Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Възражение oт представителите на инициативен комитет на жителите на село Казашко Варна

Възражение oт представителите на инициативен комитет на жителите на село Казашко Варна - срещу  предложенията на предварителният проект на ОУП на Община Варна, след обществено обсъждане на проекта.

 

Настоящата информация е предоставена на портала за имоти на Варна www.imotdnes.com от Инициативния комитет. За всяко копиране или смислово пресъздаване, да се цитира първоизточника!

 

До Кмета на община Варна
Гл. Архитект на Община Варна
Областен управител на Варна
Министър на МРРБ


Уважаеми дами и господа,

Със сериозен интерес проучихме предложенията на предварителният проект на ОУП на Община Варна. След като се запознахме със предоставените материали, заявяваме че не сме съгласни с предложенията - в тази част от плана, която касае  жителите на село Казашко.

Планират се мащабни инфраструктурни проекти в непосредствена близост до село Казашко, а именно:


Голям пътен възел и втори мост, минаващ източно от селото - над защитена  местност “Казашко” и защитена местност “Мочурището”

Ново трасе от ПУМ - от възел “Леспорт”, под ЖП ареал Тополи, южно от село Казашко- над кейовите места, обхождайки северно защитена местност “Тръстиките – Казашко”, южно от РЖП линия № 2, в тил на новото Сити (сегашно Пристанище Изток), над Плувен комплекс Приморски, по трасето на Алея Първа до Дворец Евксиноград.

Изграждане на нова писта “Коса”

Изграждане на товарна ЖП Гара Варна – между новото трасе на крайезерен път (ІІІ-2008) и Нов контейнерен терминал

Разширение на пристанище “Леспорт” в източна посока към Казашко

Разширяване на крайезерен път - улица от ПУМ на ОУП с нов сервитут –
от възел “Леспорт” до възела със “Западна обходна” – по сегашното трасе на път 2902 – 3 клас от РПМ.

 

За всички тези обекти е характерно наднормено ниво на замърсеност на околната среда и атмосферният въздух с вредни емисии, много високо ниво на шума над допустимите стойности.

 

Предвид евентуалните строително – монтажни работи и последващата натовареност  при експлоатацията, считаме тези варианти за недопустими.

Те ще се отразят пагубно на биологичното разнообразие в района, ще окажат силно негативно влияние върху Защитена местност ”Казашко” и Защитена местност ”Мочурището”

Ще доведат до силно, трайно и необратимо влошаване на качеството на живота и здравето на жителите на село Казашко и като следствие невъзможност за живеене в района на селото.

Недопустимо е унищожаването  на едно от уникалните села в България, което е основано от малка етническа общност и където понастоящем тази общност живее.

Надяваме се институциите, участващи в съгласуването на проекта за ОУП на Варна, да отчетат нашата позиция и да проявят отговорност и далновидност по отношение опазване на най-ценният ни капитал – българската природа и здравето на хората, живеещи в нашата страна.

Предвиденото с плана мостово съоръжение при с. Казашко, ще е изключително скъпо поради необходимостта от постигане на сериозна височина на съоръжението.

От една страна е необходимо да се осигури височина за преминаване на корабите, а от друга страна точно на това място - бреговете на езерото са близо до нивото на водата във височина и са доста отдалечени един от друг, защото това е един от най-широките участъци на езерото.

Ясно е също така, че трасето на магистрала Черно море не е предвидено да минава на това място. Този мост би бил част от път 1.9, който ще изгражда също държавата.

Видно обаче от фактът, че приоритетен и достатъчен за реализация в близките години за държавата, е проектът за магистрала Черно море.

Трасето на път 1.9 ще си остане един нереализуем проект блокиращ територията за десетилетия напред.

От друга страна Община Варна и град Варна имат необходимост от връзка през езерото, обезпечаваща свързването на компактната част на града и южното разширение на града от жилищни квартали край Аспарухово, Галата, Ракитника и Боровец.

Тази връзка е крайно необходима както от гледна точка на натовареността от поток автомобили в това направление, така и от необходимостта от резервно трасе при катастрофи или повреди по Аспарухов мост.

Също такива съображения и критични бележки към комуникационно-транспортната схема на предварителният проект на ОУП се съдържат и в Становище относно комуникационно-транспортната схема на ОУП на Камарата на архитектите в България – Колегия Варна и Съюзът на архитектите в България – Дружество Варна.

Предлагаме:

Така предложеното трасе на път 1.9 да отпадне и да се предвиди мост над езерото - преминаващ над и стъпващ за улеснение на конструкцията върху острова в западната му част.

Този мост да е градски и да решава реално комуникационно-транспортните проблеми на Варна и да добие приоритетен статут за изпълнение с оглед разрастването на града на юг.


Предлагаме:

Предвидената коса писта на летище Варна да отпадне и да се търсят варианти в рамките на стартиралото планиране на Регионална устройствена схема за изнасяне на летищните дейности за големи самолети извън града.

Съответно територията освободена от предвиждането на писта, да се предвиди за производствено-складови нужди, търговия и високи технологии. Това ще спомогне за разтоварване от промишлените дейности териториите около езерото и те ще могат да се развият в посока жилищни и рекреационни дейности, което ще намали замърсяването на езерото и ще благоприятства повишаване стойността и комфорта на територията и заедно с това и имиджа на цяла Варна.

По този начин ще се способства запазването на екологичния и културно-исторически ландшафт на защитените местности.

Ще се стимулира обитаване в синхрон с природата и в здравословна среда.

 

Считаме всички тези позитивни тенденции, които нашето предложение би благоприятствало за изключително важни за устойчивото развитие на Община Варна и за конкурентноспособността й в рамките на общините от Европейският съюз.

За пример можем да ви посочим:

Успешното изграждане на централна, езерна зона за общо ползване към германския град Шверин, където основното предназначение на крайезерната територия е за ракреация и жилищни цели, а не за производствени, както проектантите залагат в ОУП за езерните територии на Варна.

Вярваме, че устойчивото развитие на местната икономика и на регионът ни зависят от начина на устройване - именно на тези безценни за привличането на нови потоци от туристи, райони.

 

Местната икономика и развитие, както и качеството на живот на местното население, могат да бъдат подпомогнати чрез прилагане на  успешния европейски и световен опит при устройването на крайезерни територии.

На ред с казаното до тук бихме желали да обърнем внимание на крайно разрастващите се и разпокъсани пристанищни функции в езерото.

Планът предвижда разширение на пристанище “Леспорт” в източна посока към Казашко.

Ново пристанище на Максуда и контейнерен терминал на острова преди Аспарухов мост.

Това са цели три пристанища, които ще нанасят екологични щети в и без това намиращото се в сериозен екологичен риск езеро.

Тази разсредоточеност на различни пристанища не би могла да компенсира техния не особено голям капацитет, затрудненията при функционирането им заради височината на Аспарухов мост и кривия и плитък канал.

Следователно вместо желаната конкурентноспособност в този сектор, реализирането им ще донесе единствено финансови загуби за общината и държавата и екологична катастрофа.

Предлагаме:

Редуциране на пристанищните функции и съсредоточването им на едно или най-много две места, а освободената площ да се ползва за товарната жп гара и общата територия, заета от транспортни дейности да се намали за сметка на запазване защитените територии, риболова и друг традиционен поминък на местното население и обитаването и отдиха в чиста и качествена природна среда.

Предлагаме:

Отпадането на ново трасе от ПУМ: От възел “Леспорт”, под ЖП ареал Тополи, южно от село Казашко над кейовите места, обхождайки северно защитена местност “Тръстиките – Казашко”, южно от РЖП линия №2, в тил на новото Сити (сегашно Пристанище Изток), над Плувен комплекс Приморски, по трасето на Алея Първа до Дворец Евксиноград.

Спокойната, не гъсто застроена среда на нашето село и район не се нуждае от допълнителни висококласни пътища.

 

Нашето желание е районът ни да се запази като среда ненатоварена с едромащабни промишлени и търговски функции, спокойна за нискоетажно обитаване и отдих със запазени екологични, културно-историчестки и ландшафтни качества.

Да се предвидят възможности за малки, незамърсяващи търговски и складови обекти, съвместими с обитаването и природните дадености, които да способстват икономическо развитие на района - предимно чрез малки и средни предприятия, включително свързани с риболов и друг местен поминък.

В тази връзка е достатъчно навреме реализирана, качествена като изпълнение и поддръжка инфраструктура, а не преоразмерени пътища и скъпоструващи проекти.


При положение ,че нашите искания не се приемат, молим за ясна и конкретна мотивация за ползата и негативите за жителите на село Казашко от предлаганият за обсъждане проект на ОУП по отношение на всички аспекти, включително живота и здравето на хората, екология, икономическа целесъобразност, начини и срокове за реализация.

Заявяваме и решимостта си да търсим правата си по законовият ред.

С уважение:
Прилагаме подписите на заинтересуваните лица,собственици на имоти,жители на село Казашко,потърпевши от дискриминационното и немотивирано проектиране на ОУП Варна.

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии