Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Инвестиционна среда


1. Институционална среда

- България има най-стабилната и предсказуема политическа обстановка на Балканите. Страната е член на НАТО от 29-ти март 2004 и член на ЕС от 01. 01. 2007 г.
- България е атрактивна за инвеститорите заради фактори като бързият растеж (4,5% БВП годишно), ниската инфлация (2,3% за 2003), ниските лихви, стабилните цени и заплащане на труда, ниските данъци, ниският бюджетен дефицит. Разходите за заплащане на труда в България възлизат на по-малко от 10% от средните за Европейския съюз.
- Инвестициите са с ниска степен на риск и висока възвръщаемост.
- В България са приети световните счетоводни стандарти.
- Няма данък капиталови приходи или данък лихви.
- България е страна по 52 международни споразумения за закрила и стимулиране на инвестициите на базата на реципрочността и по 55 споразумения за избягване на двойното данъчно облагане.

Законодателство

- Според законодателството инвестициите на стойност над 50 милиона евро получават безплатно държавен или общински терен, както и административна подкрепа. Във всяко друго отношение чуждестранните инвеститори са равнопоставени на българските. Когато международните договори на България предоставят по-благоприятни условия, то те имат предимство пред националното законодателство. Законодателството предлага и защита срещу отчуждаване.
- Законът за задълженията и договорите позволява на кредиторите да изискат задълженията към тях и компенсации за неизплащане на задълженията.
- Гражданският процесуален кодекс позволява разрешаването на споровете в чуждестранен съд, ако една от страните е резидент на друга държава. Българското законодателство за международния търговски арбитраж позволява разрешаването на граждански спорове за собственост от международен арбитраж, ако те са възникнали при международни икономически връзки, и ако едната от страните е резидент на чужда държава.
- Корпоративният данък печалба е 19,5%. Той ще стане 15% през 2005, като за райони с висока безработица този данък е нулев.
- Има възможност за закупуване на земя от изцяло чуждестранна компания, ако тя е регистрирана в България. Чужденци не могат пряко да придобиват собственически права над земя, но това ограничение не засяга български фирми с чуждестранно участие, независимо от големината на дяла, с който те участват. По този начин чужди компании могат да придобият право на собственост над земи, включително и над земеделски земи.
- Има либерален режим за изнасяне на печалбите зад граница след облагането им

2. Предпоставки за инвестиции

а) Създаването на благоприятна бизнес-среда за привличане на инвестиции и осигуряване на заетост на населението е сред стратегическите цели на общината.
б) Сред основните приоритети е и развитието на обществено-частното партньорство между местната власт и фирмите чрез използване на
- финансов лизинг,
- облигационно финансиране,
- пренасочване на свободните терени, производствени, складови и търговски помещения за развитие на алтернативни дейности при преференциални условия.
в) Съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗНИ в общинската администрация са назначени длъжностни лица, които подпомагат Българската агенция за инвестиции и оказват съдействие на инвеститорите, получили сертификат за първи и втори клас инвестиция. Това съдействие се изразява в индивидуално административно обслужване при подаване и получаване на всички необходими документи за осъществяване на определена инвестиция.

г) Община Варна има стратегическо местоположение с трансконтинентално значение.
д) Черно море като ключов природогеографски фактор е предпоставка за развитие на морска индустрия.
е) Община Варна има добре развита туристическа индустрия и потенциал за развитие на нови форми на туризъм, като Spa и Wellness, културен и екотуризъм.
ж) Налице са териториалноустройствени и инфраструктурни условия за изграждане на свободна безмитна зона.
з) Налице са добре развити и синхронизирани всички видове транспорт. Транспортната инфраструктура е с местно, национално и международно значение.

и) Научно-технически потенциал. Развити са всички степени на образованието до висше, в областта на икономиката, мениджмента, техниката и технологиите, медицината и туризма.
й) Община Варна е притегателен център за работна сила от съседни райони и от цялата страна.
к) Висококвалифицирана свободна работна ръка.

л) Развити съвременни съобщителни връзки и богата информационна среда.
м) Добре развита мрежа от финансово-кредитни институции за подпомагане на малкия и средния бизнес.
н) Активно международно сътрудничество и възможности за участие в проекти на ЕС.
о) Мащабна производствена база в промишлеността с широк отраслов обсег.
п) Висока степен на приватизация и преструктуриране на държавната и общинската собственост.
р) Културни институции с национално и международно значение.
с) Наличие на богато културно-историческо наследство.
т) Множество неправителствени организации, граждански движения, асоциации, камари.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии