Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Доклад на Сметната палата за финансовото управление на Община ВарнаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

СМЕТНА ПАЛАТА

                 ДОКЛАД                 

                                                                                
за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Община Варна
за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г.

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ
   

 

Въз основа на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2009 г. и в изпълнение на заповед № ОД-2-020 от 31.08.2009 г.,  изменена със заповеди №№ ОД-2-023 от 02.10.2009 г., ОД-2-024 от 12.10.2009 г. и ОД-2-033 от 01.12.2009 г., издадени от Николинка Иванова Грозева - директор на Териториално поделение на Сметната палата – Варна, е извършен одит на финансовото управление на Община Варна, който обхвана периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г.

 

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад № 0021902009, приет с решение № 117/04.05.2010 г. на Сметната палата.

 

Извършеният одит обхваща проверки на сметките и другата финансова и нефинансова документация, свързана с изпълнението и отчитането на бюджета и извънбюджетните средства, спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове при възлагането на обществени поръчки (ОП) и управлението на  общинско имущество и отдаване на имоти  и дейности на концесия.
 

 

Целите на одита са да се оценят: законосъобразността на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности, и имуществото; адекватността и ефективността на прилаганите контролни дейности при управлението на бюджетния процес и общинското имущество и при възлагането на ОП.

 

При одита са ползвани следните критерии за оценка: законосъобразност на управленските решения във връзка с управлението, отчитането и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности; законосъобразност на процедурите за възлагане на ОП; законосъобразност на управленските решения във връзка с управлението на имуществото; адекватност и ефективност на системите за финансово управление и контрол.

 

За одитирания период кмет на общината е Кирил Петров Йорданов, който съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол  в публичния сектор (ЗФУКПС) носи управленската отговорност.

 

В състава на Община Варна функционират общо 83 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

 

Дейностите, осъществявани от общината, и управлението на финансите и имуществото й са регламентирани с вътрешни нормативни актове – наредби, правилници, инструкции и други, приети от общинския съвет (ОбС) и със заповеди на кмета.

 

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата по одитния доклад не е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект, в което  да се съдържат възражения по констатациите и оценките от одитния доклад.

 

II. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ

 

От органите на Сметната палата е извършен одит на изпълнението на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост, в община Варна за периода 01.01.1998 г. до 31.12. 2005 г. Съставеният одитен доклад е приет от Сметната палата. При извършения последващ контрол за  изпълнение на дадените препоръки е установено, че са изпълнени част от препоръките, а други са в процес на изпълнение. От извършения одит е констатирано, че са предприети мерки от ОбС за изпълнените на дадените препоръки относно Стратегия  и програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост и за управление на търговските дружества.

 

1. Анализ и оценка на управленските решения и адекватността и ефективността на въведените политики, правила и процедури при изпълнението и отчитането на бюджетните приходи, разходи и трансфери
   

 

Системите за финансово управление и контрол (СФУК) в Община Варна са в процес на доизграждане. Към 31.12.2008 г. утвърдената от кмета на общината СФУК обхваща елементите: Бюджетен процес, Предварителен контрол;  Система за управление и контрол на материалните активи; Система за управление и контрол на общинската собственост; Система за управление и контрол на обществените поръчки; Одитни пътеки за управление и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по проекти финансирани от ЕС; Система за информация и комуникация.
 

 

В процес на разработване и актуализиране през одитирания период са: Система за управление на риска, Система за управление и контрол на човешките ресурси и Система за управление и контрол на приходите. По време на одита са утвърдени: Система за управление и контрол на командировките в страната и чужбина, Система за управление на риска и Стратегия за управление на риска.

 

В Община Варна са предприети мерки за повишаване на квалификацията  и обучението на персонала. Във връзка с извършените промени в действащото законодателство е проведено допълнително обучение на служителите над първоначално приетия план за обучение.

 

Допуснато е неспазване на въведената система за двоен подпис при сключване на граждански договори.

 

От кмета на Община Варна са предприети мерки за създаване на достъп до активите и информацията. Разработена е Система за предварителен контрол при поемане на финансови задължения, извършване на разходи, съставяне на досиета за задължение/разход над 10 000 лв.
   

 

В Община Варна функционират отдели „Вътрешен контрол” и „Вътрешен одит”. Съгласно представените доклади до Министерството на Финансите дадената оценка за СФУК през одитирания период е „добра”. От кмета на общината са утвърдени стратегически и годишни планове за дейността на отдел „Вътрешен одит”. Функциите и отговорностите на вътрешните одитори са определени с утвърден от кмета на общината Статут на звеното за вътрешен одит.
  

 

Изградените към момента на одита СФУК са съобразени с нормативните изисквания. С въведените политики и процедури е осигурено изграждането на контролна среда, която да допринесе за постигане на поставените цели. С информационната система е осигурено идентифициране, събиране и разпространение на информацията до всички служители с оглед постигане целите на общината.
           

 

2. Организация на бюджетния процес при планирането, изготвянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на общината 

 

Бюджетът на общината обхваща бюджета на първостепенния разпоредител, бюджетните сметки на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и  второстепенни разпоредители (училища), прилагащи системата на делегираните бюджети. През 2006 г., 2007 г. и 2008 г. второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са съответно 49, 68 и  83.

 

Бюджетите на Община Варна през одитирания период са разработени и приети в съответствие с нормативните изисквания. Съставени са по пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, групи, функции и дейности, определени с Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.

 

Окончателно утвърдените бюджети за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. са съответно       152 048 011 лв., 210 315 444 лв. и 218 577 356 лв. Увеличението на бюджета за 2007 г. е с 38 на сто спрямо бюджета за 2006 г. и за 2008 г. - с 4 на сто спрямо бюджета за 2007 г.

 

Наблюдава се тенденция на увеличаване на средствата по бюджета на общината през целия одитиран период.

 

При изпълнението на бюджета са спазени разпоредбите на Закона за общинските бюджети (ЗОБ) и Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за съответната година. Бюджетите са актуализирани със заповеди на кмета на общината и с решения на ОбС.

 

На основание на Закона за устройството на държавния бюджет, на ЗДБРБ за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. и постановления на Министерския съвет са извършени промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината. През 2006 г. те са 61, през 2007 г. - 69 и през 2008 г. – 77. Промените на взаимоотношенията достоверно са отразени по приходните и по разходните параграфи на бюджетите в частта на делегираните от държавата  и местните дейности.

 

В съответствие с изискванията на чл. 25 от ЗОБ от кмета на община Варна е внесена информация до ОбС за текущото изпълнение на бюджетите за всяко първо шестмесечие на одитирания период.

 

Годишните отчети за изпълнението и приключването на общинския бюджет за одитирания период са изготвени и представени от кмета на общината за публично обсъждане от местната общност, документирано с протоколи.

 

Годишният отчет за изпълнението на бюджета е приет от ОбС в съответствие с ЕБК.
В изпълнение на чл. 9, ал. 1 от ЗОБ от кмета на общината са изготвени годишни отчети за състоянието на общинския дълг и са внесени в ОбС като неразделна част от отчетите за изпълнението на общинския бюджет за одитирания период

 

Бюджетите на общината през одитирания период не са разпределени и утвърдени от кмета на общината по месеци и не са приети (по обективни причини) от ОбС в срок до 45 дни от приемане на ЗДБРБ за съответните години.

 

Дейностите по съставянето, изменението, представянето и отчитането на бюджета на Община Варна за одитирания период са съобразени с нормативните изисквания.

 

3.Анализ и оценка на управленските решения по изпълнение на бюджета

 

3.1. Изпълнение и отчитане на бюджетните приходи

 

Общинските нормативни актове, действащи през одитирания период за определяне и администриране на собствените приходи, са: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.

 

От кмета на общината е издадена заповед от 08.05.2007 г. за разработване на Система за управление и контрол на приходите (СУКП). Определеният срок за въвеждане в действие -  31.08.2008 г.,  не е спазен и системата не е утвърдена от кмета.

 

Изпълнението на бюджета на общината е: 2006 г. - 139 680 242 лв., 2007 г. - 200 483 857 лв., 2008 г. - 215 829 433 лв. Спрямо окончателно утвърдения бюджет е отчетено неизпълнение за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. съответно 8,1 на сто, 4,6 на сто и 1,2 на сто.
   

 

Съществен проблем в общината е реалността (актуалността) на данните на начислените (вдигнати на облог) задължения на физическите и юридическите лица. С липсата на единна информационна система в страната и в общината е затруднена обработката на получени информации от други дирекции на общината, от КАТ- Варна, Агенция по вписванията  и друг външни институции. Обработката на тази информация за актуализация на задълженията е извършена ръчно, което усложнява дейността по разкриването на недекларирани в общината придобити превозни средства и недвижими имоти.

 

От извършената проверка на видовете контролни дейности, извършвани от дирекция “Местни приходи“ при начисляване (вдигане на облог) и събиране на местните данъци и такси е установено, че през одитирания период не е извършен контрол във връзка със СФУК за:  съответствието на данните в подадените от физически и юридически лица декларации за придобитото от тях движимо и недвижимо имущество и тяхното вярно отразяване в програмния продукт за облагане със съответните налози (данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства) по

 

Закона за местните данъци и такси; правилността на съставените актове за установяване на задължения, актове за прихващане и възстановяване на задължения на основание чл.129 от ДОПК, актове за установяване на публични общински вземания по ревизионни актове.

 

В общината не е упълномощено длъжностно лице, което да извършва такъв контрол и това увеличава риска от грешки в дейността на дирекция “Местни данъци”.

 

С липсата на контрол за съответствието на данните в подадените от физически и юридически лица декларации за придобитото от тях движимо и недвижимо имущество и тяхното вярно отразяване в програмния продукт за облагане със съответните налози, е създадена предпоставка за допускане на грешки при прилагане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Предприети са действия за актуализация на задълженията на физическите и юридическите лица в дирекция “Местни приходи” за подобряване на събираемостта на местните данъци.
   

 

3.2. Анализ и оценка на извършените разходи по бюджета

 

В отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Варна за одитирания период - 2006 г., 2007 г. и 2008 г., са  отчетени разходи за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в общ размер, съответно: 139 680 242 лв.; 200 483 857 лв. и 215 829 433 лв. Отчетените разходи са разпределени по функции, групи, дейности и видове и представляват съответно: 91.86 на сто; 95.32 на сто и 98.74 на сто от общото изпълнение на уточнения годишен план за съответната година от одитирания период.

 

Най-голям относителен дял през одитирания период от общо извършените разходи заемат функциите: „Образование”, „Икономически дейности и услуги” и “Жилищно строителство и БКС”.

 

През одитирания период най-висок относителен дял в структурата на извършените разходите по параграфи от ЕБК заемат разходите по параграф 10-00 „Издръжка” – за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. съответно: 43 на сто, 37.3 на сто и 37.6 на сто.

 

Най-голям относителен дял от общо извършените разходи по параграф 10-00 „Издръжка” заемат разходите по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” – за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. съответно: 60.76 на сто, 63.18 на сто и 54.01 на сто.

 

Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2006 г.- 2008 г. са съставени въз основа на планираните капиталови разходи и поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи, за проучвателни и проектни работи.

 

Общо отчетените капиталови разходи през одитирания период спрямо общият размер на разходите възлизат на 19.3 на сто, 30.9 на сто и 22.9 на сто съответно за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.
    

 

Отчетените капиталови разходи по параграф 52-00 „Придобиване на ДМА” през одитирания период възлизат съответно за 2006 г., 2007 г. и 2008 г.  на 15.3 на сто, 26.5 на сто и 18.5 на сто от общо разходваните бюджетни средства на общината.

 

Разходите за основен ремонт на ДМА, отчетени по § 51 -00 „Основен ремонт на ДМА” за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. възлизат съответно на: 2.2 на сто, 3.9 на сто и 3 на сто от общо извършените разходи по бюджета. Поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи са утвърдени от Министерството на финансите, съгласно законовите разпоредби.
       

 

В резултат на осъществения предварителен контрол за законосъобразност от отдел “Вътрешен контрол” през одитирания период в община Варна са върнати за доокомплектоване  и са одобрени след представяне на необходимите документи „Заявки за поемане на задължение” – общо за 3 267 061 лв.  и „Искане за извършване на разход” – общо за 3 589 411 лв.            

 

Към 31 декември на всяка отчетна година от одитирания период Община Варна не отчита просрочени задължения. За просрочените вземания, които за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. са съответно 2 090 564 лв., 1 128 442 лв. и 3 683 945 лв., са предприети мерки за събирането им. Отчетите за касово изпълнение на бюджета на Община Варна са изготвени при спазване на нормативните изисквания.

 

 Не е допуснато изразходване на предоставени държавни трансфери за разплащане на разходи в местни дейности. Извършените разходи са законосъобразни и са в рамките на утвърдените размери по видове разходи. С взетите управленски решения и осъществения вътрешен контрол са ограничени рисковете от незаконосъобразни действия и са създадени условия за икономичното разходване на бюджетните средства.

 

В съответствие с определените в ЗДБРБ за съответната година извънбюджетни фондове и сметки, които ще функционират през посочения период, същите са приети с решения на ОбС заедно с приемането на общинския бюджет за одитирания период.

 

Приети са план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, разкрити по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК): специална сметка към ОбС за приходите от приватизация на общински предприятия; общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол; специален фонд към ОбС за инвестиции и дълготрайни активи. С решението е приет и списъка за капиталови разходи, финансирани със средства от приватизация

 

При разходването на извънбюджетните средства е упражнен предварителен контрол.
       

 

4. Управление на имоти общинска собственост и отдаване на имоти и дейности на концесия
   

 

Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имотите – публична общинска собственост и нежилищните имоти – частна общинска собственост чрез дирекция “Общинска собственост” и дирекция “Стопански дейности и икономическо  развитие”.

 

Законът за общинската собственост (ЗОС) и издадената на основание чл. 8, ал. 2 от него Наредба регламентират управлението и разпореждането с общинско имущество.

 

Със заповед на кмета на общината е утвърдена Система за управление и контрол на общинската собственост (СУКОС) на Община Варна, с която се цели да се гарантира законосъобразно, ефективно, ефикасно и прозрачно управление на собствеността. В системата са определени процедури и работни инструкции,  регламентиращи и процеса –

 

Отдаване под наем на недвижими имоти-частна общинска собственост. С основната процедура са описани основните стъпки на процеса, входящата информация, резултатите от тях и документите, които се създават. Изготвената работна инструкция към СУКОС конкретизира последователните действия и контролните дейности, които се осъществяват от отделните звена и служители.

 

В действащата Наредба е регламентиран ред за провеждане на търг или конкурс при отдаване на имоти общинска собственост под наем. През одитирания период по бюджета на общината са планирани средства за застраховка на застроените имоти – публична общинска собственост, и са извършени разходи за застраховки на застроените имоти – публична общинска собственост, с което е спазен чл. 9, ал. 1 от ЗОС.

 

През периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г. актуваните имоти в Община Варна са 1839, в т.ч.: 63 имоти - публична общинска собственост, и 1776 имоти - частна общинска собственост. Към 31.12.2008 г. в Община Варна не са установени неактувани общински имоти.

 

Актуването на имотите – общинска собственост, е при спазване на нормативните изисквания. В някои случаи е допуснато неспазване на срока за вписване на АОС в

 

Службата по вписванията и Службата по геодезия, картография и кадастър.

 

Отдаването под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, е извършено на основание чл.14, ал.ал. 1 и 2 от ЗОС, и след решения на ОбС, като са  проведени търгове и конкурси.

 

Началните базисни цени за отдаване под наем на нежилищни имоти са определени в  “Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни  имоти и вещи-общинска собственост”.

 

Съгласно разпоредбите на чл.14, ал. 4 от ЗОС, отдаването под наем на недвижими имоти на общинските ръководства на политическите партии е извършено без търг или конкурс по ред, определен в глава V на НРПУРОИ.  За одитирания период  са сключени 12 договора за отдаване под наем на имоти на политически партии и синдикални ръководства.
   

 

Съгласно работна инструкция на СУКОС от служител на дирекцията са извършени проверки за съответствие. Наемната цена  на отдадените имоти е  определена и контролирана съгласно определените процедури в СУКОС.
   

 

За всеки имот, отдаден под наем на политическа партия от кмета на общината е   издадена  настанителна заповед и е сключен договор съгласно разпоредбите на чл. 40 от НРПУРОИ. На основание договорите за наем периодично са извършени проверки от общинската администрация дали предоставените помещения се ползват по предназначение  - за клубна и партийна дейност.

 

За одитирания период са установени шест случая за ползване на помещенията не по предназначение, като са предприети мерки за уведомяване на наемателите да отстранят несъответствията, а при неизпълнение са открити процедури за прекратяване на наемните отношения.

 

Отдаването под наем на нежилищни имоти - общинска собственост, е в съответствие с действащите нормативни актове и общински разпоредби. Въведените контролни дейности  през одитирания период са прилагани адекватно, с което е гарантирано ограничаване на  рисковете на процеса на отдаване под наем. Добрата организация и координация между отделните звена и длъжностни лица, участващи в управлението, е предпоставка за добро  управление на общинската собственост.

 

В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на общината не е определен редът, по който следва кметът на общината да предостави на ОбС отчетите за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. През одитирания период от кмета на общината не са изготвени и не са представени на ОбС отчети за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление, с което е нарушен чл. 66а от ЗОС. 

 

Към 31.12.2008 г. от Община Варна са сключени 12 концесионни договори с различен предмет и период на концесията.

 

В общината не са разработени вътрешни правила за предоставянето на концесии, с които да се регламентират конкретните действия, отговорностите на длъжностни лица и контролните дейности.
 

 

В Община Варна през одитирания период няма назначена комисия за контрол на концесионните договори. През 2009 г. от кмета но общината са издадени две заповеди от месец октомври 2009 г. за сформиране на комисия за текущ контрол върху концесионните договори. Към 31.12.2008 г. не са постъпили в бюджета на общината дължимите концесионни вноски от  един концесионер.

 

В сключените концесионни договори са предвидени инвестиции от страна на концесионерите като са изготвени инвестиционни програми, задълженията по които се изпълняват.

       

5. Проверка за спазване нормативните изисквания при възлагане на обществени поръчки
 

 

На основание чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), възложител на обществени поръчки в Община Варна е кметът на общината, в качеството си на орган на местната изпълнителна власт. Съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в кръга на органите на местната изпълнителна власт са включени и кметовете на райони и кметовете на кметства. На основание чл. 7, т. 3 от ЗОП, възложители на ОП са и публичноправните организации.
 

 

Със заповед от 15.06.2005 г. на кмета на общината е създадена организация за възлагане на ОП в системата на Община Варна, с която са регламентирани звената, възложители на ОП и обхвата на дейностите, предмет на ОП в тяхната компетентност. В изпълнение на заповедта, възлагането на доставки, услуги и извършване на строително-ремонтни дейности, свързани с дейността на районите и кметствата в структурата на общината, е извършвано централизирано от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. В изпълнение на същата заповед, всички училища, детски градини и обслужващи звена от системата на образованието и изрично посочените организации от системата на културата, възлагат самостоятелно ОП. От обхвата на последните са изключени тези за основен ремонт, проекти за приложение на енергоефективни технологии, доставка на горива, храна, мобилна и стационарна охрана, които се възлагат централизирано от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. Във връзка с ограничените кредити по бюджетите и/или бюджетни сметки, ръководителите на съответните бюджетни звена са възлагали ОП по реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и не са провеждали процедури по ЗОП и НВМОП.
 

 

Провеждането на формални процедури по ЗОП и НВМОП за възлагане на ОП за доставки, услуги и строителство, необходими за дейността на общината и общинските звена през одитирания период, е извършено от първостепенния разпоредител – кметът на общината. В случай на негово отсъствие, правомощията на кмета са изпълнявани от определения със заповед заместник кмет.
 През одирания период в Община Варна:
са проведени общо 293 процедури за възлагане на ОП, завършили до 31.12.2008 г. със сключване на договори, в т.ч.: 111 процедури по ЗОП, по които са сключени 360 договора; 182 процедури по НВМОП, по които са сключени 451 договора;
са прекратени 45 процедури за възлагане на ОП, от които 19 по ЗОП и 26 по НВМОП;
са открити 18 процедури за възлагане на ОП, в т.ч. 11 по ЗОП и 7 по НВМОП, завършили след 31.12.2008 г.;
са сключени 621 договора по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (чрез събиране на не по-малко от 3 оферти) и 814 договора по чл. 2, ал. 2 от НВМОП (чрез свободно договаряне);
действат 54 договора, процедурата за възлагане на които е проведена преди одитирания период.
 

 

По време на одита са проверени: 13 ОП, възложени след провеждане на процедура по ЗОП, от които 11 чрез открита процедура и 2 чрез процедура на договаряне без обявление; 17 малки обществени поръчки (МОП), възложени след провеждане на процедура по НВМОП, от които 14 чрез открит конкурс и 3 чрез договаряне с покана; 8 поръчки, възложени по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП. Стойността на ОП, включени в одитната извадка, заема 67,14 %  от стойността на ОП., възложени по ЗОП и 25,51 % от стойността на МОП, възложени след проведена процедура по НВМОП. При формиране на одитната извадка са приложени следите критерии: 1) Най-висока стойност съобразно обекта на поръчката и вида на процедурата; 2) Социална значимост и наличие на повишен обществен интерес;                     3) Оптимално обхващане на приложените в общината видове процедури по ЗОП и НВМОП.

 

5.1. Законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП
 Обществени поръчки възложени чрез открита процедура
 

 

5.1.1. При подготовката и провеждането на процедурите и възлагането на проверените ОП са установени следните нарушения на ЗОП и Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки (ППЗОП):

 

При изпращане на обявлението за ОП (Изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни обекти на територията на община Варна по обособени позиции) не е осигурен нормативно определения срок от минимум 36 дни преди крайния срок за получаване на офертите, с което е нарушен чл. 64, ал. 2 от ЗОП. ОП е включена в предварително обявление, но в Община Варна не са налице предпоставките по чл. 64, ал. 3 от ЗОП, даващи възможност за допълнително намаляване на срока по чл. 64, ал. 1 и 2 от ЗОП.
 

 

При сключване на договор за ОП (Поемане на общински дълг от Община Варна чрез договор за банков заем за финансиране на инвестиционни проекти) е нарушен чл. 42, т. 2 от ЗОП, тъй като при подписването му участникът, определен за изпълнител, не е представил документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Документите са представени от изпълнителя след датата на сключване на договора за ОП.

 

ОП за доставка на газьол (Доставка на газьол за нуждите на общински обекти на територията на Община Варна по обособени позиции) включва две обособени позиции, за които са сключени два договора. При сключването на договорите е нарушена забраната на чл. 42, т. 3 от ЗОП, тъй като при подписването им участникът, определен за изпълнител, не е представил определената гаранция за изпълнението им.

 

Представената от изпълнителя банкова гаранция за изпълнение на договорите е издадена след датата на тяхното сключване.

 

За една ОП (Доставка и монтаж на офис обзавеждане за Община Варна и общинските бюджетни звена) възложителят е изпратил до Агенцията по обществени поръчки (АОП) информация за постъпилите жалби срещу решението за класирането на участниците и участника, определен за изпълнител след нормативно определения срок, с което е нарушен чл. 7, ал. 2 от ППЗОП.

 

В нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 14 от ППЗОП, не е изпратено до АОП копие от влязлото в сила Решение на ВАС. (Доставка и монтаж на офис обзавеждане за Община Варна и общинските бюджетни звена).

 

Информацията за сключен договор е изпратена до АОП след 7-дневния срок от сключването на договора, с което е нарушена разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 2 от ППЗОП (Изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на Община Варна).

 

При четири ОП информацията за изпълнен договор е изпратена до АОП след 7-дневния срок от датата на приключване на неговото изпълнение (Доставка и монтаж на офис обзавеждане за Община Варна и общинските бюджетни звена; Изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни обекти на територията на Община Варна по обособени позиции; Доставка на газьол за нуждите на общински обекти на територията на Община Варна по обособени позиции; Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна, – канализация и озеленяване), с което е  нарушено изискването на чл. 7, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

 

В един случай (Изграждане на Спортно-атракционен комплекс в гр. Варна, ж.к.  „Младост”) не е изпратена до АОП информация за изпълнен договор, с което е нарушена разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 10 от ППЗОП (ред. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.).

 

5.1.2. При подготовката и провеждането на процедурите и възлагането на ОП са установени следните негативни практики и несъответствия с нормативните изисквания:
Обявленията за ОП не съдържат задължителната информация, предвидена в ЗОП. В десет от общо 11 процедури (Доставка на газьол за нуждите на общински обекти на територията на Община Варна по обособени позиции) липсва информация за количеството или обема на ОП, което не съответства на чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Във всички от проверените ОП обявленията не съдържат условията и начина на плащане, с което не е спазено изискването на чл. 25, ал. 2, т. 8 от ЗОП. В един случай (Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на

 

Община Варна по обособени позиции) в обявлението не е посочен срок за получаване на документацията за участие в процедурата, което не съответства на чл. 25, ал. 2, т. 13 от ЗОП.

 

При проверените процедури, всички или част от изискуемите документи по чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците, техническите им възможности и квалификация не са обвързани с  минимални изисквания към участниците, което не съответства на чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

 

Избраният критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта с определени в документацията за участие показатели и тяхната относителна тежест. Във всички от проверените открити процедури:
- възложителят е определил един или повече показатели, които не са свързани с обекта на поръчката по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на ЗОП, а с качествата и възможностите на участниците за изпълнение на поръчката (например квалификация и опит на участника, разполагаема складова база и др.) и не е следвало да бъдат включени като показатели за оценка на офертите.
- методиката за определяне на комплексната оценка на офертите не съдържа указания за определяне на оценката по един или повече показатели, което не съответства на изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗОП. За тези показатели са предвидени бални оценки с точков диапазон, без да е конкретизиран начина на определянето им, с което са създадени предпоставки за субективно оценяване на офертите на участниците.

 

При провеждане на процедурата за доставка на газьол за нуждите на общински обекти на територията на Община Варна един от членовете на комисията, присъствал на второто заседание, не е представил декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

 

В нарушение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, при отваряне на офертите, най-малко трима членове на комисията не са подписали:
- пликовете с предлаганата цена на участниците (Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на Община Варна по обособени позиции; Изграждане на Спортно-атракционен комплекс в гр. Варна, ж.к. „Младост”; Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на районите „Младост” и „Приморски” в гр. Варна) ;
- приложенията, подлежащи на оценка по показателя „Квалификация на участника”, а в някои случаи и други показатели, несвързани с обекта на поръчката (Доставка и монтаж на офис обзавеждане за Община Варна и общинските бюджетни звена; Поемане на общински дълг от Община Варна чрез договор за банков заем за финансиране на инвестиционни проекти; Битова канализация на кв. „Виница” – изграждане на вътрешноканална мрежа и възстановяване на асфалтова настилка; Изграждане на Спортно-атракционен комплекс в гр. Варна, ж.к. „Младост”; Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на район „Младост” и район „Приморски).

 

Установени са следните пропуски и грешки в работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите:

 

-  В два случая не е спазен чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В първия случай (Доставка и монтаж на офис обзавеждане за Община Варна и общинските бюджетни звена) комисията неоснователно е предложила участник за отстраняване от процедурата, макар че същият е представил всички изискуеми документи. Във втория (Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на Община Варна по обособени позиции) комисията е допуснала участник до оценяване на офертата по обявения критерий, въпреки че не е представил всички изискуеми документи.

 

- комисията не е предложила отстраняването на единствения участник, въпреки че не отговаря на поставеното от възложителя минимално изискване за наличие на собствена лицензирана строителна и пътна лаборатория или сключен договор с такава, с което не е спазен чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на районите „Младост” и „Приморски”).

 

В два случая (Изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни обекти на територията на Община Варна по обособени позиции; Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на Община Варна по обособени позиции), представените от участниците писмени обосновки, изискани на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, не са заведени във входящ регистър.

 

При ОП за доставка чрез наем и целогодишно поддържане на финикови палми  председателят на комисията е подписал протокола с особено мнение, а друг член на комисията е изразил писмен отказ да подпише протокола като и двамата не са изложили  писмено мотивите си, което не съответства на чл. 36, ал. 1 от ЗОП.
 

 

Договорът за ОП „Поемане на общински дълг от Община Варна чрез договор за банков заем за финансиране на инвестиционни проекти” е сключен преди изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, с което е нарушен чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

 

5.1.3. През 2007 г. в община Варна е проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на община Варна по обособени позиции” на обща стойност до 50 000 000 лв. Сключени са 3 договора, всеки със срок до 31.12.2010 г., по съответните обособени позиции: договор от 11.07.2007 г. за обособена позиция № 1 на стойност до 20 000 000 лв.; договор от 12.07.2007 г. за обособена позиция № 2 на стойност до 20 000 000 лв. и договор от  06.07.2007 г. за обособена позиция № 3 на стойност до 10 000 000 лв. Възлагането на изпълнението на конкретните обекти от предмета на договорите е извършвано поетапно, след осигуряване на финансиране чрез отделни възлагателни писма по реда на чл. 2, ал. 5 от договорите.

 

Договорите са прекратени предсрочно на 20.12.2008 г. по инициатива на  изпълнителите, които първоначално са поискали актуализация на цените, поради повишените цени на горивата, работната сила и произтичащите от това промени в цените на строителните материали, транспортните услуги и дейности, свързани със строителния процес. След изразено от Община Варна отрицателно становище за анексиране на договорите, предвид забраната на чл. 43, ал. 1 от ЗОП, от дружествата е отказано изпълнение на задълженията по договорите и са депозирани молби за прекратяването им по взаимно съгласие. С резолюции върху тях от кмета на община Варна е изразено съгласие за прекратяване на договорите. Към датата на прекратяване по договорите са изпълнени и платени СМР съответно за 1 450 934 лв., 1 464 495 лв. и 691 734 лв. без ДДС.

 

С решение от 01.09.2008 г. на кмета на Община Варна е стартирана нова открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП, с идентичен предмет „Проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти, рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковите пространства на територията на Община Варна по обособени позиции” (4 на брой) и стойност до 140 000 000 лв.

 

Сключени са 4 договора, всеки със срок на изпълнение до 30.12.2011 г., по съответните обособени позиции: договор от 20.12.2008 г. за обособена позиция № 1 на стойност до 40 000 000 лв.; договор от 20.12.2008 г. за обособена позиция № 2 на стойност до 40 000 000 лв.; договор от 20.12.2008 г. за обособена позиция № 3 на стойност до 20 000 000 лв. и договор от 20.12.2008 г. за обособена позиция № 4 на стойност до 40 000 000 лв. Договорите по обособени позиции  № 1, 2 и 3 са сключени със същите изпълнители на договорите от 2007 г.  Териториалният обхват на всяка обособена позиция под № 1, 2 и 3 на новата ОП също съвпада с този на съответната обособена позиция от предсрочно прекратените договори.

 

Предвид особеностите на двете ОП, при които не се конкретизира възлагане на определени обекти, чиито количества са предварително известни, то ценовите оферти на участниците не съдържат и не са оценени и класирани по крайна цена, а по следните ценови показатели: „Твърдо договорени единични цени за посочените от възложителя видове работи, изчислени като средна цена”; „Компоненти на ценообразуването за други видове строителни работи - часова ставка (изчислена като среден показател), допълнителни работи върху труда, печалба”; „Твърдо договорени цени за посочени от възложителя видове механизация, изчислена като средна цена” и „Доставно-складови разходи”. 

 

Сравнението на ценовите показатели показва увеличение на цените по договорите от 2008 г. (за обособени позиции № 1, 2 и 3), спрямо цените по договорите от 2007 г., по-съществено изразено за периода 2010 г.

 

Изпълнението на договорите от 2008 г. ще струва на Община Варна по-скъпо, тъй като за изпълнението на едни и същи СМР ще се извърши по-голям бюджетен разход, отколкото при условията на предсрочно прекратените договори от 2007 г., т.е. не е постигната икономичност при разходване на бюджетните средства.

 

С договорите от 2008 г. (както и с прекратените договори от 2007 г.) не са защитени в достатъчна степен интересите на общината, тъй като в тях не са предвидени клаузи за дължими от изпълнителите неустойки, в случай на техен отказ за изпълнение на съответния договор.

 

Обществени поръчки възложени чрез процедура на договаряне без обявление

 

5.1.4. При одита са проверени две ОП, възложени чрез процедура на договаряне без обявление и е установено, че са налице предпоставките, обуславящи избора на процедурата. Констатирани са следните нарушения на ЗОП и ППЗОП:

 

При ОП за доставка на природен газ е нарушена разпоредбата на чл. 42, т. 3 от ЗОП, тъй като при подписването на договора участникът, определен за изпълнител, не е представил пълния размер на определената гаранция за изпълнение на договора.

 

Допуснато е нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, тъй като информацията за изпълнения договор е изпратена до АОП след 7-дневния срок от датата на приключване на неговото изпълнение (Извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи, необходими за цялостно изграждане на Спортно-атракционен комплекс, ж.к. „Младост” в гр. Варна).

 

5.2. Законосъобразност на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Наредбата за възлагане на малка обществена поръчка (НВМОП)
Малка обществена поръчка (МОП), възложени чрез открит конкурс

 

5.2.1. Установени са следните нарушения на НВМОП и ППЗОП, свързани с подготовката и провеждането на процедурите и възлагането на обществените поръчки:
Обявленията за МОП не съдържат следната задължителна информация:
   

 

- В 13 от общо 14 процедури ( без Доставка чрез покупка на химически препарати за нуждите на плувен комплекс „Приморски”, община Варна) липсва информация за количеството или обема на ОП, с което е нарушена разпоредбата на чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗОП във вр. с § 2 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на НВМОП.
   

 

- При всички от проверените МОП обявленията не съдържат условията и начина на плащане, с което е нарушен чл. 25, ал. 2, т. 8 от ЗОП във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП.

 

Избраният критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта с определени в документацията за участие показатели и тяхната относителна тежест. Във всички от проверените открити процедури методиката за определяне на комплексната оценка на офертите не съдържа указания за определяне на оценката по един или повече показатели, с което е нарушен чл. 8, ал. 2 от НВМОП. За тези показатели са предвидени бални оценки с точков диапазон, без да е конкретизиран начинът на определянето им, с което са създадени предпоставки за субективно оценяване на офертите на участниците.

 

Недостатъците на методиката и създадените  предпоставки са се проявили в три от процедурите (Изместване и изграждане на ВиК проводи в Западна промишлена зона, кв. 57 – гр. Варна; Изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация на територията на Община Варна ; Доставка чрез покупка на химически препарати за нуждите на плувен комплекс „Приморски”, Община Варна). Оценката по показателя „Квалификация на участника” при първите две МОП и по показателя „Квалификация и опит на участниците за изпълнение на поръчката и референции свързани с предмета на поръчката” при третата е направена субективно от членовете на комисията. Това обстоятелство е повлияло на крайната оценка на офертите, а оттам на класирането на участниците и избора на изпълнител.

 

Установени са следните пропуски и грешки в работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите:
   

 

- В нарушение на чл. 38, ал. 3 от НВМОП, при отваряне на офертите най-малко трима от членовете на комисията за провеждане на открития конкурс не са подписали: 
=  пликовете с предлаганата цена на участниците в процедурата (Изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на община Варна; Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и указателни табели на територията на град Варна; Услуги по застраховане ”Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на община Варна и общинските бюджетни звена – 2007 г.; Доставка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена);
= приложенията, подлежащи на оценка по показателите: „Квалификация на участника” (Изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на Община Варна; Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и указателни табели на територията на град Варна; Изграждане на битова и дъждовна канализация в с. Каменар, Община Варна), „Квалификация и опит на участниците за изпълнение на поръчката и референции свързани с предмета на поръчката” (Доставка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена) и „Оценка на качеството на предложените от кандидата материали, съгласно приложените сертификати за произход и качество и технология за изработка на табелите” (Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и указателни табели на територията на град Варна). 

 

- В три случая е извършено нарушение на чл. 21, ал. 1, т. 1 от НВМОП. При две МОП (Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и указателни табели на територията на град Варна; Доставка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на

 

Община Варна и общинските бюджетни звена) комисията не е предложила на възложителя да отстрани участници, които не са представили част от необходимите документи по чл. 13 от НВМОП.  В третия случай (Изграждане на битова и дъждовна канализация в с. Каменар, Община Варна) комисията неоснователно е предложила участник за отстраняване от процедурата.

 

- Комисията не е предложила отстраняване на участник от процедурата, въпреки че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, с което е нарушено изискването на чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП (Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и указателни табели на територията на град Варна )

 

- Комисията не е предложила на възложителя отстраняване на участник, който е представил оферта, която не отговоря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП, с което е нарушен чл. 21, ал. 1, т. 4 от НВМОП (Доставка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена).
   

 

- Комисията за провеждане на открития конкурс за възлагане на МОП (Услуги по застраховане ”Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и общинските бюджетни звена – 2007 г.;) неправилно е приложила формулата при изчисляване на оценките на офертите на участниците по показателя „Твърдо договорени реални застрахователни стойности на автомобилите съобразно марка, година на производство и кубатура, изчислени като средна цена”. В резултат на това е извършено неправилно класиране на офертите на участниците, последвано от неправилен избор на изпълнителя на МОП. Нарушена е разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от НВМОП.

 

В нарушение на чл. 42, ал. 5 от НВМОП, след направено искане, възложителят не е предоставил на участник в процедура (Изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на Община Варна) копие от протоколите на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.

 

Договорът за МОП не съдържа определен или определяем срок, с което е нарушена разпоредбата на чл. 31, ал. 5 от НВМОП (Изработка, доставка и монтаж на информационни табла и указателни табели на територията на град Варна). Предпоставка за нарушението е създадена при подготовката на процедурата, тъй като в проекта на договор не се съдържа клауза относно срок за изпълнение на поръчката.

 

При сключване на договор за МОП е нарушена разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 3 от НВМОП, тъй като при подписването му участникът, избран за изпълнител, не е представил пълния размер на гаранцията за изпълнение на договора (Услуги по застраховане ”Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и общинските бюджетни звена – 2007 г.).

 

При сключване на договор за МОП е нарушена забраната на чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП, тъй като при подписването му участникът, избран за изпълнител не е представил част от документите от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Не е представено свидетелство за съдимост на един от управителите на дружеството (Строителство и ремонт на техническите средства за вертикална сигнализация по организация на движението на територията на Община Варна).

 

В досието на МОП не е наличен пликът с предлаганата цена на участника, класиран на първо място и определен за изпълнител, с което е нарушена разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от НВМОП относно съхраняване на цялата документация по провеждане на процедура за възлагане на МОП (Доставка чрез покупка, демонтаж, монтаж и баланс на автомобилни гуми и извършване на други услуги свързани с тях за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена).

 

При проверка относно изпращане на регламентираната с ППЗОП информация до АОП е установено:

 

- Информацията за постъпилата жалба срещу решението на възложителя за обявяване класирането на участниците и участника, определен за изпълнител е изпратена до АОП след нормативно определения срок, с което е нарушен чл. 7, ал. 2 от ППЗОП (Изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на Община Варна).

 

- Не е изпратено до АОП копие от влязлото в сила решение на ВАС № 12948 от 18.12.2007 г., с което е нарушен чл. 5, ал. 1, т. 14 от ППЗОП (Възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на Община Варна).

 

- В четири случая (Изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на Община Варна; Изграждане на битова и дъждовна канализация в с. Каменар, Община Варна; Битова канализация на кв. Галата – изграждане на канализационни клонове, изместване на водопровод по ул. „Адмирал Грейг” и възстановяване на асфалтова настилка по клонове в Община Варна; Изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация на територията на Община Варна) до АОП не е изпратена информация за изпълнен договор, с което е нарушен чл. 5, ал. 1, т. 10 от ППЗОП (ред. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г.).

 

- В шест случая (Услуги по застраховане ”Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и общинските бюджетни звена – 2007 г.; Изграждане на нови пристройки към сградите на детски ясли и оформяне на детски площадки към тях и извършване на ремонтни работи в сградата на една детска ясла на територията на Община Варна по обособени позиции; Доставка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена; Доставка чрез покупка, демонтаж, монтаж и баланс на автомобилни гуми и извършване на други услуги свързани с тях за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена; Доставка чрез покупка на химически препарати за нуждите на плувен комплекс „Приморски”, Община Варна; Упражняване на строителен надзор при извършване на строителните работи на обект “Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна – канализация и озеленяване, в т.ч. дейности свързани с въвеждането на обектите в експлоатация”) информация за изпълнения договор е изпратена до АОП след 7-дневния срок от датата на приключване на неговото изпълнение, с което е нарушено изискването на чл. 7, ал. 1, т. 3 от ППЗОП.

 

5.2.2. При подготовката и провеждането на процедурите и възлагането на ОП са установени следните негативни практики и несъответствия с нормативните изисквания:
Наложената практика възложителят да изисква представяне на документи и информация по чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП,  без да е определил минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците, техническите им възможности и квалификация, не съответства на чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП във вр. с § 2 от ПЗР на НВМОП.

 

Избраният критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта с определени в документацията за участие показатели и тяхната относителна тежест. Във всички от проверените процедури на открит конкурс възложителят е определил един или повече показатели, които не са свързани с обекта на поръчката по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП, а с качествата и възможностите на участниците за изпълнение на поръчката, поради което не е следвало да бъдат включени като показатели за оценка на офертите.

 

В шест случая (Изграждане и реконструкция на светофарни уредби на територията на Община Варна; Услуги по застраховане ”Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на Община Варна и общинските бюджетни звена – 2007 г.; Строителство и ремонт на техническите средства за вертикална сигнализация по организация на движението на територията на община Варна; Възстановяване, опресняване, изтриване и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на Община Варна; Битова канализация на кв. Галата – изграждане на канализационни клонове и други новопроектирани клонове, изместване на водопровод по ул. „Адмирал Грейг” и възстановяване на асфалтова настилка по в Община Варна; Изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи и канализация на територията на Община Варна), представените от участниците писмени обосновки, изискани на основание чл. 39, ал. 1 от НВМОП, не са заведени във входящ регистър.

 

Обществени поръчки възложени чрез процедура на договаряне без покана

 

5.2.3. При одита са проверени три обществени поръчки, възложени чрез процедура на договаряне без покана и е установено, че са налице предпоставките, обуславящи избора на процедурата. Констатирани са следните нарушения на НВМОП и ППЗОП:

 

Комисията за провеждане на договарянето не е установила, че офертата на поканения кандидат не съдържа всички изискуеми документи, не е предложила неговото отстраняване, а е предложила на възложителя да сключи договор с кандидата, с което е нарушен чл. 21, ал. 1, т. 1 от НВМОП ( № 15 от Приложение 2).

 

В нарушение на чл. 5, ал. 1, т. 10 във вр. с чл. 5, ал. 3, т. 1 от ППЗОП (ред. ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г.) до АОП не е изпратена информация за изпълнения договор, при сключването на който не е определена точната му стойност (Извършване на печатни услуги за нуждите на Община Варна и общинските бюджетни звена).

 

Извършено е нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, тъй като информацията за изпълнен договор е изпратена до АОП след 7-дневния срок от датата на приключване на неговото изпълнение (Извършване на довършителни СМР работи по реконструкция и модернизация на плувен комплекс „Приморски”-ІІ етап, гр. Варна).

 

Възлагания чрез събрани не по-малко от три оферти по чл. 2 от НВМОП
 По време на одита е извършена проверка на осем възлагания чрез събрани не по-малко от три оферти. За възлагане на ремонтни работи за обект „Извършване на ремонтни дейности в помещенията на общински приемник за безстопанствени кучета” въз основа на събрани 3 оферти със стойност 19 584 лв. без ДДС е изпратено възлагателно писмо до определения изпълнител от директора на дирекция „Осигуряване и опазване на обществения ред”и не е сключен писмен договор. Тази възможност – да не се сключи писмен договор с изпълнителя, не попада в изключенията, допуснати от разпоредбата на чл. 2, ал. 3 НВМОП.

 

В съответствие с изискванията на чл. 34 ал. 5 от НВМОП Община Варна следва да изпрати обобщената информация за реализираните МОП при условията на чл. 2 от същата наредба в края на всяко тримесечие. При извършената проверка е установено, че възложителят не е изпълнил задължението си да изпрати обобщена информация за 2007 г. и 2008 г. в края на всяко тримесечие, а е изпратена информация на 13.05.2008 г. и на 16.02.2009 г. съответно за четирите тримесечия на  2007 г. и 2008 г., с което не са спазени разпоредбите на чл. 34, ал. 5 от НВМОП.

 

Констатираните нарушения и негативни практики при възлагане на обществени поръчки дават основание да се направи извод, че въведеният и осъществяван в Община Варна предварителен и текущ контрол при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки не е достатъчно надежден.
 

 

III. ПРЕПОРЪКИ
 

 

В резултат на извършения одит и на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП се дават следните препоръки на:
Кмета на Община Варна:

 

1.    Да определи длъжностно лице, което да извършва контрол
в дирекция "Местни приходи" относно:
съответствието на данните в подадените от физически и юридически лица декларации за придобитото oт тях движимо и недвижимо имущество и тяхното вярно отразяване в програмния продукт за облагане сьс съответните налози;
правилността на съставяне на актове oт длъжностните лица за: установяване на задьлжения, прихващане и вьзстановяване на задължения на физически и юридически лица, установяване на публични общински вземания и ревизионни актове.

 

2. Да се определи длъжностно лице, което да осъществява текущ контрол за спазване на  системата за двоен подпис при сключване на граждански договори.
   

 

3. Да се определи дльжностно лице, което да осъществява текущ контрол за спазване на сроковете за вписване на утвърдените от кмета на общината АОС в Службата по вписванията по Закона за кадастъра и имотния peгистър и сроковете за изпращане на преписи от АОС в службата по геодезия, картография и кадастьр.
   

 

4. Да се създадат вътрешни правила, регламентиращи реда и организация на концесионната дейност в общината, в които да се:

  

- посочат конкретните действия при отдаване на имоти - публична общинска собственост, и дейности на концесия; определят отговорните длъжностни лица в процеса и взаимоотношенията между тях; опишат документите, които се изготвят; посочат контролните дейности на всеки етап от процеса; определи ред за изготвяне и сьхраняване на досиета за концесии с всички съдържащи се в тях документи относно действията и решенията на дейността; определи ред за изпращане за съгласуване до държавните органи по чл. 103 от ЗК на изготвени проекти на решения за концесии; определи ред за приемане на заявления и оферти в подготвителния етап на процеса;
   

 

- определи дльжностно лице, което да изпраща информация за сключените концесионни договори в срок до Националния концесионен регистьр към МС и на Комисията за защита на конкуренцията;
   

 

- регламентира осъществяването на предварителния контрол преди
подписване на концесионните договори, относно предоставяне на гаранции и други
обезпечения за изпьлнението им.
   

 

5. Да се предприемат необходимите действия за събиране на дължимите към        31.12.2008 г. концесионни вноски от концесионера "Варна Клийн Сървиз”ООД.
   

 

6. Да внесе в ОбС отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории.
 

 

7. Да се актуализира действащата Система за управление и контрол на обществените поръчки на Община Варна в съответствие с промените в ЗОП и НВМОП, която да се въведе с акт на кмета на общината.
В актуализираната система да се включат най-малко:
 

 

7.1. Предвидените в чл. 8, ал. 7 от ЗОП (в сила от 01.01.2009 г.) правила за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.
 

 

7.2. Процедури за предварителен контрол (които да обхванат трите последователни етапа съобразно Указанията за осъществяване на предварителен контрол, одобрени от министъра на финансите: предоставяне на цялата документация, относима към съответното решение/действие; извършване на конкретни проверки и документиране на резултатите; писмено изразяване на мнение от лицето, упражняващо предварителен контрол) при следните процеси на възлагане на обществени поръчки: 
           

 

7.2.1. Преди вземане на решение за откриване на процедура, с цел правилната подготовка на процедурата по отношение на:     
           

 

- гарантиране на пълнота на информацията в обявлението за обществена поръчка;
           

 

- съответствие на изискваните документи и информация по чл. 50, ал. 1 и чл. 51,    ал. 1 от ЗОП с обявените критерии за подбор;
           

 

- определяне на показателите за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта” при спазване на забраната за включване на критерии за подбор, като показатели за оценка на офертите, въведена с чл. 25, ал. 7 от ЗОП и с чл. 6, ал. 5 от НВМОП (в сила от 01.01.2009 г.);
           

 

- изчерпателност и точност на методиката за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.
           

 

7.2.2. Преди обявяване на класиране и избор на изпълнител, с цел установяване на пропуски и грешки в работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.    
           

 

7.2.3. Преди сключване на договор за обществена поръчка, с цел гарантиране спазването на всички ограничения и изисквания, въведени с чл. 41 и чл. 42, ал. 1 от ЗОП, съответно с чл. 31 и чл. 32, ал. 1 от НВМОП.    
    7.3. Процедури за:   
   

 

-  контрол за спазване изискването за сключване на писмен договор за малки обществени  поръчки по чл. 2 от НВМОП за строителство;
   

 

-  проследяване приключване изпълнението на сключените договори за обществени поръчки;
   

 

- контрол относно своевременното изпращане до АОП на информация за сключени, изпълнени и прекратени договори, на обобщена информация за всички малки обществени поръчки, реализирани при условията на чл. 2 от НВМОП,  както и на останалата информация предвидена в ЗОП, ППЗОП и НВМОП.
 

 

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в срок до три месеца от получаване на настоящия доклад, кметът на общината следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата.
 

 

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е приет от Сметната палата с решение № 117/04.05.2010 г.

 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии