Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

2. Какви са последствията за строеж, който е въведен в експлоатация без да е приет по...

2. Какви са последствията за строеж, който е въведен в експлоатация без да е приет по установения ред?

Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 ЗУТ. Компетентния орган по чл.177 ЗУТ е Началника на ДНСК (РДНСК) за строежите от 1, 2 и 3 категория и главния архитект на Общината (Района) за строежите от 4 и 5 категория. Категорията на строежа се определя съгласно Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.
Не се разрешава строежи или части от тях да се ползват не по предназначението им или в нарушение на условията за въвеждане в експлоатация.
При констатиране на такова нарушение на Закона за устройство на територията, Началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице:

- забранява с мотивирана заповед ползването на строежите и разпорежда тяхното освобождаване, прекъсване на захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др. Разпореждането е задължително за доставчиците и се изпълнява незабавно.
- на база съставен акт по Закона за административните нарушения и наказания, издава Наказателно постановление.

След отстраняване на причините, които са предизвикали забраната, и след заплащане на дължимите глоби и такси въвеждането на строежите в експлоатация се разрешава или удостоверява от органите по чл.177 ЗУТ.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии