Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Какво трябва да направим ако искаме да предприемем топлоизолация на жилището, в което живе


Какво трябва да направим ако искаме да предприемем топлоизолация на жилището, в което живеем? Третират ли се тези действия като строеж?
 
Отговор от ДНСК
 
По отношение на желанието Ви да направите топлоизолация на семейното жилище следва да имате предвид, че във всички случаи, в които жилището е част от сграда в режим на етажна собственост, то фасадата  е обща част по смисъла на Закона за собствеността и управлението й принадлежи на общото събрание на собствениците.В зависимост от вида на строителните и монтажни работи, които се предвижда да се изпълнят, следва да се направи преценка от правоспособно лице, в коя от хипотезите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за разрешаване на строителството и според това да се изработи съответната документация.  В определени случаи ЗУТ допуска издаване на разрешение за строеж и без да се одобряват проекти.

Във всички случаи преценка по отношение на необходимостта от одобряване на проекти се прави от главния архитект на общинската администрация.
 
Как трябва да постъпим ако искаме да остъклим тераса на семейно жилище?
 
Отговор от ДНСК
 
По отношение на възможността за прилагане на облекчения ред по чл.147 ЗУТ или общия ред на чл.148 ЗУТ преценката е на главния архитект на общината (района).Намерението Ви да остъклите терасата на семейното жилище можете да изпълните като се снабдите с Разрешение за строеж, издадено от главния архитект на района в общинската администрация, без за това да е необходимо предварително изготвяне и одобряване на инвестиционни проекти, по реда на чл.147,ал.1,т.12 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като представите и становище от инженер-конструктор с указания за изпълнението на строежа.

Следва да се има предвид, че този ред не се прилага, когато балконът е разположен към първостепенната улична мрежа.

Задължително ли е ако искаме да извършваме  строителни дейности в собствен имот да имаме разрешение за строеж? Как и от кого се издава този документ?
 
Отговор от ДНСК

 
Задължително изискване е строежите да се изпълняват при влязло в сила разрешение за строеж.Разрешение за строеж може да се издаде само на собственика на имота или  на лице, на което е учредено право на строеж в чужд имот.

Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет - от главния архитект на района.В случай, че имате съмнения за допуснати нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, следва да се обърнете към администрацията на съответния район при Столична община, на територията на който е разположена жилищната Ви сграда. Съгласно Закона за устройство на територията общинската (районната) администрация осъществява контрол по прилагане на одобрените инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, както и по спазване на действащите нормативни актове за устройство на територията по отношение на строежите, които се извършват в териториалния обхват на района.

При констатирани нарушения, допуснати от извършителите на строежа, кметът на общината има правомощия да наложи глоби или имуществени санкции на нарушителите, както и да издаде заповед за спиране на строежа.В случай, че се констатира незаконен строеж, кметът на общината (района) е длъжен да уведоми Дирекцията за национален строителен контрол за предприемане на действия  по премахване.

Възможно ли е да свържем два апартамента намиращи се един под друг, за да направим по този начин мезонет? Какви стъпки да се предприемат?
 
Отговор от ДНСК
 
Технически е възможно изпълнение на отвор в междинната подова конструкция, разделяща двата апартамента. Връзката между двете нива се осъществява чрез този отвор и стълбище, които следва да бъдат определени като местоположение и конфигурация от проектант-архитект и отразени в изготвен за целта проект. Проектът трябва да включва задължително и част конструктивна, изготвена от проектант – конструктор, а при необходимост и други части, изготвени от съответни специалисти. За изпълнение на предвиденото свързване на двата апартамента е необходимо да бъде издадено разрешение за строеж по реда на чл.148 от Закона за устройство на територията. В цитираната разпоредба подробно е описан редът и необходимите документи за разрешаване изпълнение на строителство.

Каква е процедурата за преустройство на помещение? Могат ли да се променят одобрени инвестиционни проекти преди издаването на разрешението за ползване на строежа?
Отговор от ДНСК
 
След издаване на разрешението за строеж изменения в одобрените инвестиционни проекти се допускат само в обхвата на така наречените съществени отклонения по чл.154, ал.2,т.5,6,7 и 8 от ЗУТ.

Преценката за допустимост на измененията следва да бъде направена от проектанти имащи пълна проектантска правоспособност, както и от лицето , което ще извършва оценка на съответствието на проекта и от главния архитект на съответната община , който ще одобри проекта.

Измененията се допускат по искане на възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие от страна на заинтересованите лица по чл. 149, ал.2 на ЗУТ.

Допуснатите изменения се отбелязват със забележка в издаденото разрешение за строеж и се определят като допустими ( допускат се ) преди реализирането им.

Какво да направим ако искаме да преустроим жилищна сграда в хотел?
 
Отговор от ДНСК
 
В този случай следва да се одобри инвестиционен проект по всички части и да се издаде разрешение за строеж от главния архитект на общината по общия ред на ЗУТ.

За кои строежи не се открива строителна площадка, а само се заверява заповедна книга?

Отговор от ДНСК
 
За строежите от шеста категория по чл.147,ал.1, т.2,3,5, 7 и 8 на ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти се съставя Раздел II, на протокол образец № 2 „Определяне на строителна линия и ниво на строежа”.

За останалите строежи от шеста категория не се съставят актове и протоколи.

Редът и условията за съставяне на актове и протоколи са определени с наредба № 3 от 31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителство (ДВ бр. 72/2003 г.).

В някои случаи при вътрешни преустройства  без засягане на конструкцията на сградата не се налага съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяна на строителна линия и ниво. Преценката в тези случаи се прави от квалифицирани и технически правоспособни лица – участници в строителството.

Към кого да се обърнем, ако строителство на съседна сграда нарушава общия ред и замърсява околната среда?
 
Отговор от ДНСК

 
Множество граждани се оплакват, че в близост до кооперациите и блоковете им се строи. Често се работи от сутрин до вечер, включително през почивните дни. Освен с окаляния пейзаж около домовете, живущите в близост до своеобразните строителни площадки ежедневно са тормозени и от шума на машините и работниците. Те искат да знаят на кого могат да се оплачат и каква е процедурата.

Когато при извършване на СМР се нарушава установения обществен ред, замърсява се инфраструктурата, не се спазва необходимата хигиена и се нарушава спокойствието на гражданите, следва да се уведоми  съответната общинска администрация или районната такава по местонахождение на строежа.

С разпоредба на чл. 179, ал. 2 от ЗУТ са дадени правомощия на кметовете на общините да задължат със заповед собствениците на имотите да предприемат необходимите действия за осигуряване на сигурността, безопасността и спокойствието на гражданите.

Третира ли се промяната на предназначението на едно помещение като строеж?  Как се дава разрешение за експлоатацията му?
 
Отговор от ДНСК

 
Промяната на предназначението на дадено помещение се третира  от Закона   (ЗУТ) като нов строеж.

Това означава, че се налага изготвянето на инвестиционни проекти, които се внасят за одобряване в Общинската администрация и по-точно от Главния архитект на общината, в която се намира помещението.

Ако се извършва по-специфична промяна на предназначението, да речем в аптека или оръжеен магазин, това може да доведе до промяна на категорията му.

Издаването на разрешението за строеж се извършва в общината от Гл.архитект.

Има значение как са внесени и документите. Дали това е направено с комплексен доклад за съответствие на проектите изготвен от консултантска фирма надзорник или оценката ще се извършва от експертите на общината.

В първия случай издаването на Разрешение за строеж става  в срок от 7 дни , а във втория се извършва в рамките на един месец.

Пускането в експлоатация на помещението, зависимост от категорията му се извършва  от ДНСК или от Гл. Архитект.

Ако помещението е I, II или  III  категория се приема с назначаване на приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване от ДНСК( това отнема около 24 работни дни) , ако категорията е  IV или V-то се приема от Общината  като на финала се издава удостоверение за ползване от Главния архитект на общината или района.

Носи ли строителят отговорност за нанесени имуществени щети следствие на дефект на построената от него сграда? Кой следи за спазването на тези задължения на строителите?
 
Отговор от ДНСК
 
Съгласно разпоредбата на чл.163, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ строителят на съответния строеж носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия.

Самите новопостроени сгради са с 10 години гаранционен срок, в който възникналите проблеми се отстраняват за сметка на строителя, изпълнил строежа. Всичко това е добре да се фиксира и разпише надлежно в договорите, които гражданите подписват при възлагане на строителство на обект или при закупуването му.

Изискванията към строежите съгласно ЗУТ се регламентират с чл.169.

Строежите трябва да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията на нормативните актове и технически спецификации за опазването на околната среда по време на строителството.

Разпоредбите на чл.179, ал.2 и §2 от ДР на ЗИД ЗУТ предвиждат задължения за собствениците или лицата, които управляват строежите да ги поддържат в добро състояние и изискващия се вид, като контролът по изпълнението на това задължение е възложен  на общинската администрация в лицето на кмета.

Съгласно приетата от Столичен общински съвет (СОС), Наредба за поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (НПОЧТСО), почистването и поддържането на чистотата в сградите дворовете и прилежащите към сградите територии се осигурява от физическите или юридическите лица, които експлоатират и стопанисват сградата.

Според разпоредбата на чл.4, ал.1 от същата наредба, отговорност за почистването и поддържането на чистотата на уличните платна, площадите и прилежащите им части, пешеходните алеи, парковете, кварталните градинки, подлезите, надлезите и другите обществени места, носи кметът на района, освен ако кметът на Столична община е постановил друго. В обхвата на тази отговорност влиза и търсенето на административно – наказателна отговорност за излизане на транспортни средства с непочистена ходова част от строителни или промишлени обекти.

Съгласно Закона за пътищата (ЗП) функции по отношение опазването чистотата на общинските пътища от движение с непочистени от кал машини или превозване на насипни материали, позволяващи тяхното разпиляване имат общините.

И в двата случая наказателни постановления за санкциониране на нарушителите се издават от кмета на общината.

Съгласно чл.25, ал.2 от Закона за пътищата в обхвата на пътя е забранено, както  превозването на мокри товари, които наводняват пътното платно, така и влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

Къде да се  намерят нормативните изисквания за минимално отстояние на сграда от високоволтов електропровод на електропреносната надземна мрежа?
 
Отговор от ДНСК

 
Най-малките хоризонтални и вертикални светли разстояния между техническите проводи и остоянията до други съоръжения са определени с наредба № 8 / 1999г. за правилата и нормите за разполагане на технически проводи и съоражения в населените места. Наредбата е обнародвана в Държавен вестник , бр.72/ 13.09.1999г. и е влязла в сила от 12.09.1999 г.
Към момента в наредбата няма промени.

В какъв срок ДНСК издава разрешение за ползване на жилищна сграда?
 
Отговор от ДНСК
 
След като строителят подаде заявлението си и съпътстващите го документи с искане за насрочване на ДПК (приемателна комисия) в срок от 7 дни след постъпване на искането трябва да се назначи Комисия.

За насрочване  на Първото заседание на тази комисия законодателят не е фиксирал срокове. То се насрочва така, че да е възможно присъствието на всички членове на комисията. Случва се и самите строители да искат определена по-късна дата за насрочването на комисия с оглед на довършителни по документацията на строежа дейности.

След като се проведе първото заседание комисията има 10 работни дни за заседаване. Работата на Комисията завършва с издаването на протокол 16.

След последната дата за заседаване на Комисията, в срок от 5 дни началникът на ДНСК трябва да се произнесе с отказ или издаване на РП ( разрешение за ползване). Цялата процедура отнема около 1 месец.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com


 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

desi: 2012-06-16 14:27:32 |

преди 7 години е извършен ремонт на балкон,не са съборени носещи греди.пусната е жалба срещу нас..как да постъпим

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии