Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

9. Как да се процедира при изработване на проекти и извършване на строежи по проекти, ...

Как да се процедира при изработване на проекти и извършване на строежи по проекти, изработени от чуждестранни лица?

І. Чуждестранните физически и юридически лица, притежаващи пълна проектанска правоспособност, могат да извършват самостоятелно проучване и проектиране за обекти в страната само при спечелен конкурс и когато са определени за изпълнители при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Във всички други случаи те могат да извършват проучване и проектиране само съвместно с български проектанти.

Пълна проектанска правоспособност се признава на лице от държава, с която Република България има сключен международен договор за взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други доказателства за официална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, при договорените условия и предпоставки.Извън този случай пълна проектанска правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз при условията на взаимност.

ІІ. Когато по искане на възложителя се налага да се използва чуждестранен проект, изготвен от чуждестранни физически и юридически лица, които не притежават проектанска правоспособност по т.І е необходимо:

1. Проектът да бъде преведен изцяло на български език.
2. Инвестиционния проект по всички части, да се авторизира от български физически лица, притежаващи проектанска правоспособност съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. При необходимост, българските физически лица извършват налагащите се промени в проектната документация за привеждането й в съответствие с действащите в РБългария норми.
3. Проектната документация следва да бъде съобразена с изискванията на Наредба №4 за обхвата на инвестиционните проекти (обн. ДВ, бр.51 от 2001г.).
4. Лицата, авторизирали инвестиционния проект и възложителя, подписват проектната документация по всички части. Проектът подлежи на оценка за съответствието му със съществените изисквания към строежите. Лицата, авторизирали инвестиционния проект, носят пълна отговорност за годността и качеството на проекта.
5. Одобряването и съгласуването на проекта, разрешаването на строителството и разрешаване ползването на строежа се извършва по общия ред, съобразно изискванията на ЗУТ.

ІІІ. За проекти, предмет на международни договори, финансирани изцяло или частично от програми на Европейския съюз-присъединителни фондове, програми ФАР или други, се прилагат при спазване разпоредбите и процедурите на Рамковото споразумение между правителството на РБългария и Европейската комисия, както и разпоредбите и процедурите на годишните финансови меморандуми по съответните програми.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии