да е налице секвертируемост на недвижимият имот-тоест закона да позволява принудителна продажба на този имот. Недопустима е възбрана върху несеквертируем имот.

 

Тук се налага да направя едно уточнение, кой имот е несеквертируем-тоест, имот който не може да бъде продаван принудително според закона.

 

Несеквертируем имот е жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава.

 

Но тя може да бъде продадена ако отговаря на условието: отделните етажи или части от етажи, да могат да се използват самостоятелно, без значителни преустройства и без неудобства по-големи от обикновените. В противен случай върху надвишаващата част не може да бъде наложена възбрана.

 

За да се счита възбраната за наложена, е нужно:

 

Първо: Да се връчи на длъжника призовка за доброволно изпълнение с точно посочване на възбранения имот.

Второ: Да се впише от съдията по вписванията, в чийто район имотът се намира, писмото на съдия-изпълнителя, с което той налага възбраната. Вписването цели да оповести на трети лица, наложената възбрана. Като третите лица могат да бъдат примерно хора с намерение да купуват същият имот.

 

Възбраната дава правомощие на съдия-изпълнителя да продаде възбранения имот на публична продан, както и да извършва до продажбата управителни действия спрямо него, като спазва законовите разпоредби.

 

От друга страна възбраната задължава длъжника да не извършва действия на разпореждане с възбранения имот, както и да не изменя, поврежда или унищожава имота. Трябва да се подчертае, че тези задължения се пораждат за длъжника от  деня на призовката, макар и възбраната да не е още вписана в съответната Агенция по вписвания. Нарушаването на тия задължения е въздигнато в престъпление.

 

В заключение ще ви поясня последиците на възбраната спрямо трети лица.

 

Ако длъжникът, предприеме действия на разпореждане с възбранения имот в полза на трето лице, то трябва да се знае, че тези разпореждания са недействителни.

 

Щом веднъж възбраната е вписана, всякакви разпореждания на длъжника с имота са недействителни. Без значение дали третото лице е знаело за възбраната или не е знаело, без значение  дали, е придобило възбранения имот от длъжника възмездно или безвъзмездно или дали е получило владение на имота.

 

Трети лица(купувачи и др.), трябва да знаят, че когато възбраната е вписана, длъжникът все още може да не е получил призовка и да не знае за нея, но и в този случай всякакви негови действия на разпореждане с имота са недействителни.

 

След вписване на възбраната, дори съдебна спогодба между взискател и длъжник е недействителна.

 

Накрая ще си позволя един съвет към купувачите на недвижими имоти. Винаги преди да сключите сделка, проверявайте дали няма наложена възбрана върху имота.

Петко Литов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Сашо Петров: 2017-09-07 09:49:11 |

2001 купих имот.2013 стария собственик има задължения.ЧСИ налага възбрана на имота,който е мой,заради задълженията на стария собственик.Това е направо сомоуправство

Тихомир Трифонов: 2015-08-19 13:52:44 |

Здравейте, интересувам се от покупката на имот, продаван от ЧСИ. Върху имота има наложени възбрани от няколко Банки, изпълнителното дело е от 2012 г.. През 2013 г. единият от собствениците на имота /имота е СИО/ е отдал за ползване под наем /фиктивно на символична цена, имота е празен от години/ имота на дружество /ЕООД/ собственост на сина им. Има ли правен ред аз да защитя моя интерес, при евентуално кандидатстване за покупка на имота. Само да добавя ще ползвам банков кредит за покупката на имота, но Банката на 100 % не би се съгласила на финансиране при наличието на такъв вписан договор за наем върху имота за срок от 10 години. С уважение,

Железов: 2012-06-16 14:27:32 |

Ако един съдия-изпълнител е наложил възбрана в полза на един или няколко взискателя, то може ли друг съдия-изпълнител да наложи също възбрана в полза на друг взискател и да продаде недвижимата собственост в негова полза. Ако втория съдия-изпълнител не е наложил възбрана може ли той да продаде на търг имота, за който вече има възбрана от първия съдия-изпълнител?

николова: 2012-06-16 14:27:32 |

Здравейте!Имам следния въпрос.Дължа пари на частно лице.В момента ми е направил възбрана на имота ми.Какво значи възбрана? Моля обяснете ми го малко по на достъпен език,защото нищо не разбирам!Има ли някакъв срок в който трябва да му върна парите?Той има ли право да ми продаде имота ,ако до определен срок не му се издължа?Въобще какво се случва от тук насетне с моя имот?

Галин Ненов: 2012-06-16 14:27:32 |

Здравейте! Значи, ефектът на възбраната е от вписването й. Ако имота е продаден преди възбраната да е вписана или дори още преди самата обезпечителна заповед да е била издадена, т.е. при висящ процес досежно искането за издаване на обезпечителна заповед, няма как да Ви послужи същата след издаването й, тъй като имота вече не е в патриомониума на лицето, а е продаден/дарен и пр. на трето лице. За Вас остава възможността да атакувате разпоредителната сделка- нищожност, унищожаемост, и в конкретния случай- чл. 135 от ЗЗД/Павлов иск/.

Гергана: 2012-06-16 14:27:32 |

Здравейте колеги, имам следният въпрос. Възбраната върху недвижим имот следва имота или собственика на имота? В случая съм изискал възбрана от съда, но в хода на делото, длъжника е продал имота на друго лице преди издаване на заповедта. Ако получа заповедта, тази възбрана ще следва имота или собственика? Размерът на вземането е 300 000 лв, по договор за строителство, по който не е разплатена изградената сграда. разполагам с всички документи касаещи изпълнението на строитеството. По време на делото длъжника е продал сградата на друг. В момента имам уважена молба за издаване на възбрана върху имота. Ако издам същата при така променения собственик, няма ли да се направи възражение, че вече не е собственик и да не може да се наложи възбраната? Много благодаря!

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии