Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

БУЛБАНК АД

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

БУЛБАНК АД                              
9000 Варна, ул. “П. Каравелов” 1
тел. 052/ 600 221, 603 559
http://www.bulbank.bg

Обща информация
Булбанк е учредена през 1964 година като Българска външнотърговска банака със 100% държавно участие. Седалището й е било в София, като банката е била с основен капитал 40 млн. лв. и предмет на дейност международни търговски разплащания и финанси.
Банката е приватизирана на 2 октомври 2000 година, а през 2001 година Булбанк се преструктурира и се въвежда нова организационна структура.

Основни услуги
1.    Спестовни и текущи сметки в национална и всички конвертируеми валути
2.    Кредитиране
3.    Управление на активи
4.    Разплащания
5.    Банкови карти
6.    Електронно банкиране чрез системите TeleBANK и PhoneBANK
7.    Търговско финансиране
8.    Покупко-продажба на чуждестранна валута
9.    Търговия с ДЦК, корпоративни ценни книжа
10.    Попечителски услуги

Кредитиране
Видове кредити, предоставяни от Булбанк:
-    В зависимост от срочността:
o    краткосрочни – със срок на погасяване до 1 година;
o    средносрочни – със срок на погасяване до 3 години;
o    дългосрочни – със срок на погасяване над 3 години.
-    В зависимост от целта на кредита:
o    за оборотен капитал;
o    инвестиционни.
-    В зависимост от конкретния вид:
o    Стандартни;
o    Револвиращи;
o    Оувърдрафт;
o    кредити под условие за обезпечение на банкови гаранции, издавани по Закона за митниците.
Валута на кредита – BGL, USD, EURO
Обезпечение
Булбанк приема всички предвидени от действащата нормативна уредба и установената банкова практика в страната обезпечения.

 “БУЛБАНК” АД предлага пакет банкови продукти “Бизнес лидер”, насочен към малките и средните предприятия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на пакет банкови продукти
“Бизнес лидер”

1.    Булбанк предоставя на свои клиенти при преференциални условия пакет банкови продукти. За ползване на пакета между клиента и банката се сключва отделен договор.
2.    Пакетът включва:
2.1. Основни продукти:
А) Разплащателна сметка в лева плюс ежедневно извлечение при движение по нея (безплатно откриване и обслужване).
Б) Разплащателна сметка в избрана от клиента валута плюс ежедневно извлечение при движение по нея (безплатно откриване + 10$ месечна такса).
В) Безплатни искания за незабавно инкасо за изплащане на социални осигуровки.
Г) Лимит до BGN 2500 (две хиляди и петстотин лева) на операция за извършване на безплатни касови вноски и тегления по/от левовата разплащателна сметка на клиента.
Д) Корпоративна дебитна банкова карта в лева, включваща една основна и до девет допълнителни карти (безплатно откриване и обслужване).
Е) До 50 (петдесет) безплатни дебитни банкови карти в лева за изплащане на работни заплати на работници и служители на клиента.
Ж) Консултантска и периодична икономическа информация.

2.2.    Допълнителни продукти:
А) Банкова карта VISA Business (намалена такса за годишно обслужване – 10$)
Б) Система за електронно банкиране ТелеБАНК (без такса за инсталиране и първоначална такса – 25 $)
В) Инсталиране на 1 (един) POS терминал за разплащане с банкови карти
Г) Пакетна програма Unico (Стандартна, Плюс, Престиж) за собствениците, респ. за управяващите дружеството лица, съобразно съдебното решение за регистрация (преференциални цени за всеки пакет)

2.3.    Основните продукти се включват в пакета като стандартни и се предоставят при подписване на договора за ползването му.
2.4.    Допълнителните подукти се включват в пакета, ако бъдат изрично поискани от клиента. Преференциални условия по тях се ползват само ако бъдат включени в пакета до шест месеца от датата на подписване на договора.
2.5.    Клиентът има право да кандидатства за овърдрафт практика по разплащателната си сметка в лева, като решение по искането се взема в съответствие с вътрешните правила и процедури на банката за кредитиране.
2.6.    Клиентът има право да ползва всички банкови продукти, включени в пакета, или само част от тях в зависимост от конкретните си потребности.

3.    За оперативно обслужване ползването на пакета клиентът следва да разполага със своя разплащателна сметка в левове при банката.
3.1. Ако клиентът няма разплащателна сметка в левове, банката му открива такава при подписване на договора за ползване на пакета, като той следва да представи необходимите за това документи.
3.2. При наличие на вече открита разплащателна сметка в левове банката я преоформя за  нуждите на ползване на пакета, считано от датата на подписване на договора.

4.    Клиентът заплаща на банката месечна такса в размер на 18 (осемнадесет) лева за ползване на пакета, такса за поддържане и обслужване на разплащателната сметка във валута и преференциални цени за допълнителните продукти, включени в пакета.
5.    Всички операции, свързани с продуктите, включени в пакета, се заплащат от клиента съобразно действащата тарифа на банката.
6.    Банката предоставя на клиента включените в пакета продукти съобразно действащата законова уредба и регламентиращите ги вътрешни правила и общи условия след представяне и подписване на съответните документи за всеки от тях.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направиха Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖИ", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВEТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии