Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Данъчно-осигурителен календар - 29.08.2011 - 04.09.2011

 

Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец юли.
31 август 2011
Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Юли 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
31 август 2011
Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юли 2011 г.
31 август 2011
Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
31 август 2011
Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през юли са направени само частични плащания.
31 август 2011
Внасяне от платеца на дохода н а окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
31 август 2011
Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Август 2011 г. задължителни осигурителни вноски.
31 август 2011
Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Юли 2011 г.
31 август 2011
Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Юли 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
31 август 2011
Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните п ремии, дължим за предходния месец.
31 август 2011
Данъчно-осигурителен календар - 05.09.2011 - 11.09.2011
 
Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец август 2011 г.
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Август 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона) (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).
10 септември 2011
(Първият работен ден след 1 0 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Август 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2011 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения (пъ рвият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г. (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; - служители, изпратени за участие в междунаро дни мисии по реда на Закона за МВР; - съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат. 
 
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Август 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Август 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.)
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Август 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септ ември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Август 2011 г. (първият работен ден след 10 септември 2011 г. е 12 септември 2011 г.).
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)
Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
10 септември 2011
(Първият работен ден след 10 септември 2011г. е 12 септември 2011г.)

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии