Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

“БАНКА ДСК” ЕАД

 

Връщане обратно в списъка с банки

 

“БАНКА ДСК” ЕАД                                           
9000 Варна, бул. “Мария-Луиза” 9
тел. 052/ 221 065, 236 143, факс 052/ 225 220
http://www.dskbank.bg

Обща информация
Банка ДСК е финансова институция с 50-годишна история. Тя е правоприемник на Държавната спестовна каса, създадена през 1951 г. като единствен влогонабирателен институт в страната. От 1967 г. нейната дейност се осъществява съгласно Закона за Държавната спестовна каса, а привлечените в нея средства се гарантират от държавата. През 1998 г. тя е преобразувана в еднолично търговско дружество със 100 % държавно участие и започва да осъществява дейността си съгласно Закона за банките.
Банка ДСК притежава лиценз № 3, издаден от БНБ за извършване на всички банкови сделки, посочени в Закона за банките на територията на страната и в чужбина.
Банка ДСК е акционерно дружество със следните акционери:
•    Република България (правата на държавата се упражняват от Министерския съвет) - с акционерно участие 75% от капитала, или 5 250 000 (пет милиона двеста и петдесет хиляди) безналични, поименни и обикновени акции с обща номинална стойност от 52 500 000 (петдесет и два милиона и петстотин хиляди) лева;
•    "Банкова консолидационна компания" АД - с акционерно участие 25% от капитала, или 1 750 000 (един милион седемстотин и петдесет хиляди) безналични поименни и обикновени акции с обща номинална стойност от 17 500 000 (седемнадесет милиона и петстотин хиляди) лева. БКК АД е собственост на държавата и БНБ.

Кредитиране на физически лица
Потребителско кредитиране
"БАНКА ДСК" АД разрешава кредити за текущо потребление на граждани в размер до 20 000 лв., които в зависимост от целта си биват:
• Кредити за текущи нужди.
• Кредити за образование - само на студенти редовно обучение след успешно завършен първи курс с успех най-малко 4.00 и възраст до 28 години;
• Кредити за покупка на стоки - въз основа на сключен договор между "БАНКА ДСК" АД и фирма производител или търговец.
• Кредит-овърдрафт - за заплащане на предварително заявени услуги при недостиг на средства по разплащателна сметка.
Всички кредити за текущо потребление се олихвяват с годишен лихвен процент, определян периодично от банката, и се издължават с равни месечни погасителни вноски. В зависимост от вида си кредитите се ползват в брой или безкасово. Издължават се безкасово чрез: касиер-платците, от разплащателна сметка или с вноски в брой. Кредитите се разрешават по местоживеене или по месторабота на кредитоискателя/съдлъжника.
Основно условие за ползване на кредити, разрешавани от "БАНКА ДСК" АД на граждани, е доказаната платежоспособност на кредитоискателя. Тя се определя в зависимост от доказания чист месечен доход, който трябва да бъде достатъчен за покриване на месечната вноска и разходите за издръжка на всеки член от семейството по 60 лв. Когато чистият доход на кредитоискателя е недостатъчен за разрешаване на кредита, се включва и доходът на съпруга/съпругата, като същият става съдлъжник по договора. Необходимият за разрешаване на искания кредит доход трябва да бъде удостоверен, стабилен, достатъчен и с перспектива да бъде запазен. Кредиторът изисква от кредитоискателя потвърждение на декларираните данни и информация относно финансовото му състояние съгласно действащото законодателство. Не подлежат на кредитиране кредитоискатели, които са на сезонна работа, в период на предизвестие за прекратяване на трудов договор и предстоящо отбиване на военна служба.
Кредитите за текущо потребление в зависимост от размера им се разрешават за следните срокове:
• до 500 лева - до 3 поръчители и срок на издължаване до 24 месеца;
• от 501 до 1000 лева - до 3 поръчители и срок на издължаване до 36 месеца;
• от 1001 до 3000 лева - до 3 поръчители и срок на издължаване до 48 месеца;
• от 3001 до 7 000 лева - до 3 поръчители и срок на издължаване до 60 месеца;
• от 7001 до 20 000 лева - срок на издължаване до 60 месеца, като обезпечението е ипотека на недвижим имот.
Кредитите за текущо потребление могат да се обезпечават по един от следните начини:
• с поръчителство;
• със залог на левов или валутен влог на кредитоискателя или на трето лице в "БАНКА ДСК" АД;
• със залог на Държавни ценни книжа, закупени от "БАНКА ДСК" АД;
• с ипотека на недвижим имот.
Когато обезпечението е ипотека върху недвижим имот, размерът на кредита се определя до 60 на сто от индивидуалната пазарна цена на имота, определена от "БАНКА ДСК" АД. Приетият като обезпечение имот се застрахова от кредитоискателя в полза на "БАНКА ДСК" АД за сума, равна на кредита, увеличена с 25 на сто. Договорите за застраховка се подновяват периодично до изтичане на крайния срок по договора за кредит.
Когато кредитите за текущо потребление се обезпечават с поръчителство, задължително се проучва платежоспособността на поръчителите. Поръчителите доказват своята платежоспособност по същия начин, както и кредитоискателите. Броят на поръчителите се определя по преценка на разрешаващите кредита и е в зависимост от стабилността на доказаните доходи на кредитоискателя и неговото семейство.
Необходимите документи за разрешаване на потребителски кредит са:
• документ за чистия доход, издаден от работодателя;
• трудов и/или граждански договор;
• данъчни декларации съгласно действащото законодателство;
• документ за авансово внесен данък за лицата, получаващи доходи от стопанска дейност, свободни професии, наеми и др.;
• удостоверение за студентското състояние;
• документ за размера на пенсията;
• договор за кредит и декларация за семейно и имотно състояние.
За проучването и управлението на кредитите се заплащат такси съгласно тарифата на "БАНКА ДСК" АД. Държавните такси за учредяването и заличаването на ипотеката са за сметка на длъжника. Когато кредитът не се издължава редовно и неиздължената сума е равна на три месечни вноски, целият остатък по дълга става предсрочно изискуем. Предсрочно изискуемият кредит следва да се погаси в тримесечен срок. След изтичане на тримесечния срок дългът по кредита се превръща в съдебен и се събира по съответния ред.

Жилищни кредити
"БАНКА ДСК" АД предлага кредити на граждани за:
• покупка на недвижими имоти - жилища, къщи, вили, ателиета, гаражи и строителни парцели, предвидени за жилищно или вилно застрояване, включително и за замяна на недвижими имоти и покупка на дялове;
• подобрения на недвижимите имоти - ремонт, преустройство, външно оформление, топлофициране, топлоизолиране и др.;
• строителство и довършителни работи на къщи, жилища, вили, ателиета и гаражи.
Жилищните кредити се разрешават по местонахождение на имота, обект на сделка, строителство, довършителни работи и подобрения.
За необходимостта от ползване на жилищен кредит, в зависимост от целта му, се представят:
• при кредити за покупка, замяна или делба - предварителен договор или нотариален акт с уговорено отложено плащане или заповед за продажба (замяна) или договор за доброволна делба / съдебно решение;
• при строителство и довършителни работи на къщи и вили - строителни книжа и количествено -стойностна сметка;
• за подобрения на недвижими имоти - количествено-стойностна сметка на предстоящите за извършване строително-ремонтни работи.
Максималният размер на кредити за покупка е не по-голям от 80 на сто от цената на сделката, но зависи от вида, възрастта и конструктивната система на недвижимия имот, предмет на сделката, както следва:
При покупка на монолитни жилища, включително едроплощен кофраж и пакетоповдигащи плочи, максималният размер на кредита е до 80 на сто от пазарната цена на имота, чиято възраст е до 5 години, и до 70 на сто - при възраст над 5 години.
При покупка на монолитни къщи и вили кредитът е до 70 на сто от пазарната им цена.
При покупка на панелни имоти - къщи, жилища и вили, кредитът не може да бъде по-голям от 50 на сто от пазарната цена на имота.
За покупка на самостоятелни ателиета и гаражи размерът на кредита е до 60 на сто от пазарната ми цена.
В случаите, когато се закупува жилище, изграждано от строителна фирма /предприемач/ размерът на кредита, но не повече от 80 на сто от продажната цена, се определя в процент от оценката на обезпечението. За обезпечение се предлага друг недвижим имот.
За покупка на строителни парцели БАНКАТА предлага кредит не повече от 70 на сто от цената на сделката, като максималният размер е до 80 на сто от пазарната им цена.
При кредити за строителство максималният размер е в зависимост от стойността на строително-ремонтните работи, но не повече от 80 на сто, а когато новоизгражданата къща или вила е с търговска или административна част, максималният размер е до 70 на сто. По тези кредити трябва да се предложи друг недвижим имот за обезпечение и размерът на кредита е в зависимост от неговата оценка.
При кредити за довършителни работи размерът на кредита не може да бъде по-голям от стойността на строителните работи и е в зависимост от оценката на недвижимия имот, приеман за обезпечение.
При кредити за подобрения размерът на кредита не може да бъде по-голям от стойността на ремонтните работи, но не повече от 50 на сто от оценката на обезпечението.
БАНКАТА приема за обезпечение по кредити недвижими имоти, освен обект на сделка, и друга собственост на кредитоискателя или на трети лица, включително недвижими имоти с търговски и административен характер - магазини и офиси. За да се постигне максималният размер кредит, БАНКАТА може да приеме за обезпечение повече от един недвижим имот.
БАНКАТА определя индивидуална пазарна цена на недвижимите имоти, приемани за обезпечения по кредитите.
В случаите, когато се изгражда къща или вила или се закупува недвижим имот в строеж, в периода на изграждане може да се приеме залог на влог в левове или валута или ДЦК.
Условие за разрешаване на искания кредит е размерът на чистия месечен доход на семейството да осигурява размера на месечната погасителна вноска и не по-малко от 60 лв. на член от семейството.
Финансовото състояние се доказва пред БАНКАТА в зависимост от източника на доход и предвидения с действащото законодателство ред за данъчно облагане и деклариране.
Лихвеният процент по кредитите се определя от Управителния съвет на "БАНКА ДСК" АД.
Издължаването на кредитите се извършва с анюитетни погасителни вноски. При неспазване на договорения начин на издължаване БАНКАТА санкционира кредитоискателя с наказателна лихва по кредита.
Максималният срок за погасяване на кредита е в зависимост от целта му и е до 15 години при кредити за покупка и строителство, за довършителни работи на къщи и вили - до 9 години, а на отделни жилища - до 7 години. До 7 години е срокът при кредити за строителни парцели и за подобрения на недвижими имоти.
Кредитите за строителство, довършителни работи и подобрения се ползват на етапи, като БАНКАТА осъществява финансов и технически контрол по целевото влагане на средствата.
За проучване и разрешаване на кредита се дължат такси съгласно Тарифата за таксите и комисионите на БАНКАТА. Приеманите за обезпечения по кредити имоти се застраховат от кредитоискателя.
На договорна основа се конкретизират всички елементи на жилищния кредит, включително начин на ползване и издължаване, приетите обезпечения, санкции при нарушаване на договорните условия и други допълнителни условия.
За да се подготвят документите съгласно изискванията на БАНКАТА, е необходима предварителна консултация със специалистите на "БАНКА ДСК" АД.

Кредитиране на корпоративни клиенти
Общи условия
“Банка ДСК” АД осъществява кредитната си дейност посредством своята клонова мрежа. Ако желаете да ползвате услугите, които ние ви предлагаме, или просто за информация, можете да се обърнете към съответния клон на банката, обслужващ региона по:
1.    Мястото на осъществяване на вашата основна дейност.
2. Търговската или данъчната ви регистрация.
3. Местонахождението на кредитираната инвестиция.
 Всички юридически или физически лица, осъществяващи стопанска дейност на законово основание /стопански субекти/, могат да ползват кредитните услуги на “Банка ДСК” АД за бизнес клиенти. Кредитните сделки се сключват въз основа на писмен договор между банката и нейните клиенти. Банка ДСК кредитира всички дейности, които не са забранени от закона.

Инвестиционни кредити
Инвестиционни кредити са всички кредити, чиято цел е:
• придобиване на дълготрайни активи;
• закупуване на предприятия или на техни обособени части;
• покупка на дялове и акции;
• осъществяване на ново строителство, реконструкция и разширяване;
• проектно финансиране.
Едно от основните условия за разрешаване на инвестиционен кредит от страна на банката е да докажете 30% участие със собствени средства в кредитираното мероприятие.
Инвестиционните кредити са стандартни. Те са с еднократно или на части усвояване на средствата и се погасяват по договорен погасителен план.
Разрешен от “Банка ДСК” АД инвестиционен кредит може да бъде издължен в рамките до 5 години.
Размерите на инвестиционните кредити са по взаимно договаряне.
Лихвените равнища за инвестиционните кредити на “Банка ДСК” се формират като сбор от минимален лихвен процент в размер на 12,5% и диференцирани надбавки.
Равнището на надбавките зависи от:
• сроковете на издължаване на кредитите;
• общата оценка на риска от сделката, включително и вашия кредитен рейтинг.

“Банка ДСК” предоставя инвестиционни кредити на общини за следните мероприятия:
• за придобиване на дълготрайни активи;
• съвместни дейности с други общини, предприятия и с държавата от взаимен интерес;
• дейности по защита на населението при бедствия и аварии и др.;
• реализиране на международни програми.
Максималният срок на инвестиционните кредити за общините се съобразява с мандата на общинския съвет.
Максималният размер на кредитите за общините се съобразява с изискванията на чл.10 от Закона за общинските бюджети относно бюджетния дефицит.

Кредити за оборотни средства
Кредитите за оборотни средства се отпускат за точно определени мероприятия във вашата ежедневна дейност. Това могат да бъдат:
• придобиване на суровини и материали;
• закупуване на стоки в оборот;
• закупуване на други краткотрайни активи;
• покриване на текущи разходи.
Оборотните кредити са няколко вида:
• Стандартни кредити - с еднократно или на части усвояване и погасяване по договорен погасителен план.
• Кредитни линии - договарят се размерът /плафонът/ и крайният срок на погасяване, в рамките на които е възможно усвояване и погасяване. Погасената част се счита за предоставена за повторно усвояване.
• Револвиращи кредитни линии - с възможност за продължаване до 2 пъти за общ срок, не по-дълъг от 3 години.
• Overdraft за първокласни клиенти на банката.
Сроковете, в които можете да издължавате разрешен от “Банка ДСК” оборотен кредит, са:
• краткосрочни - срок до една година;
• средносрочни - срок от една до три години.
Размерите на оборотните кредити са по взаимно договаряне.
Лихвените равнища за оборотните кредити на “Банка ДСК” се формират като сбор от минимален лихвен процент в размер на 12,5% и диференцирани надбавки.
Равнището на надбавките зависи от:
• сроковете на издължаване на кредитите;
• общата оценка на риска от сделката, включително и вашия кредитен рейтинг.

“Банка ДСК” предоставя оборотни кредити на общини за следните мероприятия:
• Здравни, социални, образователни, културни, спортни и туристически дейности
• Устройство и развитие на територията на общината, комунални и благоустройствени дейности
• Стопанисване и управление на общинската собственост
• Дейности по опазване на околната среда
• Информационно осигуряване.
Кредити на общини се отпускат само ако решението на Общинския съвет за тяхното ползване е взето най-малко 6 месеца преди изтичане на неговия мандат /чл. 40, ал.4 от Закона за общинските бюджети/.
Срокът на кредитите за оборотни средства е до една година, а за кредитните линии се допуска продължаване само до крайния срок на мандата на Общинския съвет.
За общините се изисква да бъдат на обслужване само в банката по всички свои бюджетни и извънбюджетни сметки до окончателното издължаване на кредита, което се регламентира в договора за кредит.
Максималният размер на кредитите за общините се съобразява с изискванията на чл. 10 от Закона за общинските бюджети относно бюджентия дефицит.

Такси и комисионни за предоставяне на кредити
Таксите и комисионните, които Банка ДСК начислява във връзка с предоставянето на инвестиционни и оборотни кредити на своите бизнес клиенти, са следните:
За разглеждане искането за кредит:
• 50 лв. при размер на искания кредит до 50 000 лв.;
• 0,15%, но максимум 1000 лв. при размер на искания кредит над 50 000 лв.
За оценка на жилищни и вилни имоти:
• 0,5% от определната пазарна стойност.
За изготвяне, вписване и заличаване на ипотека:
• 80 лв. за изготвяне на нотариален акт и вписване на договорна ипотека;
• 30 лв. за изготвяне и вписване на законна ипотека;
• 50 лв. за вписване или заличаване на особен залог по реда на ЗОЗ;
• 20 лв. за заличаване на ипотека.
За ангажимент:
• 2% годишно върху неусвоената част от кредита съгласно договорения погасителен план;
• 1% годишно върху неусвоената част от кредита при кредитни линии или overdraft.
За управление на кредита (годишна):
• 0,5% върху размера на разрешения кредит.
За предсрочно погасяване:
• 0,25% за тримесечие или част от него при кредити със срок на издължаване до 12 месеца;
• 0,125% за тримесечие или част от него при кредити със срок на издължаване над 12 месеца.

 

 


Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта ИМОТ ДНЕС - imotdnes.com; dnes@imotdnes.com

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

И.П.Енчев: 2012-06-16 14:27:32 |

Направихме Банково-икономическата, бизнес-ИНВЕСТИЦИОННАТА ПЕРЕСТРОЙКА, Финансово ЗАРОБИЛА НИ ВЕЧЕ, А НАС ХОРАТА И СОЦИАЛНОТО НИ СЪСТОЯНИЕ , ВЪТРЕ-СОЦИАЛНИТЕ НИ; ИДЕОЛОГИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ СА ЗАХВЪРЛЕНО-ЗАБРАВЕНИ СРЕД СРЕДНОВЕКОВНИТЕ НИ ЗАКОНИ И КОНСТИТУЦИИ! СЕГА Е ВЕЧЕ ВРЕМЕТО ДА РАЗБЕРЕ ВСЕКИ ОТ НАС ЧЕ Е ДОШЛО ВРЕМЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПЕРЕСТРОЙКА. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРЕУСТРОИМ НЕ НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ АМАТЪОРСКИ УВЛЕЧЕНИЯ!! ВРЕМЕ Е ДА НАПРАВИМ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ, ЗАБРАНЯВАЙКИ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЧАСТНИТЕ-ГРУПОВИ ПОЛЯРИЗАЦИИ СРЕД НАС! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ ПОЛИТ- ИДЕОЛООГИИ ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Избирателната БАДЖАНАК-ШУРЕЙСКАТА система на Ръководните кадри в България да не се извършва от основата на Идеологичния-Личен-Култов фактор и политически поляризиран Групиран превес, а на основата на Субективния талант, дарби и възможности за ефективност на Кандидат-членовете за съответните длъжности. Крайното изборно решение на победител за поста, да се провежда по метода на Умерения Мандаринат (както е във Франция), чрез изпитна Тестовка за лоялност на поста, без мандатност и без иммунитет! СТОП НА ЧАСТНО-ГРУПИРАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! ВЕЛИКИТЕ; КАТОЛИЧЕСКА, ОРТОДОКСКА, БУДИСКА, ЮДАИСТКА И ИСЛЯМСКА "ЛОЖА", АКО НЕ СЕ ЗАХВАНАТ С РЕЛИГИОЗНАТА "ПЕРЕСТРОЙКА", НАЛОЖЕНА ИМ ОТ СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИОЗНО-ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ, ЩЕ ДОВЕДАТ СВАТА ДО КАТАКЛИЗЪМ, И ДО ПЪЛНО ИЗЧЕЗВАНЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. КАКВО ИМАМ В ПРЕДВИД; ВСЯКА ЕДНА ОСНОВНА РЕЛИГИОЗНА СТРАНА; ХРИСТИЯНСТВО, ИСЛЯМ, БУДИЗЪМ И ЮДАИЗЪМ, СА ДЛЪЖНИ ДА НАПРАВЯТ РАДИКАЛНИ ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ СВЕЩЕННИТЕ СИ КНИГИ-ПИСАНИЯ,(КОРАН, БИБЛИЯ И т.н.) ДОПЪЛВАЙКИ ГИ С ИЗИСКАНОТО СВЕЩЕННОTO, но все още пренебрегнато УСЛОВИЕ ( ПРИЕМСТВЕНОСТ ), ОТСЪСТВАЩО И В КОРАН И В БИБЛИЯTA, ОЗАКОНИЛИ ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ РАЗНО-ВЕРИЕТО МЕЖДУ НАС ХОРАТА НА ТАЗИ ПЛАНЕТА!! НЕКА СЕ ПРИЕМЕМ ЕДИН ДРУГ КАТО ХОРА-БРАТЯ-ЧEЛОВЕЦИ, ВЯРВАЩИ В ЕДИН БОГ НО С РАЗНИ ИМЕНА (АЛАХ, БОГ, ХРИСТОС и т.н.) ДО КОГА БЕ РЕЛИГИОЗНИ КАНОН-СЪБЛЮДАТЕЛИ, ЩЕ БЕЗДЕЙСТВУВАТЕ И ЩЕ НИ ГЛЕДАТЕ ЖАЛКАТА РЕЛИГИОЗНО-ПОЛЯРИЗИРАНА ОРИСИЯ , ЗАХВЪРЛЕНA ВЪВ ВРЕНМЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ОСТАРЯЛИ ДОГМИ, КОГАТО ЗА ВСИЧКИ НАС ГОСПОД Е ЕДИН?? СТОП НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИРАНИ ТЕЧЕНИЯ, ДА СЕ БЪРКАТ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ ОТНОШЕНИЯ! Става дума на КОНСТИТУЦИОННА забрана на вмешателството на тези 3 частни сектора в ДЪРЖАВНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТНИШЕНИЯ, а не забрана на организациите. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ПРОУМЕЕ ЧЕ ЗА ДА ИМА МИР, СВОБОДА, ЩАСТИЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ, ТРЯБВА ДА ПРИЕМЕМ ТЕЗИ СИ ЛИЧНО-КУЛТОВИ РАЗЛИКИ НА УВЛЕЧЕНИЯТА СИ, И ДА ЗАБРАНИМ ВМЕШАТЕЛСТВОТО ИМ В ОБЩО-ДЪРЖАВНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ!! 99% от българите искат; Да претрансформират ОМБУСТМАНСКАТА и без това бездействаща ДЛЪЖНОСТ във ВИШ КОНТРОЛЕН ОРГАН, СТОЯЩ НАД ДЪРЖАВНИТЕ ПОСТОВЕ И НАД ПAРЛAМЕНТA, именно за да се прекрати Държавната престъпност. 99% от българите искат; Bсичко това да стане след кaто преработим НОВА КОНСТИТУЦИЯ, ЛЕЖАЩА НА НОВИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ УСЛОВИЯ, забранила един път за винаги, намесата на ГРУПИРАНИЯТ ЧАСТEН-КУЛТОВ ФАКТОР, ( ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ и ЕТНОСТ ) ДА СЕ МЕСИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ. 99% от българите РАЗБРАХА ЧЕ; ДЪРЖАВАТА не значи правителството, а НАРОДЪТ В НЕЯ. Какъвто е народът такава ще е и Държавата. А правителството е само един временен "резултат" от РАБОТАТА на Народа. От това следва изводът че, щом една "работа" не е свършена както се полага, то и "резултата" от нея НЯМА ДА Е ДОБЪР!! С уважение: И.П.Енчев / enchev.i@abv.bg

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии