Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Имотен Регистър - въпроси и отговори

 
по Закона за кадастъра и имотния регистър

Кои документи се вписват в Службата по вписванията?

 

На вписване подлежат:

- всички актове, с които се прехвърля право на собственост или с които се учредявя, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, както и актовете, с които се признават такива права, както и договорите за прехвърляне на наследство, откази от вещни права, договорите за делба, договорите за наем със срок над една година, арендните договори, спогодбите и влезлите в сила съдебни решения относно такива актове, преписи от обявени завещания с предмет недвижим имот и всички други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

- искови молби:

а) с които се иска разваляне, унищожаване, отменяване или признаване нищожността на актове, подлежащи на вписване;

б) исковите молби за постановяване на решение за сключване на окончателен договор, с който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот;

в) исковите молби за постановяване на други решения, които заместват актовете за собственост или вещни права, както и решенията, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове;

- договорни и законни ипотеки , залози;

- възбрани и други обезпечения

 

Трябва ли да бъде вписан договор за наем на земеделска земя?


Договорът за наем на земеделска земя трябва да се впише само ако срокът, за който е сключен, е по-дълъг от 1 година.

 

Кои са актовете, с които се признават права върху недвижими имоти и се вписват в Службите по вписванията?

Такива актове са:

    * констативни нотариални актове;
    * решения на поземлената комисия за възстановяване на собствеността върху земеделски или горски имоти;
    * актове за държавна публична или частна собственост;
    * актове за общинска публична или частна собственост;
    * други актове, изрично предвидени в закон.

 

В заведено от мен дело за делба на наследство постигнахме съдебна спогодба с останалите съделители, като в мой дял остана апартамента, в дял на сестра ми – къщата на село, а за наследниците на брат ми – само пари за уравнение на дела им. Следва ли да впиша съдебния протокол за спогодба и как да направя това?Вие трябва да вземете от деловодството на съда заверен препис от протокола и да го занесете в службата по вписванията, в района на която се намира апартамента. Следва да подадете молба за вписване само на получения от Вас имот и да внесете държавна такса в размер на 0.1% от стойността само на апартамента, но не по-малко от 5.00 лв. За другия имот – къщата на село, задължението за вписване е на Вашата сестра. Останалите наследници няма да вписват нищо, защото не получават недвижим имот.

Какви са последиците, ако не съм вписал акт, който е следвало да бъде вписан? Ще бъда ли глобен?

Ако не сте вписали такъв акт, няма да бъдете глобен, но Вашият акт ще може да се противопостави на трети лица едва след вписването му.

Къде се вписват сделки с недвижими имоти?

Сделките и другите актове, подлежащи на вписване, се вписват в службата по вписванията в района на районния съд, където се намира имота.

Закупил съм с договор апартамент от общината през 1984г. Нямам нотариален акт за жилището си. Трябва ли да си извадя нотариален акт или мога да впиша договора с Общината?

Договорът Ви с Общината е напълно достатъчен, за да се легитимирате като собственик и не е необходимо да се снабдявате с нотариален акт. Договорът Ви, обаче, ще трябва да се впише в службата по вписванията, ако тръгнете да продавате имота си. За да бъде вписан, е необходимо да се снабдите с актуална данъчна оценка и внесете държавна такса в размер на 0.1 % върху тази оценка, но не по-малко от 5.00 лв.

Къде и как мога да проверя дали баща ми е придобил недвижими имоти?

Можете да направите справка в Службата по вписванията, в района на която считате, че баща Ви може да е придобил недвижим имот. За целта можете да поискате устна справка срещу такса от 1.00 лв. или да подадете молба за удостоверение срещу такса от 5.00 лв. От справката ще установите дали в тази служба по вписванията има открита партида на името на баща Ви и какви вписвания има по тази партида.

Мога ли да проверя дали едно лице е придобивало имот на територията на цялата страна?

Към момента не можете да направите такава справка за цялата страна. Регистрите се водят само за вписванията в съответната Служба по вписванията. В бъдеще, когато бъде изграден единен имотен регистър, ще може да се получава и такава информация.

Изгубила съм нотариалния акт за къщата ми. Какво мога да направя?

След като сте имали нотариален акт за собственост, екземпляр от него се съхранява в съответната Служба по вписванията по местонахождение на имота. Можете да поискате официално заверен препис от нотариалния акт, който препис има същата стойност като оригинала. Таксата за препис е 2.00 лв. за първата страница и по 1.00 лв. за всяка следваща страница.

 

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии