Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Анализ на общинската инфраструктура - III част

4. Анализ на общинската инфраструктура - I част

4. Анализ на общинската инфраструктура - II част

4.5. Газоснабдителна мрежа

Газопроводна мрежа в региона с високо налягане - 55 бар., с диаметър 700 mm, собственост на "Булгаргаз" ЕАД.

Газифицирането на жилищни, обществени и производствени обекти на територията на гр. Варна се извършва от фирмите "ВАРНА ГАЗ" АД и "ПРИМА ГАЗ" АД. Планирано е газификационната мрежа на града да възлезе на 309 km и 20.8 млн. евро през 2013 г. Клиентите в битовия сектор щe са 40 000, а в промишления - 30.

Страната е изправена пред редица сериозни предизвикателства в енергетиката, породени както от обективни причини и обстоятелства, така и от забавяне на реформите през годините на прехода. Оскъдният местен енергиен потенциал и енергийната разточителност на българската икономика поставят изключително остро проблема за рационалното използване на енергийните ресурси. Процесите на "освобождаване" на цените на енергията и горивата и необходимостта от съвременни енергоефективни решения са друг основен аргумент в защита на ускорената газификация на големите български градове. Други съществени предпоставки за реализация на проекта са свързани с:

- Адаптиране на правната и нормативна среда към европейските стандарти;
- Необходимост от повишаване на конкурентноспособността на българската икономика;
- Европейския и световен опит и прогнози за развитие на газовия сектор;
- Екологични предимства;
- Ценова атрактивност.

Замърсяването на околната среда е особено изразено в районите на средно големите и големите градове поради високата концентрация на енергийни мощности и индивидуални потребители в комунално-битовия сектор. Морално остарелите енергийни технологии, физическото изхабяване на оборудването, злоупотребите с качеството на течните горива и използването на нискокачествени твърди горива, влошават допълнително екологичната обстановка на градовете ни.

Многобройните екологични оценки посочват единодушно, че замърсяването на околната среда от енергопроизводството в нашите градове многократно надхвърля всички допустими равнища.
Газовият сектор играе ключова роля за икомомиката на страната ни. Голяма част от природния газ се използва до този момент за енергийни цели главно в отоплителни централи и за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, а в индустрията като суровина. В следващите години ролята на природния газ като енергиен ресурс за битовия сектор, предприемачеството, услугите и публичния сектор ще се развива с ускорени темпове.
Съгласно разпоредбите на ЗЕ, изграждането на нови енергийни обекти за разпределение на природен газ се извършва върху земя-совственост на енергийното предприятие, или върху която има учредено право на строеж. Газоразпределителната мрежа на територията на Община Варна преминава през имоти с различен режим на собственост.

Цените на природния газ се регулират от ДКЕР. Топлинната и електрическата енергия за битови нужди се субсидират. Цените на останалите алтернативни на природния газ горива (мазут, нафта, въглища и дърва), се определят на пазарен принцип и не се регулират от ДКЕР.
В района Варна се използват различни енргийни източници, за промишлеността е характерно използването на мазут и нафта, а за битовия и обществено-административния сектор-електричество, дърва и въглища. Основните замърсяващи околната среда компоненти, отделяни при изгарянето на дърва, въглища и мазут (нафта), са прах, сажди, SОх, NOх и СО. Отделянето на прах е свързано основно с изгарянето на твърди горива, докато SО2 зависи от концентрацията на сяра в горивото. Разтоварищата, хранилищата, сгуроотвалите и другите транспортни и технологични съоръжения са източници на органични замърсявания с твърди, в т.ч. неразтворими и токсични отпадъци.

Ефектът от газификацията на Варна се изразява в рязко подобряване на екологичния фон, който се изразява в подобряване качеството не само на въздуха, но и на другите компоненти на околната среда-води, почви, растителен и животински свят, подобряване на социално-икономическите и здравословни условия на живот.

На територията на Община Варна за изграждане на газоразпределителната мрежа ДКЕР издава лицензии на две дружества за извършване на дейността "Разпределение на природен газ". Лицензията на "Примагаз"АД е за извършване на дейността на територията на райони "Владислав Варненчик", "Младост", "Аспарухово", а върху останалата част от територията лицензия притежава "Варнагаз"АД за период от 10 години до 201З г.

Към настоящият момент "Примагаз"АД има изградени близо 14 км стоманени газопроводи високо налягане (6 бар) и 1 км газопроводи от полиетилен висока плътност за ниско налягане (100 мбар), както и подържащите съоръжения. В края на 2004г. дружеството доставя природен газ на 64 потребителя от които 22 промишлени, 4 обществено-аднистративни и търговски и 38 битови, които за 2004г. имат обща консумация 7847 хил.м природен газ. От която 7747 хил.м3 се пада на промишлените, 80 хил.м3 на обществено-административните и търговски и 20 хил.м3 на битовите потребители. Лицензията на дружеството включва зони с промишлен характер и райони в които има действаща мрежа на топлофикационното дружество.

Изградената мрежа от "Варнагаз"АД е около 11 км стоманени газопроводи високо налягане (6 бар), 13 км при налягане (10 бар) и 64 км на ниско налягане (4 бар)-полиетиленови тръби както и прилежащите им съоръжения. В момента дружество захранва с природен газ 206 потребителя от които 6 промишлени, 20 обществено-административни и търговски и 180 битови потребителя. През 2004г. са имали 1 обществено-административен (ТУ-Варна) и 5 битови клиента обща консумация е била около 35 хил. м3. В резултат на изградената мрежа дружеството има възможност да присъедини над 22 000 потребителя в момента от които 29 общински обекта.

4.6. Комуникационна инфраструктура

На територията на общината има действуващи 23 броя автоматични телефонни централи, от които 16 бр. в самия гр. Варна; по 1 бр. АТЦ в курортните комплекси и в кв. "Виница", "Галата" с Тополи, с. Каменар и с. Звездица. Плътността на телефонни линии на 1000 граждани е 481. Град Варна има една от най-високите степени на цифровизация в страната: град Варна - 44.4%, при Варненски регион 36% и средно за страната 21%. Степента на дигитализация на Варненската телекомуникационна мрежа е три пъти повече от средната за страната, което поставя региона във водеща позиция във възможността за развитие на върхови технологии. Варна е основен телекомуникационен терминал на оптични трансгранични кабелни магистрали "КАФОС" - свързваща Варна, Истанбул (Турция) и Мангалия (Румъния). Реализацията на проекта BSFOCS (Black Sea Fiber Optic Cable System), свързващ в оптична мрежа Варна, Одеса (Украйна), и Новоросийск (Русия), създаде възможност за интегриране на телекомуникационните структури на страните от Средния Изток, Азия, Западна Европа и Америка.

Пощенските услуги се извършват в една централна станция и двадесет клона. Сегашната задоволеност от ПТТC показва, че една станция обслужва около 15 000 души.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии