Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

2. Какви документи се прилагат към заявлението за издаване на лиценз?


1. нотариално заверено копие от решението за регистрация по Търговски закон и удостоверение за актуално състояние на търговеца в оригинал;

2. заверено от управителя копие от данъчна регистрация;

3. заверено от управителя копие от регистрация по БУЛСТАТ;

4 удостоверение от данъчната служба, че лицето няма задължения към държавата – прилага се оригинал;

5. декларация, че лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз не е допуснало или извършило системни нарушения по Закона за устройство на територията и нормативните актовете по прилагането му – прилага се оригинал;

6. списък, по утвърден образец, Приложение № 2 към Заповед № РД-02-14-803/30.12.2003 г. на Министъра на РРБ, на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, съдържащ данни за професионалния им опит и 5 годишен стаж, както и други компетентности и способности за упражняване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор

7. заверени от управителя копия на документи, удостоверяващи правоспособността, професионалната квалификация и трудовия стаж за членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци и на наетите от тях физически лица, както следва: a) заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър (за завършилите в чуждестранни висши училища се прилага документ за признаване и легализация на дипломата); б) заверено копие от документи, удостоверяващи стажа по специалността;в) подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по години, месторабота, заемана длъжност и конкретно извършвана дейност и информация за квалификацията и придобития професионален опит – в оригинал, подписана от лицено; г) подробен списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им наименование, местонахождение и технически параметри – в оригинал, подписан от лицето;д) заверени копия на други индивидуални документи, лицензи, референции и препоръки, удостоверяващи техническите компетентности и способности за упражняване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор.

8. декларация на всеки специалист, който ще оценява съответствието на инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен надзор, за изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък на консултанта и че отговаря на изискванията на чл.6, ал.5 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Наредбата/ (обн. ДВ бр.99/2003г.), че не участват в лиценза на повече от двама консултанти - оригинал;

9. декларация на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица, че не са допуснали и/или извършили системни нарушения по ЗУТ и нормативните актовете по прилагането му - оригинал;

10. свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица - оригинал;

11. документ /формуляр или копие от платежно нареждане/ за платена такса по § 6, чл.33а, т.1 и чл.33б, т.1 от Постановление № 321/22.12.2003г. за изменение и доплънение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители – 500 лв.

12. списъкът по т.6 на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността – на електронен носител.

Постъпилото чрез “Центъра за обслужване на клиенти” на ДНСК заявление, се приема от служител в дирекция “Техническо, информационно и административно обслужване, връзки с обществеността” /ТИАОВО/ и се проверява за наличие на приложените документи.

Проверката се отразява в контролен лист, който се попълва от съответния служител от дирекция ТИАОВО, подписва се от служителя и от заявителя, като един екземпляр се връчва на заявителя и един се прилага към молбата.

Контролен лист за проверка и приемане на постъпили заявления за издаване на лиценз на консултантите за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

№ по ред   Наличност на документите при приемане
  Документи за юридическото лице или ЕТ  
1 Заявление по образец Приложение № 1 към Заповед № РД-02-14-803/30.12.2003г. на Министъра на РРБ  
2 Нотариално заверено копие от решението за регистрация /първоначална съдебна регистрация/ по Търговси закон на юридическото лице или едноличния търговец;  
3 Удостоверение за актуално състояние на юридическото лице или едноличния търговец – прилага се оригинал на удостоверението;  
4 Данъчна регистрация на юридическото лице или едноличния търговец – прилага се заверено копие;  
5 Регистрация по БУЛСТАТ - прилага се заверено копие;  
6 Удостоверение от данъчна служба, че юридическото лице или едноличния търговец няма задължения към държавата - прилага се оригинал на удостоверението;  
7 Декларация, че лицето, кандидатстващо за издаване на лиценз не е допуснало или извършило системни нарушения по Закона за устройство на територията и нормативните актовете по прилагането му – прилага се оригинал на декларацията;  
8 Списък по образец Приложение № 2 към Заповед № РД-02-14-803/30.12.2003 г. на Министъра на РРБ на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, съдържащ данни за професионалния им опит и 5 годишен стаж, както и други компетентности и способности за упражняване на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор;  
     
  Индивидуални документи  
1 Заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър (за завършилите в чуждестранни висши училища се прилага документ за признаване и легализация на дипломата)  
2 Заверено копие от документи, удостоверяващи стажа по специалността;  
3 подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по години, месторабота, заемана длъжност и конкретно извършвана дейност и информация за квалификацията и придобития професионален опит – собственоръчно подписан оригинал;  
4 подробен списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им наименование, местонахождение и технически параметри - собственоръчно подписан оригинал;  
5 други индивидуални документи, лицензи, референции и препоръки, удостоверяващи техническите компетентности и способности за упражняване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор – заверено копие;  
6 декларация на всеки специалист, който ще оценява съответствието на инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен надзор, за изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък на консултанта и че отговаря на изискванията на чл.6, ал.5 от Наредбата, да не участват в лиценза на повече от двама консултанти - собственоръчно подписан оригинал;  
7 декларация на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица, че не са допуснали и/или извършили системни нарушения по ЗУТ и нормативните актовете по прилагането му - собственоръчно подписан оригинал;  
8 свидетелство за съдимост - оригинал;  
9 документ /формуляр или копие от платежно нареждане/ за платена такса по § 6, чл.33а, т.1 и чл.33б, т.1 от Постановление № 321/22.12.2003г. за изменение и доплънение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители – 500 лв.  
10 списъкът по т. 8 на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността – на електронен носител  


Дата:................    Проверил:...../име, фамилия, длъжност/.............Заявител:......../име, фамилия/................

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии